Broj: 01/1-27-450/21

Kiseljak, 03.06.2021. godine

Na temelju Članka 3. Odluke o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije broj: 01/1-27-450/21 od 21. 5. 2021. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH broj: 66/13, 100/13), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova (Sl. Novine FBiH broj: 17/14) Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

 

                                                     OGLAS

                     o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije

  1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem u ulici Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak.
  2. Prodaje se zemljište koje se vodi kao:

–  čestica broj k.č. 1459/5 zv. Dugo Polje, dvorište, u površini od 85 m², upisana u katastarsko knjižni ul. broj 513 i zk. ul. broj 766  KO Brestovsko, vlasništvo Općine Kiseljak s dijelom 1/1, s početnom cijenom od 1.105,00 KM (tisućustotinupet).

  1. Sudionik u javnom natječaju dužan je uplatiti predujam u iznosu od:

 – 110,50,00 KM (stotinudeset i 50/100).

 Predujam po  osnovu uplate za kupovinu zemljišta, sudionici uplaćuju na transakcijski račun Općine Kiseljak broj: 3383402270248818,

otvoren u UniCredit Banci d.d., s pozivom na plaćanje:

broj Odluke ili Javnog oglasa.

 

4. Sudionici na licitaciji su dužni do 17. 6. 2021. godine, do 9.00 sati, putem pošte ili  Pisarnice Općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak  dostaviti:

  • Prijavu na javni natječaj
  • Rješenje o registraciji- ukoliko je kupac pravna osoba-
  • Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa

Samo oni sudionici koji dostave navedena dokumenta mogu sudjelovati u licitaciji.

Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

  1. Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će

se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;

  • Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,

prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 30 dana od dana stupanja

na snagu Odluke Općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za

prodaju navedenog zemljišta.

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.

Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključivanja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, te troškove prenamjene poljoprivrednog zemljišta snosi budući vlasnik zemljišta.

6. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik s lica mjesta između kupca i prodavatelja  nekretnine.

  1. Javno nadmetanje bit će održano u petak, 18. 6. 2021. godine, s početkom u

9.00 sati, u zgradi Općine Kiseljak, u prostorijama Vijećnice, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je  17. 6. 2021. godine u 9.00 sati.

  1. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svakim radnim danom u zgradi Općine Kiseljak, ured broj 23, a sve informacije vezane za  javni oglas mogu se dobiti na broj telefona 030/877-807, te na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak:  www.opcina-kiseljak.org.

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak