ODRŽAN REDOVITI SASTANAK NAČELNIKA OPĆINE KISELJAK S RAVNATELJIMA ŠKOLA

Načelnik općine Kiseljak, Mladen Mišurić-Ramljak, danas je održao redoviti sastanak s ravnateljima kiseljačkih osnovnih i srednjih škola.

Sudionici sastanka razgovarali su o brojnim problemima koji su se pojavili na početku nove školske godine, a prije svega o problemima vezanim za prijevoz učenika. Naime, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta KSB još uvijek nije reguliralo pitanje prijevoza učenika, niti ima nekih naznaka kako će to pitanje uskoro biti riješeno.

Naglašeno je i to kako su se prosvjetari na samom početku ove školske godine susreli s neugodnom situacijom kada za djecu nisu bili osigurani svi udžbenici, koje su roditelji i učenici očekivali, budući je nadležno Ministarstvo pred sam početak nastavnog procesa objavilo informaciju kako će za svu djecu u osnovnim školama osigurati besplatne udžbenike.

Bilo je govora i o uvjetnosti školskih prostorija, odnosno kompletne školske infrastrukture, za sigurno odvijanje nastavnog procesa, posebno dvorana za tjelesni odgoj i vanjskih školskih igrališta, te je dogovoreno da će Općina poslati građevnog i komunalnog inspektora na teren, kako bi sagledali stanje, nakon čega bi bili otklonjeni eventualni nedostatci, a sve u cilju što veće sigurnosti za učenike i djelatnike škola.

Kiseljački načelnik informirao je ravnatelje kako je u tijeku razmatranje Nacrta proračuna Općine Kiseljak za 2022. godinu, u koji će, kao i do sada, biti uvrštene i škole, kao redoviti proračunski korisnici, a sredstva će im se, za iskazane potrebe, dodjeljivati sukladno proračunskim mogućnostima.

POZIV VLASNICIMA STANOVA, KUĆA I POSLOVNIH PROSTORA DA ŠTO PRIJE IZMIRE OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Sagledavajući stanje naplate komunalne naknade utvrđeno je kako veliki broj obveznika nije izmirio obveze plaćanja komunalne naknade za 2019. i 2020. godinu prema dostavljenim Rješenjima od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a sukladno usvojenoj Odluci o komunalnim naknadama broj: 01/1-02-1219/19 od 12. 4. 2019. godine (Službeni glasnik Općine Kiseljak  broj 2/19).

Stoga pozivamo sve vlasnike stanova, kuća i poslovnih prostora da što skorije izmire obveze, po Rješenjima koja su ranije primili.

Ujedno podsjećamo kako su Rješenja o komunalnim naknadama trajnog karaktera i obveza plaćanja  proizlazi za svaku narednu godinu, te napominjemo da planiraju izmirenje spomenutih obveza i za 2021. godinu, prema važećim Rješenjima.

Izmirite svoja dugovanja kako bi, na obostrano zadovoljstvo, izbjegli naplatu istih sudskim putem.

 

Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoline SBK/KSB (“Sl. novine broj 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak, u suradnji s investitorom Zvonkom Vujicom iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da sudjeluju u

 

JAVNOJ RASPRAVI

 

u postupku izdavanja okolišne dozvole za autopraonicu u mjestu

Kiseljak, investitora Zvonka Vujice iz Kiseljaka

 

Javna rasprava će biti održana u zgradi Općine Kiseljak, u Vijećnici, 20.8.2021. godine (petak), s početkom u 12:00 sati.

 

Dnevni red:

 

 1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja Okolišne dozvole (predstavnik Općine),
 2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje Okolišne dozvole,
 3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje Rješenja, odnosno Okolišne dozvole,
 4. Rasprava.

 

Za sve informacije vezane za postupak izdavanja Okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i za podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirani se mogu obratiti spomenutoj  Službi, ured broj 26, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

 

Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi objavljen je na oglasnoj ploči Općine Kiseljak, kao i na web stranici Općine www.opcina-kiseljak.org.

 

RUKOVODITELJ SLUŽBE

Nikola Grubešić dipl. ing. arh.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPKU IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA PROIZVODNO-SKLADIŠNI KOMPLEKS ULJANIH BOJA U MJESTU HAN PLOČA

Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoline SBK/KSB (“Sl. novine broj 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak, u suradnji s investitorom Megatti Promet d.o.o. iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte  i nevladine organizacije da sudjeluju u

 

JAVNOJ RASPRAVI

 

u postupku izdavanja Okolišne dozvole za proizvodno-skladišni kompleks za proizvodnju i skladištenje uljanih boja u mjestu

Han Ploča investitora Megatti Promet d.o.o. iz Kiseljaka

 

Javna rasprava će biti održana u zgradi Općine Kiseljak, u Vijećnici, 19.8.2021. godine (četvrtak), s početkom u 12:00 sati.

 

Dnevni red:

 

 1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja Okolišne dozvole (predstavnik Općine),
 2. informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje Okolišne dozvole,
 3. o organima uprave koji su odgovorni za donošenje Rješenja, odnosno Okolišne dozvole,
 4. rasprava.

 

Za sve informacije vezane za postupak izdavanja Okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i za podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirani se mogu obratiti spomenutoj Službi, Ured broj 26, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

 

Javni poziv za sudjelovanje u Javnoj raspravi objavljen je na oglasnoj ploči Općine Kiseljak, kao i na web stranici Općine www.opcina-kiseljak.org.

 

 

RUKOVODITELJ SLUŽBE

Nikola Grubešić, dipl. ing. arh.

 

OGLAS O PRODAJI ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KISELJAK

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovina

Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Općinsko Vijeće

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

 

Broj:01/1-27-660/21

Kiseljak, 24.07.2021. godine

 

Na temelju Članka 3.Odluke O prodaji i kriterijima za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Kiseljak putem javne licitacije br. 01/1-27-660/21 od 09.07.2021. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br.66/13, 100/13), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova (Sl. Novine FBiH br 17/14) Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

 

 

                                        OGLAS

o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije

 

 1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem u ulici Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak.

 

 1. Prodaje se zemljište koje se vodi kao:

 

–  čestica k.č. br. 2330/36, gradilište, Dugo polje, ukupne površine 4048 m2, upisana u  zemljišnoknjižni uložak br. 317 KO Brestovsko. U vlasništvu općine Kiseljak 1/1, sa početnom cijenom od 46.552,00 KM (četrdesetšesttisućapetstotinapedestedvije)

 

Općinsko vijeće Kiseljak prodaje nekretninu radi izgradnje objekta poslovne namjene.

 

 1. Namjena zemljišta iz Članka 2. Oglasa je utvrđena Člankom 7. Odluke o utemeljenju

poduzetničke zone „Dugo polje“ (Sl. Glasnik općine Kiseljak br. 1/16) kojom je

propisano:

„Namjena poduzetničke zone „Dugo Polje“ je gospodarska što podrazumijeva površine namijenjene za proizvodne, obrtničke i zanatske djelatnosti i usluge, te za trgovinu i skladištenje.

Pored osnovnih djelatnosti, moguće je na površinama poduzetničke zone razviti i druge djelatnosti-prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti na način da ona ne ometa proces gospodarske djelatnosti, da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš“.

 

Nekretnina iz Članka 2.ovog Oglasa prodaje se uz uvjet da na istoj najpovoljniji kupac  izgradi i dobije uporabnu dozvolu za objekt poslovne namjene, u roku od dvije godine  od dana zaključivanja notarski obrađene isprave o kupoprodaji.

Ukoliko najpovoljniji kupac nekretnine u propisanom roku iz Stavka 3. Ovog Oglasa ne izgradi gospodarski objekt vratit će se isplaćena naknada za zemljište bez plaćanja predujma, kamate ili bilo kojeg drugog vida naknade ili štete i raskinut će se zaključeni ugovor o kupoprodaji nekretnine.

 

 1. Sudionik u javnom natječaju dužan je uplatiti predujam u iznosu od:

 

 • 4.655,20 KM (četiritisućešeststotinapedesetpet 20/100).

 

Predujam po  osnovu uplate za kupovinu zemljišta, sudionici  uplaćuju na transakcijski račun (nije potrebna vrsta prihoda) Općine Kiseljak broj: 3383402270248818,otvoren u UniCredit Banci d.d.

 

 1. Sudionici na licitaciji su dužni do 09.08.2021. godine do 9.00 sati, putem pošte ili  Pisarnice Općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak  dostaviti:

 

 1. Prijavu na javni natječaj s kraćim poslovnim planom (djelatnost, broj uposlenih, površina objekta, planovi i sl.)
 2. Rješenje o registraciji
 3. Kopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti ukoliko je kupac fizička osoba
 4. Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 4. ovog Oglasa
 5. Idejno rješenje objekta

 

Samo oni sudionici koji dostave navedena dokumenta mogu sudjelovati u licitaciji.

Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

 

 1. Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će

se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;

 • Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,

prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 30 dana od dana stupanja

na snagu Odluke općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za

prodaju navedenog zemljišta.

 

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.

Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, te troškove prenamjene poljoprivrednog zemljišta snosi budući vlasnik zemljišta.

 1. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja  kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik s lica mjesta između kupca i prodavatelja nekretnine.

 

 1. Javno nadmetanje bit će održano u utorak, 10.08.2020 .godine, s početkom u

9.00 sati, u zgradi Općine Kiseljak, u sali OV-a, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz Točke 5. je  09.08.2021. godine u 9.00 sati.

 

 1. Razgledanje nekretnine iz Točke 2. ovog Oglasa može se izvršiti svakim radnim danom od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz Točke 2. ovog Oglasa može se izvršiti svakim radnim danom u zgradi Općine Kiseljak, ured broj 24, a potrebne informacije vezane za  javni oglas mogu se dobiti i na broj telefona 030/877-802, te na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak:  www.opcina-kiseljak.org.

 

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak