Općina Kiseljak

Dobro došli na web stranicu općine Kiseljak

Administracija općine

Svi odjeli općine Kiseljak

Zahtjevi

Zahtjevi odjela općine Kiseljak

Statut i proračun

Statut i proračun općine Kiseljak

Službeni glasnici

Službeni glasnici općine Kiseljak

Javne nabave

Javne nabave općine Kiseljak

traka za spora vozila 

Značajna rekonstrukcija dionice magistralnog puta M-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće Kiseljak na 17. sjednici održanoj dana 13. 11. 2018. godine, usvojilo je Odluku   kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja trake za spora vozila na M5, dionica Gromiljak-Blažuj, poddionica Han Ploča-Rakovica.

U obrazloženju Odluke navodi se slijedeće; - JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo obratile su se Općinskom vijeću Kiseljak, putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, sa zahtjevom kojim traži utvrđivanje  javnog interesa za izgradnja trake za spora vozila na M5, dionica Gromiljak-Blažuj, poddionica Han Ploča-Rakovica.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priložio Rješenje o Urbanističkoj suglasnosti i plan parcelacije za urbanističku suglasnost R1:1000, spisak parcela za utvrđivanje javnog interesa Han Ploča – Kobiljača, općina Kiseljak, KO Draževići i KO Kuliješ, katastarskoknjižnje uloške za KO Draževići, zemljišnoknjižne uloške za KO Draževiće, katastarskoknjižnje uloške za KO Kuliješ, zemljišnoknjižne uloške za KO Kuliješ.

     Razmatrajući Prijedlog i priloženu dokumentaciju, Općinsko vijeće Kiseljak je utvrdilo kako je od javnog interesa izgradnja trake za spora vozila na M5, dionica Gromiljak-Blažuj, poddionica Han Ploča-Rakovica.

Odlukom Vlade Federacije BiH od 8. 8. 2007. godine glavna cesta  R-442 Kaonik-Busovača-Kiseljak-Blažuj razvrtava se u javnu cestu kategorije magistralne ceste sa oznakom M-5. Među elementima ovog nekada reginalnog puta ne odgovaraju standardi koji se propisuju za magistralne puteve, naročito u pogledu horizontalnih krivina a također i uzdužnih nagiba. Sve navedeno dobar je razlog za značajnu rekonstrukciju ove dionice magistralnog puta M-5.

Urađeno je idejno rješenje a potom i glavni projekat rekonstrukcije navedene ceste i to za dionicu Lepenica-Šamin Gaj ukupne dužine cca 7.0 km koja je odabarna kao prioritet.

Investitor navedenih projekata je JP Direkcija Cesta F BiH.

Početak dionice na općini Kiseljak je na raskržju sa R443a (odvajanje za Lepenicu) a kraj dionice je u naselju Šamin Gaj.

Projektom izgradnje je planirana kružna raskrsnica (odvajanje za Lepenicu, gdje dalje ide izlazu ka autoputu) sa jednom kružnom trakom, proširenje prometne trake sa ljeve i desne strane (širina prometne trake 3 m), te znatno proširenje serpentina na Kobiljači kako bi se smanjio nagib i povećala sigurnost u prometu.

Također ističemo kako tek slijedi postupak eksproprijacije parcela za izgradnju trake za spora vozila na M5, dionica Gromiljak-Blažuj, poddionica Han Ploča-Rakovica te kako je riječ o javnom interesu od velikog značaja jer se radi o velikoj prometnici koja ovim projektom obuhvaća 110 parcela.

Svi zainteresirani mogu izvršiti uvid u projekat u Općini Kiseljak-Služba za imovinsko-pravne poslove radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati ili kontaktirati br. 030/877-806.