OPĆINSKA ADMINISTRACIJA

Informacije o voditeljima općinskih službi, vijeću i uposlenicima
Načelnik
Mladen Mišurić-Ramljak,
tel:030/877-800, fax: 030/879-077,
e-mail: mladen.misuric-ramljak@opcina-kiseljak.org
Više o funkciji načelnika općine
Općinski načelnik kao nositelj izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruka Općine, u okviru svoje mjerodavnosti :

 • predstavlja i zastupa Općinu,
 • osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Općinskog vijeća i odgovoran je za njihovo provođenje,
 • predlaže proračun Općinskome vijeću,
 • odgovoran je za izvršavanje proračuna Općine,
 • obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i poduzeća kojima je utemeljitelj Općina, te im daje upute za rad,
 • donosi akte iz svoje mjerodavnosti, te predlaže odluke i druge akte Općinskome vijeću
 • osigurava izradu i Općinskome vijeću podnosi na usvajanje ekonomske i razvojne planove, investicijske programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regultorne dokumente što se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujuči zoniranje i korištenje javnog zemljišta,
 • provodi politiku Općine sukladno odlukama Općinskog vijeća,
 • izvršava Zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Općini,
 • utvrđuje ustrojstvo službe za upravu i drugih službi u Općini,
 • donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi
 • realizira suradnju Općine s drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama sukladno odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i Njegovih radnih tijela
Tajnik Općine
Dragomir Lučić
tel:030/877-804, fax: 030/879-077,
e-mail: dragomir.lucic@opcina-kiseljak.org
Više o funkciji tajnika općinske uprave
Tajnik općinske uprave obavlja poslove od značaja za unutarnju organizaciju i rad jedinstvenog organa uprave i u tom cilju vrši sljedeće poslove:

 • koordinira i usmjerava rad svih službi za upravu utvrđenih u članku 3. ovog pravilnika, u obavljanju poslova iz nadležnosti tih službi
 • osigurava izradu godišnjeg programa rada jedinstvenog općinskog organa uprave i njegovu realizaciju putem rukovoditelja službi za upravu koji rukovode tim službama, kao i izradu godišnjeg izvještaja o radu jedinstvenog organa uprave koji općinski načelnik podnosi općinskom vijeću
 • odgovoran je za korištenje financijskih sredstava koja su proračunom općine predviđena za rad službi za upravu, kao i korištenje materijalnih i ljudskih potencijala u tim službama, u skladu sa ovlaštenjima koja na njega prenese općinskinqčelnik posebnim rješenjem
 • svakodnevno kontaktira sa općinskim načelnikom i osigurava sprovođenje svih naloga i zahtjeva koje mu odredi općinski načelnik, a koji se odnose na pitanja iz nadležnosti službi za upravu
 • planira i osigurava stručno obučavanje i osposobljavanje državnih službenika i namještenika službi za upravu
 • Vrši i sve druge poslove koji se odnose na rad službi za upravu za koja ga ovlasti općinski načelnik

Tajnik općinske uprave za svoj rad i koordiniranje i usmjeravanje rada službi za upravu odgovara općinski načelnik

Općinsko vijeće

(2016-2020)

Pomoćnik Načelnika, rukovoditelj službe za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje
Marinko Komšić
tel:030/877-708, fax: 030/879-077,
e-mail: marinko.komsic@opcina-kiseljak.org
Kontakt informacije uposlenika službe za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje

 

Marinko Komšić, pomoćnik Načelnika, rukovoditelj službe tel: 030/871-708, fax: 030/871-708

e-mail: marinko.komsic@opcina-kiseljak.org

 

Slavica Juričić, šef odjela za gospodarstvo, tel: 030/877-815, fax: 030/871-708

e-mail: slavica.juricic@opcina-kiseljak.org

 

 Belinda Pušić, stručni suradnik za urbanizam i građenje, tel: 030/877-817, fax: 030/871-708

e-mail:belinda.pusic@opcina-kiseljak.org

 

Zijad Hasić, viši referent za stambeno komunalnu djelatnost, tel: 030/877-814, fax: 030/871-708

e-mail: zijad.hasic@opcina-kiseljak.org

 

Samir Halilović, stručni suradnik za obrt i poduzetništvo, tel: 030/877-814, fax: 030/871-708

e-mail: samir.halilovic@opcina-kiseljak.org

 

Ivana Budimir, stručni suradnik za urbanizam i građenje, tel: 030/877-816, fax: 030/871-708

e-mail: ivana.budimir@opcina-kiseljak.org

 

Tanja Oroz, stručni suradnik za upravno rješavanje prometa iz gospodarstva, urbanizma i građenja,

tel: 030/877-816, fax: 030/871-708, e-mail:tanja.oroz@opcina-kiseljak.org

Pomoćnik Načelnika, rukovoditelj službe za opću upravu, društvene djelatnosti, braniteljska pitanja i zajedničke poslove
Abdulah Japaur
tel:030/877-811, fax: 030/879-077,
e-mail: abdulah.japaur@opcina-kiseljak.org
Kontakt informacije uposlenika službe za opću upravu, društvene djelatnosti, braniteljska pitanja i zajdeničke poslove
Abdulah Japaur, pomoćnik Načelnika, rukovoditelj službe, tel: 030/877-811, fax: 030/879-077

e-mail:abdulah.japaur@opcina-kiseljak.org

 

Katarina Bilić, šef odjela za društvene djelatnosti, tel: 030/877-800, fax: 030/879-077

e-mail:katarina.bilic@opcina-kiseljak.org

 

Marica Pušić, šef odjela socijalne skrbi, tel: 030/877-820, fax: 030/879-077

e-mail:marica.pusic@opcina-kiseljak.org

 

Ivka Marinić, viši referent za uredsko poslovanje i radne odnose, tel: 030/877-813, fax: 030/879-077

e-mail:ivka.marinic@opcina-kiseljak.org

 

Šerif Fejzić, stručni suradnik za informatičke poslove, tel: 030/871-616, fax: 030/871-616

e-mail:serif.fejzic@opcina-kiseljak.org

 

Gabrijela Lukić, stručni suradnik za javne nabave, tel: 030/877-808, fax: 030/879-077

e-mail:gabrijela.lukic@opcina-kiseljak.org

 

Mirsada Karasalihović, viši samostalni referent za obračun invalidnina i evidencije o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, tel: 030/877-810

fax: 030/879-077, e-mail:mirsada.karasalihovic@opcina-kiseljak.org

 

Mubera Lemezan, viši samostalni referent za braniteljsko invalidsku zašitu, tel: 030/877-811, fax: 030/879-077

e-mail:mubera.lemezan@opcina-kiseljak.org

 

Ankica Filipović, viši samostalni referent za braniteljsko invalidsku zašitu, tel: 030/871-709, fax: 030/879-077

 

Zijada Fejzić, stručni suradnik za pružanje pravne pomoći i građanskog stanja, tel: 030/877-812, fax: 030/879-077

 

Boris Grubešić, stručni suradnik za socijalnu skrb, tel: 030/877-830, fax: 030/879-077

e-mail:boris.grubesic@opcina-kiseljak.org

 

Alija Karo, stručni suradnik za upravno rješavanje predmeta iz oblasti korisnika socijalne skrbi, tel: 030/877-829, fax: 030/879-077

e-mail:alija.karo@opcina-kiseljak.org

 

Slavko Jurić, viši referent za koordinaciju korištenja vozila i nabavka uredskog materijala

 

Anto Silak, referent za poslove tehničko održavanja objekta i zagrijavanje prostorija

 

Stipo Bodul, info pult, 030/871-656

 

Adela Kujundžić, Higijeničar

Aldina Mujić, Higijeničar

Zdenka Kučera, Higijeničar

 

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Kontakt informacije uposlenika službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Odjel za imovinsko pravne poslove, tel: 030,/877-806, fax: 030/879-077

e-mail: imovinsko-pravni.odjel@opcina-kiseljak.org

 

Ruža Mrnjavac, viši referent za geodetske poslove i katastar nekretnina, tel: 030/877-831, fax: 030/879-077

e-mail: ruza.mrnjavac@opcina-kiseljak.org

Nada Stanić, viši referent za geodetske poslove i katastar nekretnina, tel: 030/877-827, fax: 030/879-077

e-mail: nada.stanic@opcina-kiseljak.org

 

Mladen Mitrović, stručni suradnik za geodetske poslove i katastar nekretnina, tel: 030/877-831, fax: 030/879-077

e-mail: mladen.mitrovic@opcina-kiseljak.org

Pomoćnik Načelnika, rukovidtelj službe za civilnu zaštitu
Nijaz Bunjo
tel: 030/877-823, fax: 030/879-053,

e-mail: nijaz.bunjo@opcina-kiseljak.org

Kontakt informacije uposlenika službe za civilnu zaštitu
Nijaz Bunjo, pomoćnik Načelnika, rukovoditelj službe, tel: 030/877-823, fax: 030/879-053

e-mail: nijaz.bunjo@opcina-kiseljak.org

 

Munib Bureković, viši referent za mobilizaciju ljudstva, MTS-a i opreme, tel: 030/877-823, fax: 030/879-053

e-mail: munib.burekovic@opcina-kiseljak.org

 

Zvonko Trogrlić, viši referent za poslove opreativnog centra civilne zaštite, tel: 030/877-823, fax: 030/879-053

e-mail: zvonko.trogrlic@opcina-kiseljak.org

 

Dženana Sinanović, viši referent za izbjeglice i progonike, tel: 030/877-823, fax: 030/879-053

e-mail: dzenana.sinanovic@opcina-kiseljak.org

 

Anto Ban, referent za protupožarnu zaštitu, tel: 030/877-822, fax: 030/879-053

e-mail: anto.ban@opcina-kiseljak.org

 

Admir Zubača, stručni suradnik za zaštuitu i spašavanje, tel: 030/877-822, fax: 030/879-053

e-mail: admir.zubaca@opcina-kiseljak.org

 

 

Pmoćnica Načelnika, rukovoditelj službe za financijske poslove i proračun
Irena Petrović
tel: 030/877-807, fax: 030/877-802

e-mail: irena.petrovic@opcina-kiseljak.org

 

Kontakt informacije uposlenika službe za financije i proračun
Irena Petrović, pomoćnik Načelnika, rukovoditelj službe, tel: 030/877-807, fax: 030/877-802

e-mail: irena.petrovic@opcina-kiseljak.org

 

Ilijana Vrebac Perica, stručni suradnika za proračun, tel: 030/877-818, fax: 030/877-802

e-mail: ilijana.vrebac.perica@opcina-kiseljak.org

 

Ivana Mrnjavac, stručni suradnika za proračun, tel: 030/877-802, fax: 030/877-802

email: ivana.mrnjavac@opcina-kiseljak.org

 

Milica Šimić, viši samostalni referent knjigovođa

Općina Kiseljak

Bana Josipa Jelačića 41,

71250 Kiseljak,

SBK/KSB, Bosna i Hercegovina

e-mail: opc.kiseljak@tel.net.ba

Kontakt telefoni:

+387 30 877 824,

+387 30 877 800,

Fax:

+387 30 879 077