Obavijest vlasnicima stanova i stambenih prostora da što skorije izmire obveze plaćanja komunalne naknade

 

Sagledavajući stanje naplate komunalne nakande utvrdili smo kako veliki broj naših obveznika nije izmirio svoje obveze plaćanja komunalne naknade prema dostavljenim Rješenjima od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a sukladno usvojenoj Odluci o komunalnim naknadama broj: 01/1-02-1219/19 od 12. 4. 2019. godine (Službeni glasnik Općine Kiseljak  broj 2/19).

Stoga, pozivamo sve vlasnike stanova, stambenih prostora da što skorije izmire obveze, po Rješenjima koja su ranije primili.

Podsjećamo korisnike, kako su Rješenja o komunalnim naknadama trajnog karaktera i obveza plaćanja  proizlazi za svaku narednu godinu, te napominjemo da planiraju izmirenje spomenutih obveza i za 2021. godinu, prema važećim Rješenjima.

Pozivamo da izmirite svoja dugovanja kako bi na obostrano zadovoljstvo izbjegli naplatu dugovanja sudskim putem.

 

 

JAVNA RASPRAVA Odluka o upotrebi imena Općine Kiseljak

Općinsko vijeće Kiseljak  na 3. redovitoj sjednici održanoj dana 18. 2. 2021. godine,  usvojilo je Zaključak kojim  usvaja Nacrt Odluke o upotrebi imena Općine Kiseljak i upućuje ga na javnu raspravu.

Nositelj aktivnosti provođenja Javne rasprave je Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak.

Javna rasprava će trajati 30 (trideset) dana.

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak  je dužna u roku predviđenom za provođenje javne rasprave održati javnu prezentaciju Nacrta Odluke o upotrebi imena Općine Kiseljak.

Nacrt Odluke o upotrebi imena Općine Kiseljak objavit će se na službenoj web stranici Općine Kiseljak i na oglasnoj ploči u zgradi Općine Kiseljak.

Primjedbe prijedlozi i sugestije Nacrta Odluke o upotrebi imena Općine Kiseljak mogu se dostaviti Službi u ured br. 27 ili putem  elektronske pošte na mail  zijad.hasic@opcina-kiseljak.org

Odluku u Nacrtu preuzmite OVDJE.

Odluka o upotrebi imena općine Kiseljak HR

Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole

 

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom P.G. BULUT MILK iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte  i nevladine organizacije da uzmu učešće u  JAVNOJ RASPRAVI   u postupku izdavanja okolišne dozvole za „FARMU MUZNIH KRAVA“ u mjestu  Han ploča investitora P.G. BULUT MILK iz Kiseljaka.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 11. 3. 2021. godine s početkom u 12,00 sati.

Poziv za Javnu raspravu preuzmite OVDJE.

Poziv na javnu raspravu

 

Sastanak načelnika u Vitezu

Načelnik Mladen Mišurić-Ramljak boravio je u radnoj posjeti  općine Vitez, gdje održan sastanak s načelnicima općina Novi Travnik, Kreševa, Dobretića i Viteza. Domaćin sastanka bio je  načelnik općine Vitez,  Boris Marjanović.

Tema sastanak bila je rad općina u uvjetima pandemije COVID-19, kao i razmjena iskustva u radu općinskih načelnika i trenutni projekti u općinama.

Naglasak je stavljen na buduću suradnju između općina na socijalnoj i gospodarskoj razini.

Najava 3. redovite sjednice Općinskog vijeća Kiseljak

Treća  redovita  sjednica Općinskog vijeća zakazana je  za dan 18. 2. 2021. godine u 18 sati.

Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Kiseljak.

 Za sjednicu je  predložen sljedeći:

Dnevni red:

 1. Odluka o izvršenju Proračuna i proračunske pričuve Općine Kiseljak za razdoblje od 1. 1.2020. godine do 31.12.2020. godine
 2. Zaključak – Izvješće o poduzetim aktivnostima u provođenju mjera za otklanjanje nepravilnosti i propusta prema izvješću o financijskoj reviziji Općine Kiseljak za 2019. godinu
 3. Odluka o raspodjeli sredstava tekućih transfera za 2021. godinu
 4. Rješenje o ukidanju statusa javnog dobra-puta
 5. Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice
 6. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za nastavak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama za katastarske općine – K.O. Gomionica, K.O. Gromiljak, K.O. Brestovsko, K.O. Višnjica, K.O. Orahovo
 7. Odluka o davanju ovlaštenja državnoj službenici- Emina Ahmić
 8. Odluka o proglašenju javnog interesa – Poduzetnička zona Dugo Polje
 9. Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni korisne stambene površine u općini Kiseljak za 2020. godinu
 10. Odluka o sufinanciranju asfaltiranja lokalnih i nerazvrstanih putova na području općine Kiseljak za 2021. godinu
 11. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
 12. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta J.U. Dom zdravlja Kiseljak
 13. Odluka o raspisivanja natječaja za izbor članova Upravnog vijeća J.U. Dom zdravlja Kiseljak i imenovanje članova Povjerenstva za izbor
 14. Odluka o upotrebi imena Općine Kiseljak
 15. Zaključak o provođenju Odluke o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata, obrta i srodnih djelatnosti na području općine Kiseljak
 16. Rješenje o izmjeni Rješenja Općinskog vijeća Kiseljak broj 011-31-1565/11 od 22. 9.2011. godine

 

 

 

OBAVIJEST IZ MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA KSB/SBK

Bosna i Hercegovina

Federacije Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite

okoliša, povratka i stambenih poslova

Odjel prostornog uređenja i građenja

 

Održavanje javnih tribina na temu Položaj općine u kontekstu Izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK (2005.-2025.)

Sukladno Odluci o organiziranju i provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK („Sl. novine SBK/KSB, broj 16/20) organizirat će se tematski sastanci (javne tribine) na temu Položaj općine u kontekstu Izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK (2005.-2025.).

Tribina će biti održana za sve općine KSB/SBK uz sudjelovanje općinskih i kantonalnih organa uprave, predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti općinske i kantonalne razine, predstavnika resornih općinskih službi, Nositelja pripreme i Nositelja izrade plana, kao i svih zainteresiranih građana.

Za održavanje javnih tribina utvrđen je sljedeći plan termina:

 • 16.3.2021. god. (utorak) u Jajcu, za općine Jajce i Dobretići
 • 18.3.2021. god. (četvrtak) u Bugojnu, za općine Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje i Donji Vakuf
 • 23.3.2021. god. (utorak) u Kiseljaku, za općine Kiseljak, Kreševo i Fojnica
 • 25.3.2021. god. (četvrtak) u Vitezu, za općine Vitez i Busovača
 • 30.3.2021. god. (utorak) u Novom Travniku za općinu Novi Travnik
 • 01.4.2021. god. (četvrtak) u Travniku, za općinu Travnik i sve općine SBK/KSB

Javne tribine će biti održane u navedenim terminima u sali Općina ili u drugom adekvatnom prostoru, s početkom u 11 sati, o čemu će javnost biti pravovremeno informirana.

Općine su dužne osigurati tehničke uvjete za: održavanje planiranih skupova, prezentaciju Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana od strane IPSA INSTITUTA iz Sarajeva, te osigurati adekvatnu najavu i praćenje tijeka rasprave putem raspoloživih sredstava informiranja, sukladno Odluci o organiziranju i provođenju javne rasprave.

U vremenu do održavanja tribine zainteresirani građani mogu izvršiti uvid u grafički i tekstualni dio Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK (2005.-2025.), koji su izloženi u službenim prostorijama svih općina KSB/SBK, a nalaze se i na web stranici Vlade KSB/SBK.

 

Ministar

Amir Šečibović, prof.