ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA ULICE CRVENA STIJENA

U Kiseljaku je danas završena rekonstrukcija ulice Crvena stijena, u dužini od 1.260 m.

Radove je financirala Općina Kiseljak, a izvođač je poduzeće “Ceste-Company” d.o.o. Kiseljak.

Vrijednost radova je 38.367,00 KM bez PDV-a, dok su s uračunatim PDV-om radovi koštali 44.889,39 KM.

POTPISAN OKVIRNI SPORAZUM O IZGRADNJI NOVE ZGRADE DOMA ZDRAVLJA U KISELJAKU – FAZA 2

U Kiseljaku je danas potpisan Okvirni sporazum o izgradnji nove zgrade Doma zdravlja Kiseljak – faza 2.

Sporazum su potpisali direktor JU Dom zdravlja Kiseljak, Nino Baban, načelnik Općine Kiseljak,  Mladen Mišurić-Ramljak, te ditektor tvrtke „BAR-FLOOR“ d.o.o. Kiseljak, Valentino Barbić.

Vrijednost Okvirnog sporazuma, na dvogodišnjoj razini, utvrđena je u iznosu od 2.671.607,03 KM bez PDV-a, a početak radova planiran je za 15 dana.

 

POTPISAN UGOVOR O REKONSTRUKCIJI ULICE CRVENA STIJENA

Danas je u Kiseljaku potpisan Ugovor o rekonstrukciji ulice Crvena stijena, u dužini od 1.260 m.

Ugovor je ispred Općine Kiseljak, kao naručitelja, potpisao načelnik Mladen Mišurić-Ramljak, a ispred izvođača radova, poduzeća „Ceste-Company“ d.o.o. Kiseljak, direktor Amer Omeragić.

Ukupna vrijednost radova, bez PDV-a, je 38.367,00 KM, dok je s PDV-om vrijednost 44.889,39 KM

Rok za izvođenje radova je 3 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/

Srednjobosansko kanton

Općina Kiseljak

Općinski Načelnik

 

Broj:01-30-1662/20

Kiseljak,06.07.2020. godine

 

Na temelju Članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 49/06), članka 39. Statuta Općine Kiseljak („Sl. glasnik Općine Kiseljak“ br. 3/09), članka 23. Zakona o namještenicima FBiH (Sl. novine  FBiH br.49/05)  u skladu s  Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu u okviru jedinstvenog općinskog organa uprave općine Kiseljak br.01-02-2830/18 od 30.11.2018. godine,  Načelnik Općine Kiseljak raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem namještenika u jedinstveni općinski organ Općine Kiseljak

na neodređeno vrijeme

 

I   Načelnik općine Kiseljak raspisuje javni natječaj za prijem namještenika na neodređeno vrijeme i to za sljedeću poziciju:

 

 1. Viši referent za administrativno tehničke poslove u uredu općinskog načelnika – tehnički tajnik

 

II Uvjeti za obavljanje poslova:

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to:

 1. -SSS, IV stupanj,društvenog smjera, 10 mjeseci radnog iskustva u struci po stjecanju školske spreme, položen stručni ispit ili ispit općeg znanja, poznavanje rada na računaru

 

Opis poslova:

 

Vrši poslove tehničkog tajnika u uredu općinskog načelnika

Obavlja poslove organiziranja sastanaka općinskog načelnika

Priprema program prijema stranaka i sačinjava podsjetnik općinskog načelnika o njegovim obvezama i sastancima.

Vodi internu dostavnu knjigu pošte općinskog načelnika.

Vrši prepisivanje materijala za općinskog načelnika.

Osigurava telefonske i telefaks veze.

Radi na računaru i obavlja daktilografske poslove.

priprema i u uredu Načelnika poslužuje po narudžbi napitke

vodi evidenciju utroška sredstava i blagovremeno osigurava narudžbu

Čuva pečate svih službi i pečati svaki dokument – akt iz službi.

Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja iz djelokruga odsjeka i Službe.

 

III Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

– Da su državljani Bosne i Hercegovine

– Da su stariji od 18 godina

– Da ima opću zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta

– Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten/a iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne  na bilo kojoj razina vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini

– Da nije obuhvaćen/a odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

Potrebna dokumentacija:

 

Svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)

 1. Prijava na javni natječaj sa kontakt podacima
 2. Diploma kao dokaz o stručnoj spremi (nostrificirana diploma ukoliko srednja škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
 3. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Izjavu

da nije otpušten/a iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,

da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 1. Izabrani kandidat je dužan u roku od 15 dana od prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti liječničko uvjerenje.
 2. Uvjerenje o položenom stručno ispitu iz čanka 31. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz mogućnost polaganja u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos (nije uvjet za prijem)
 3. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi traženu dokumentaciju iz prethodnog stavka, na poziciju će se imenovati sljedeći sa pričuvne liste uspješnih kandidata.

 

 

IV  Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave odnosno do 22.07.2020. godine do 09 sati

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja na pisarnicu općine Kiseljak ili putem pošte, preporučeno na adresu:

 

 

Općina Kiseljak

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja

Bana Josipa Jelačića 41.

71250 Kiseljak

sa naznakom

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta namještenika

u Općini Kiseljak“

Nepotpune i neblagovremene prija neće se uzimati u razmatranje.

 

 

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak

JAVNI OGLAS O DAVANJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U ZAKUP

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovina Kanton Središnja Bosna Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Općinsko Vijeće

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

Broj:01/1-20-1421/20

Kiseljak: 07.07.2020. godine

 

Na temelju Članka 2. Odluke o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Kiseljak putem usmene licitacije Općinskog vijeća Kiseljak br. 01/1-20-1421/20 od 01.06.2020.godine., Članka 363. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br.66/13, 100/13), Članka 108. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH (Sl.Novine FBiH br. 52/09), Članka 4. i 6. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina I Gradova (Sl. Novine FBiH br 17/14) Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

o  davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu općine Kiseljak putem usmene licitacije

 

 1. Zakupodavatelj nekretnine je Općina Kiseljak, sa sjedištem Josipa Bana Jelačića 41, 71250 Kiseljak.
 2. Izdaje se poljoprivredno zemljište upisano u zemljišnoknjižnom ulošku broj 561 za K.O. Bukovica, u vlasništvu općine Kiseljak, označeno kao dio parcele k.p. br. 1394/1, voćnjak, površine 110.810 m ²
 3. Početna cijena zakupa nekretnine iz točke 2. ovog oglasa, na godišnjem nivou iznosi:

 

1.662,15 KM, na razdoblje od 10 (deset) godina.

 

U skladu sa člankom 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu FBiH (Sl. Novine FBiH br. 52/09) pravo prvenstva kupovine utvrđuje se prema sljedećem rasporedu:

 

 1. Suvlasnik;
 2. Članovi najuže obitelji: supružnici, djeca, roditelji, braća i sestre;
 3. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, u istoj katastarskoj općini (član gospodarstva, ako je osposobljen i stručno obrazovan za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, kao glavna djelatnost, i njegov je izvor sredstava za život te dohodak za ostale članove, izjava da će zemljište koristiti sami ili uz pomoć drugih osoba ili osigurati korištenje zakupom, što dokazuje predugovorima o zakupu);
 4. Općina na području na kojem se nalaze nepokretnosti, ako će usmjeriti nekretnine za daljnje korištenje za primarnu poljoprivrednu proizvodnju:
 5. Poljoprivrednik, upisan u registru poljoprivrednih proizvođača, čije se zemljište koje on ima u vlasništvu, zakupu ili ga obrađuje na drugoj osnovi, graniči sa zemljištem koje se prodaje;
 6. Poljoprivredna zadruga

 

 1. Sudionici Javnog natječaja su dužni 24 sata prije otvaranja ponuda, osobno u pisarnicu općine Kiseljak ili putem pošte, Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Kiseljak  dostaviti:

 

 • Prijavu na javni natječaj sa kontakt podatcima i predviđenom namjerom za korištenje zemljišta
 • Dokaz o ispunjenju uvjeta iz članka 3.ovog Oglasa (ukoliko ima)

 

Samo oni koji dostave navedene dokumente mogu sudjelovati u javnom nadmetanju.

 

 1. Sa sudionikom Javnog natječaja čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB zaključit će ugovor o zakupu, nakon stupanja na snagu Odluke Općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za davanje u zakup.

Uvjeti i način plaćanja utvrdit će se potpisivanjem ugovora o zakupu.

Ukoliko zakupoprimac ne izvrši plaćanje na način unaprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od zakupa nekretnine, te se raskida sklopljeni ugovor o zakupu, i zaključuje novi Ugovor sa ponuđačem čija je ponuda bila sljedeća najpovoljnija.

 

 1. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu, o čemu će se sačiniti zapisnik sa lica mjesta između zakupoprimca i zakupodavca  nekretnine.

 

 1. Otvaranje ponuda održati će se dana 22.07.2020. godine, sa početkom u 10.00 sati, zgrada Općine Kiseljak, u sali OV.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je 22.07.2020. godine do 09.00 sati.

 1. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svaki radni da u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svaki radni dan u zgradi Općine Kiseljak ured broj 23, te dobiti potrebne informacije vezane za  javni oglas na telefon 030 877 807, na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak:  www.opcina-kiseljak.org.

 

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

 

Ivana Mrnjavac, predsjednica

 

POTPISAN OKVIRNI SPORAZUM O NABAVI ASFALTA

Načelnik Općine Kiseljak, Mladen Mišurić-Ramljak i direktor poduzeća „DEMUS“ d.o.o. Sarajevo, Ismir Borčak, danas su potpisali Okvirni sporazum o nabavi asfalta marke BNHS 16, u količini od 6000 tona.

Ukupna vrijednost ovog Okvirnog sporazuma bez PDV-a je 591.000,00 KM, a s PDV-om 691.470,00 KM.