OBAVIJEST O ANKETIRANJU KUĆANSTAVA NA PODRUČJU OPĆINE KISELJAK

Agencija za statistiku BiH i Federalni zavod za statistiku uputili su obavijest o provođenju projekta “Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak”.

U okviru tog Projekta, a u skladu sa Zakonom o statistici BiH, od 27.7.2020. godine na području općine Kiseljak provodi se anketiranje kućanstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka, koje će trajati 22 dana (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana).

Akreditiranje provode akreditirani anketari koje angažira istraživačka agencija “Prism Research” iz Sarajeva, za potrebe službenih statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

POTPISAN SPORAZUM O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI LOKALNE CESTE BUKVA-LJETOVIK

Općina Kiseljak i Općina Kreševo, zastupane od strane načelnika Mladena Mišurića-Ramljaka i Renata Pejaka, potpisale su Sporazum o zajedničkoj izgradnji lokalne ceste koja povezuje naseljena mjesta Bukva (općina Kreševo) i Ljetovik (općina Kiseljak).

Sporazumne strane zajednički će uraditi premjer radova neophodnih za asfaltiranje spomenute ceste,  Općina Kiseljak će osigurati materijal za asfaltiranje, a Općina Kreševo će, sukladno Zakonu o javnim nabavama, odabrati izvođača radova, te će istog platiti.

BAJRAMSKA ČESTITKA

“Svim građanima islamske vjeroispovjesti, u ime svojih saradnika i u svoje lično ime upućujem najiskrenije čestitke povodom  nastupajućeg praznika Kurban Bajrama. Neka Kurban Bajram ispuni Vaša srca mirom, blagostanjem, zdravljem i ljubavlju. Neka darovi jedni drugima na blagdan darivanja budu razumijevanje, zajedništvo i poštovanje”.

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

 

 

                                                                                                                                NAČELNIK OPĆINE KISELJAK

                                                                                                                          Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.

JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA POSLOVNIM SUBJEKTIMA

Na osnovu člana 6. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica Srednjobosanskog kantona (Službene novine SBK broj: 7/20), Odluke Vlade SBK o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima za ostvarivanje prava za prvi mjesec važenja Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i dodjelu finansijskih sredstava, broj: 01-11.7-474/2020 od 10.07.2020.godine, Odluke Vlade SBK o usvajanju kriterija korištenja sredstava za ostvarivanje prava za dodjelu finansijskih sredstava broj: 01-11.7-473/2020 od 10.07.2020.godine, Ministarstvo privrede SBK raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA POSLOVNIM SUBJEKTIMA

I PREDMET

Pozivaju se poslovni subjekti (izuzev javnih preduzeća, banaka i drugih finansijskih organizacija, javnih institucija, organa uprave, organa i jedinica lokalne samouprave) i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost (isključujući one koji u skladu s propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak s tog osnova plaćaju prema paušalno utvrđenom iznosu), koji su u mjesecu aprilu 2020. godine imali pad od 20% i više ostvarenog prometa u odnosu na isti mjesec 2019. godine, da se prijave na Javni poziv kojim će ostvariti pravo na subvencioniranje dijela minimalne neto plate za mjesec april 2020. godine.

II PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

(1) Pravo na podnošenje prijave imaju poslovni subjekti koji imaju sjedište na području SBK, ukoliko ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da su imali pad 20% i više ostvarenog prometa u mjesecu za koji apliciraju u odnosu na isti mjesec 2019. godine (Napomena: Za utvrđivanje pada prometa/prihoda za obaveznike koji su registrovani nakon aprila 2019. godine, uzima se prosjek prometa/prihoda ostvarenog u 2019.godini ili prosjek prometa/prihoda za prva dva mjeseca 2020. godine za obveznike registrovane u 2020.godini);
b) da su ispunili obaveze po osnovu javnih prihoda zaključno sa 29.02.2020.godine ili da imaju potpisan Sporazum o izmirenju obaveza;
c) da nisu raskinuli ugovor o radu uposlenicima u periodu od proglašenja prirodne nesreće (18.03.2020.godine) do dana objave Javnog poziva, osim onim uposlenim kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos;
d) da imaju kod Porezne uprave F BiH prijavljene zaposlene za mjesec u kojem traže sufinansiranje minimalne neto plate za zaposlene;
e) da nisu ostvarili prava po Javnim pozivima pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite bio zabranjen rad, izuzev onih poslovnih subjekata koji su ostvarili pravo za poslovne jedinice.

(2) Pravo na podnošenje prijave nemaju sljedeći poslovni subjekti:
a) javna preduzeća, banke i druge finansijske organizacije, osiguravajuća društva, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave;
b) privredna društva čiji su žiro računi bili blokirani prije proglašenja stanja nesreće;
c) privredna društva koja su pod stečajem ili likvidacijom;
d) privredna društva registrovana nakon 01.03.2020.godine.

III DOKUMENTACIJA

(1) Uz popunjen Zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
a) Sudsko rješenje o registraciji (za pravne osobe) ili Rješenje o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa (fizička lica/obrtnici);

b) Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
c) Potvrda o padu ostvarenog prometa koji utvrđuje Federalno ministarstvo finansija – Kantonalni porezni ured Novi Travnik na osnovu podataka o evidentiranom prometu putem fiskalnog sistema na serveru Poreznog ureda (kao dokaz dostaviti mjesečni promet sa fiskalne kase za mjesec april 2019. godine i mjesec april 2020.godine)
d) Ukoliko poslovni subjekt nije obaveznik fiskalizacije, pad prihoda se utvrđuje na osnovu ostvarenog prihoda iskazanog u poslovnim knjigama. Obaveznik je dužan uz zahtjev za subvenciju priložiti i svojim pečatom ovjerene finansijske kartice prihoda, a obaveznik samostalni poduzetnik svojim pečatom ovjerene kopirane stranice knjige prihoda (samo za uporedne mjesece za koje se traži subvencija);
e) Specifikacija uz isplatu plaće za uposlene (Obrazac 2001) ili ovjerenu Specifikaciju uz isplatu doprinosa za vlasnika (Obrazac 2002) za februar 2020.godine;
f) Ugovor o radu i/ili sporazum o raskidu ugovora o radu (za radnike kojima je istekao ugovor radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos) pojedinačno po radniku.
(2) Zahtjev čini sastavni dio ove odluke i može se preuzeti elektronski na službenoj web stranici Vlade SBK www.sbk-ksb.gov.ba .
(3) Dokumentacija mora biti ovjerena od strane nadležnih organa.

IV NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

(1) Ovjeren i potpisan Zahtjev dostavlja se Ministarstvu privrede SBK preporučenom poštom na adresu Ministarstva privrede SBK (Stanična 43, 72270 Travnik) sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava.
(2) Javni poziv je otvoren 14 dana od dana objave.

V KOMISIJA ZA RAZMATRANJE ZAHTJEVA

(1) Ministar Ministarstva privrede SBK privrede imenuje Komisiju koja razmatra primljene zahtjeva i sačinjava prijedlog odluke o dodjeli sredstava. (u daljem tekstu: Komisija).
(2) Komisija je dužna zadatak obaviti u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
(3) Komisija podnosi izvještaj o radu Ministru Ministarstva privrede privrede s prijedlogom odluke o dodjeli sredstava.
(4) Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava Ministar Ministarstva privrede SBK upućuje Vladi Srednjobosanskog kantona koja donosi Odluku o dodjeli sredstava.
(5) Sa korisnicima sredstava prema odluci iz stava (4) ovog člana Ministarstvo privrede SBK zaključit će ugovor sa svim korisnicima sredstava.

VI OSTALE ODREDBE

(1) Iznos sredstava koja će se dodjeljivati korisnicima zavisit će od raspoloživig sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona.
(2) Podnosioci prijava na “Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava poslovnim subjektima” mogu uložiti Prigovor u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana objavljivanja Liste na službenoj web stranici Vlade SBK.
(3) Ministarstvo privrede SBK ne snosi troškove prema podnosiocima Zahtjeva, te zadržava pravo da Zahtjev prihvati u cijelosti, djelimično ili ga u potpunosti odbije u bilo koje vrijeme prije zaključivanja ugovora. Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
(4) Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj: 030/511-217 od 08,00 do 15,00 sati ili putem e-mail: minpriv@sbk-ksb.gov.ba.

                                                                                                                     MINISTAR
                                                                                                                    Nisvet Hrnjić

JAVNI POZIV (preuzimanje dokumentacije)

ZAHTJEV (preuzimanje dokumentacije)

POZIV NA SAVJETOVANJE ZA PODUZETNICE S PODRUČJA OPĆINE KISELJAK

Udruženje poslovnih žena u BiH, u partnerstvu s Općinom Kiseljak, poziva žene, a posebno poduzetnice ili one koje imaju poslovnu ideju s područja ove općine, na savjetovanje koje će biti održano u srijedu, 29.7.2020. godine, u bašti kafea „PARK“ u Kiseljaku, s početkom u 17:30. U okviru savjetovanja će biti predstavljen projekat „Osnažene žene za snažne zajednice/Podrška poticajnom okruženju za razvoj poduzetništva žena u FBiH“, koji je financiran od strane Gender centra FBiH iz sredstava FIGAP II Programa.

Cilj savjetovanja je da se identificiraju specifične potrebe lokalne zajednice u oblasti razvoja poduzetništva žena, kako bi se predložile i implementirale aktivnosti u skladu s identificiranim potrebama, a u suradnji s lokalnom upravom. Nazočne će biti upoznate s mogućnostima za unaprjeđenje svog poslovanja, rada i života koje nude institucije FBiH, Gender Centar FBiH, ali i Udruženje kroz svoje programe i aktivnosti.
Prilikom savjetovanja će se, kroz razgovor s nazočnim, uraditi analiza trenutnog stanja u lokalnoj zajednici, ali će se istovremeno promovirati pozitivni primjeri – priče poduzetnica iz Kiseljaka i drugih mjesta u FBiH.

Ovim povodom će biti potpisan i Sporazum o suradnji između Općine Kiseljak i Udruženja poslovnih žena u BiH. U suradnji s općinskom administracijom, a na osnovu rezultata izrađene Analize i realnih mogućnosti izabranih lokalnih uprava, uspostavit će se Klubovi za podršku poduzetništva žena. Tako će se osigurati sustavna podrška razvoju poduzetništva žena, koja će se ogledati u stručnoj podršci i obrazovanju, što će osigurati stabilan rast broja poduzetnica i rast poslovnih subjekata koje one pokreću i vode.

„Pridružite nam se 29.7.2020., u 17:30, na savjetovanju za poduzetnice koje će biti  održano u cafeu „PARK“ u Kiseljaku, uz poštivanje svih mjera kriznog stožera (obvezno nošenje maski i fizička distanca) s ciljem zaštite od korona virusa“, navode organizatori savjetovanja.

You cannot copy content of this page
error: Sadržaj je zaštićen!
Don`t copy text!