Općina Kiseljak

Dobro došli na web stranicu općine Kiseljak

Administracija općine

Svi odjeli općine Kiseljak

Zahtjevi

Zahtjevi odjela općine Kiseljak

Statut i proračun

Statut i proračun općine Kiseljak

Službeni glasnici

Službeni glasnici općine Kiseljak

Javne nabave

Javne nabave općine Kiseljak

javna raspravaiiii 

 

 

  Postupak izdavanja okolišne dozvole 

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje

      

Broj: 03-23-860/18

Kiseljak, 31.10.2018. godina

 

Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoline KSB/SBK (“Sl. novine KSB/SBK”, broj: 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam i prostorno planiranje Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom „Etirol“ d.o.o. Kiseljak iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

 

U postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju proizvodne hale u mjestu

Draževići, investitora „Etirol“ d.o.o. Kiseljak iz Kiseljaka

                            

            Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 15.11.2018. godine sa početkom u 12,00 sati.

Dnevni red:

                                                                                               

  1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik općine)
  2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
  3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole.
  4. Diskusija.

            Sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirana lica mogu se obratiti ovoj Službi u uredu broj 29. Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

            Javni poziv za učešće u javnoj raspravi bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Kiseljak, kao i na web stranici općine www.opcina-kiseljak.org.

 

Dostavljeno:                                                                                                                                                              RUKOVODITELJ SLUŽBE

1. Oglasna ploča Općine Kiseljak                                                                                                                               Marinko  Komšić, dipl.ing.

2. Evidencija

3. A/A