Javni oglas – o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kiseljak

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje Oglas o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kiseljak.

Izdaje se  poljoprivredno zemljište u vlasništvu općine Kiseljak,  k.p. br. 88/1 oranica, njiva 5 klase „Krčevina“, dio površine od 40000,00 m2, upisano u katastarsko knjižnom ulošku broj 292 za K.O. Orahovo.

 

6.01.javni oglas zemljište u zakup ORAHOVO (1)

Javni oglas – prodaja zemljišta

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje Oglas o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije.

Prodaje se zemljište koje se vodi kao parcela k.p. br. 2500/4 ”Rauševac” livada 4. klase K.O. Brestovsko SP, ukupne površine 4150m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak br. 644.

 

7.01. javni oglas RADNA ZONA

JAVNA RASPRAVA u postupku izdavanja okolišne dozvole

Služba za gospodarstvu, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom ”SARAJEVSKI KISELJAK” d.o.o.  Kiseljak iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

U postupku izdavanja okolišne dozvole za objekat za smještaj instalacije kompaktnog SKID uređaja u mjestu Kiseljak

Javna rasprava će se održati u Vijećnici u zgradi Općine Kiseljak dana, 07.10.2019. godine sa početkom u 10,00 sati.

SKM_C22719091915130

Održana javna prezentacija Nacrta izmjena i dopuna Regulacijskog plana Kiseljak III

Sukladno zaključku Općinskog vijeća Kiseljak o provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjene i dopune Regulacijskog plana Kiseljak III, dana, 19.09.2019. (četvrtak) u zgradi Općine Kiseljak (Vijećnica) održana je javna prezentacija i uvid u Nacrt izmjena i dopuna.

Na javnoj prezentaciji svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama je predstavljen Nacrt plana gdje su mogli postavljati pitanja i dobiti odgovore i dodatne informacije od nosioca izrade plana.

Pozivamo zainteresirane da do 4.10.2019. godine dostave svoje prijedloge, sugestije i primjedbe na Nacrt plana. 

Sve informacije o Nacrtu plana su prethodno objavljene na službenoj stranici Općine Kiseljak.

OBAVIJEST I POZIV O ISKAZIVANJU INTERESA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KISELJAK

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH (Sl. Novine FBiH br. 52/09) i Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Kiseljak  broj 01/1-24-1365/19 Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, objavljuje 

OBAVIJEST  I  POZIV

O ISKAZIVANJU INTERESA  ZA  ZAKUP  POLJOPRIVREDNOG

ZEMLJIŠTA  U  VLASNIŠTVU  OPĆINE  KISELJAK

 

 Poljoprivredni  proizvođači, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji se  bave  ili se namjeravaju  baviti primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, koji  su upisani ili će se upisati  u Registar (RPG) i Registar klijenata  RK.

Ovim putem se obavještavaju da će Općina Kiseljak davati u zakup poljoprivredna zemljišta koja su u njenom vlasništvu.

Pozivamo zainteresirane proizvođače da kod nadležne Službe preuzmu zahtjev –prijavu, isti popune sa potrebnim podacima  i dostave nadležnoj službi.

Poziv i prijave o iskazivanju interesa za zakup mogu se dostaviti u roku od 30 (trideset dana ) od dana objave na stranici općine Kiseljak.

U prilogu ovog poziva je zahtjev – prijava o interesu za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Kiseljak.

Informacije se mogu dobiti i na kontakt telefon broj 030/877-815.

OBAVIJEST Prijava -interes za zakup

OBRAZAC ZAHTJEVA PRIJAVE Obrazac -zahtjeva ,prijave

Počela izgradnja kružnog toka

Početkom rujna započeli su radovi na rekonstrukciji ulica u Kiseljaku, a jedan od projekata je izgradnja kružnog toka na spoju Ulice Žrtava Domovinskog rata, Kraljice mira i Vladimira Nazora.