Sastanak Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u KSB

U zgradi Vlade KSB danas je održana Prva konstituirajuća sjednica Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u KSB, kojom je predsjedavao premijer Tahir Lendo, a sudionici su bili članovi Vijeća za razvoj –načelnici/gradonačelnici općina/gradova u KSB.

Vlada je donijela Odluku o izradi Strategije razvoja KSB za razdoblje 2021-2027. godina, kao integriranog, multisektorskog strateškog dokumenta, koji definira javne politike, integralno usmjerava razvoj teritorije kantona i jedinica lokalne samouprave. Nositelj izrade Strategije razvoja je Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu, a sudionici u procesu izrade su ministarstva i druga tijela kantonalne uprave, općine i gradovi, Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u KSB, te socio-ekonomski partneri.

Otvarajući raspravu o Strategiji razvoja, premijer Lendo je naglasio da je u svim elementima ovog strateškog dokumenta osigurana povezanost sa strateškim planskim dokumentima viših razina vlasti u Bosni i Hercegovini, dokumentima iz procesa EU integracija i globalnim ciljevima održivog razvoja. Ostavljen je rok načelnicima/gradonačelnicima da se očituju o Strategiji razvoja 2021.-2027.godina prije upućivanja Vladi i Saboru KSB na usvajanje, stoji u priopćenju Vlade.

 

OBAVIJEST IZ SLUŽBE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR OPĆINE KISELJAK

 

Iz Službe za inspekcijski nadzor – Inspektorata Općine Kiseljak obavještavaju vlasnike parcela i objekata na području Općine Kiseljak da će djelatnici spomenute Službe u narednom periodu intenzivno provoditi nadzor nad provedbom odredbi članka 25. i članka 112. Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu („Sl. glasnik Općine Kiseljak“ br. 5/14, 7/17), kojim je propisano da su gore navedeni vlasnici dužni dvorišta oko predmetnih objekata, te zelene (četinari, ukrasno raslinje- ograde od raznih lišćarskih vrsta) i druge vrsta ograda podignute u cilju estetskog uređenja, zaštite i privatnosti posjeda i objekta, održavati u čistom i urednom stanju.

Izvješće sa šeste redovne sjednice Općinskog vijeća Kiseljak

Dnevni red šeste redovne sjednice Općinskog vijeća Kiseljak dopunjen je dodatnim točkama te je isti na koncu sadržavao 13 točaka uključujući i informacije o radu osnovnih škola na području općine Kiseljak, Izvješće policijske stanice Kiseljak te ispostave Službe za zapošljavanje.

Izvješća se od strane Vijeća primaju k znanju dok će za Izvješće o radu JP Vodovod i kanalizacija na sjednici Nadzornog odbora glasati opunomoćenik Vijeća.

Na sjednici je raspravljano i o Izvješću o radu Općinskog izbornog povjerenstva, Javne ustanove Dom zdravlja kao i radu odnosno Izvješću o radu same Općine i općinske administracije.

Usvojena je Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za zauzimanje javnih površina i za ovu godinu što će, kao i protekle, biti olakšica vlasnicima ugostiteljskih objekata s obzirom kako su isti među najpogođenijima aktualnom pandemijom.

OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE KISELJAK PUTEM JAVNE LICITACIJE

Broj:01/1-27-471/21

Kiseljak, 03. 6. 2021. godine

Na temelju Članka 3.Odluke O prodaji i kriterijima za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije br. 01/1-27-471/21 od 21.05.2021. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br.66/13, 100/13), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova (Sl. Novine FBiH br 17/14) Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

 

                                                                                OGLAS

                           o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije

 

 1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem u ulici Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak.
 2. Prodaje se zemljište koje se vodi kao:

–  parcela broj k.č. 487/82 zv. Trivulje, gradilište, u površini od 565 m², upisana u katastarsko knjižni ul. broj 292 KO Orahovo, vlasništvo Općine Kiseljak s dijelom 1/1, s početnom cijenom od 3.955,00 KM (tritisućedevetstotinapedestepet).

 1. Sudionik u javnom natječaju dužan je uplatiti predujam u iznosu od:

 – 395,00 KM (tristotinedevedestpet).

 Predujam po osnovu uplate za kupovinu zemljišta, sudionici uplaćuju na transakcijski račun Općine Kiseljak broj: 3383402270248818,

otvoren u UniCredit Banci d.d., s pozivom na plaćanje:

broj Odluke ili Javnog oglasa.

 1. Sudionici na licitaciji su dužni do 17. 6. 2021. godine, do 09.30 sati, putem pošte ili  Pisarnice Općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak  dostaviti:
 • Prijavu na javni natječaj
 • Rješenje o registraciji- ukoliko je kupac pravna osoba
 • Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa

Samo oni sudionici koji dostave navedena dokumenta mogu sudjelovati u licitaciji.

Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

 1. Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će

se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;

 • Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,

prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 30 dana od dana stupanja

na snagu Odluke Općinskog vijeća Kiseljak o prihvatanju najbolje ponude za

prodaju navedenog zemljišta.

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.

Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, troškove prenamjene poljoprivrednog zemljišta snosi budući vlasnik zemljišta.

 1. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik s lica mjesta između kupca i prodavatelja  nekretnine.

 

 1. Javno nadmetanje bit će održano u petak, 18. 6. 2021. godine, s početkom u

10.00 sati, u zgradi Općine Kiseljak, u prostorijama Vijećnice, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je  17. 6. 2021. godine u 09.30 sati.

 

 1. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svakim radnim danom u zgradi Općine Kiseljak ured broj 23, a potrebne informacije vezane za  javni oglas mogu se dobiti na broj telefona 030/877-807, te na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak:  www.opcina-kiseljak.org.

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

 

 

OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE KISELJAK PUTEM JAVNE LICITACIJE

Broj: 01/1-27-450/21

Kiseljak, 03.06.2021. godine

Na temelju Članka 3. Odluke o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije broj: 01/1-27-450/21 od 21. 5. 2021. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH broj: 66/13, 100/13), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova (Sl. Novine FBiH broj: 17/14) Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

 

                                                     OGLAS

                     o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije

 1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem u ulici Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak.
 2. Prodaje se zemljište koje se vodi kao:

–  čestica broj k.č. 1459/5 zv. Dugo Polje, dvorište, u površini od 85 m², upisana u katastarsko knjižni ul. broj 513 i zk. ul. broj 766  KO Brestovsko, vlasništvo Općine Kiseljak s dijelom 1/1, s početnom cijenom od 1.105,00 KM (tisućustotinupet).

 1. Sudionik u javnom natječaju dužan je uplatiti predujam u iznosu od:

 – 110,50,00 KM (stotinudeset i 50/100).

 Predujam po  osnovu uplate za kupovinu zemljišta, sudionici uplaćuju na transakcijski račun Općine Kiseljak broj: 3383402270248818,

otvoren u UniCredit Banci d.d., s pozivom na plaćanje:

broj Odluke ili Javnog oglasa.

 

4. Sudionici na licitaciji su dužni do 17. 6. 2021. godine, do 9.00 sati, putem pošte ili  Pisarnice Općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak  dostaviti:

 • Prijavu na javni natječaj
 • Rješenje o registraciji- ukoliko je kupac pravna osoba-
 • Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa

Samo oni sudionici koji dostave navedena dokumenta mogu sudjelovati u licitaciji.

Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

 1. Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će

se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;

 • Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,

prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 30 dana od dana stupanja

na snagu Odluke Općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za

prodaju navedenog zemljišta.

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.

Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključivanja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, te troškove prenamjene poljoprivrednog zemljišta snosi budući vlasnik zemljišta.

6. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik s lica mjesta između kupca i prodavatelja  nekretnine.

 1. Javno nadmetanje bit će održano u petak, 18. 6. 2021. godine, s početkom u

9.00 sati, u zgradi Općine Kiseljak, u prostorijama Vijećnice, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je  17. 6. 2021. godine u 9.00 sati.

 1. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svakim radnim danom u zgradi Općine Kiseljak, ured broj 23, a sve informacije vezane za  javni oglas mogu se dobiti na broj telefona 030/877-807, te na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak:  www.opcina-kiseljak.org.

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

Sastanak sa ugostiteljima glede Odluke o radnom vremenu

U Općini Kiseljak jutros je održan sastanak s vlasnicima ugostiteljskih objekata a tema je bila poštivanje Odluke o radnom vremenu prodajnih , ugostiteljskih objekata i obrta na području općine Kiseljak a koja je usvojena  prošle godine.

Tijekom široko provedene javne rasprave brojni stanovnici ulica koje gravitiraju tzv. kreševskoj odnosno ulici Kraljice Katarine, negodovali su zbog remećenja javnog reda i mira uzrokovanog radnim vremenom i glasnom glazbom okolnih kafića.

Ne želeći nikome onemogućivati rad, pronađen je kompromis u vidu ograničenja  radnog vremena do 02:00 sata. S obzirom kako kafići mjesecima nisu radili ili su radili skraćeno, nije bilo mogućnosti a n potrebe za detaljnije provjere odnosno bavljenje ovom mjerom.

Sastanku je nazočio i predstavnik Policijske uprave Kiseljak, predstavnici nadležnih službu Općine te načelnik Mladen Mišurić-Ramljak.

“Svi problemi s remećenjem javnog reda i mira kada su u pitanju ugostiteljski objekti, događaju se iza pola noći. Svjesni smo da nije lako, ugostitelji trpe gubitke, svi su oštećeni, no zbog svih ljudi koji žive ovdje, onih koji dolaze sa strane, sigurnosti i održavanja javnog reda i mira javnog Odluku o radnom vremenu moramo poštovati i pobrinuti se za njeno provođenje” kazao je Načelnik te dodao da će ugostitelji i ove godine biti oslobođeni plaćanja zakupa javnih površina za potrebe ljetnih bašti.

Najavljene su i kazne pa čak i zatvaranja objekata koji ne budu poštivali od strane Općinskog vijeća donesene mjere.

Također, za strpljenje je stanovnike a posebno vlasnike poslovnih objekata zamolio i u narednom razdoblju kada će županijsko Ravnateljstvo za ceste raditi rekonstrukciju ulice Kraljice Katarine koja je u zapuštenom stanju te obećao da će radovi biti maksimalno ubrzani.