ASFALTIRAN DIO PUTA U MP BORINA

Sukladno Odluci Općinskog vijeća Kiseljak, Općina Kiseljak i stanovnici MP Borina zajednički su financirali asfaltiranje lokalnog puta u tom kiseljačkom naselju.

Asfaltirano je oko 350 m puta, širine 3 m.

KISELJAK ĆE USKORO IMATI SENZORNU SOBU

Načelnik Općine Kiseljak, Mladen Mišurić-Ramljak, i direktor poduzeća „Moobilux“ d.o.o. Tuzla,  Tarik Braćkan, potpisali su danas Ugovor o nabavi opreme za senzornu sobu u Centru za rani rast i razvoj u Kiseljaku.

Ugovorena vrijednost za isporuku i montažu ukupne količine opreme je 51.278,43 KM, bez     PDV-a, a ukupan iznos s uračunatim PDV-om je 59.995,77 KM

Rok za isporuku i montažu robe je 60 dana, od dana potpisivanja Ugovora.

Kiseljak će, nakon završetka spomenutog projekta, imati senzornu sobu kakvu imaju samo rijetki gradovi u regiji. Senzorna soba jako je bitna u procesu rehabilitacije djece i osoba s poteškoćama u razvoju, te će spomenutim projektom biti znatno unaprIjeđena briga o pripadnicima ove ranjive kategorije.

DODIJELJENA PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE, MLADIH, EKOLOGIJE I ZAŠTITE ŽIVOTINJA

Na temelju Članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH (”Sl. novine FBiH” br. 49 od 30.08.2006. godine), i na temelju Članka 39. Statuta Općine Kiseljak (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” br. 03/09), Načelnik općine Kiseljak donosi

 

ODLUKU 

o dodjeli sredstava iz Proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti  kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja u 2020. godini

 

Na temelju Zapisnika Povjerenstva za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Kiseljak, od 24.09.2020. godine, a po prijavi na Javni natječaj za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja u 2020. godini, br.01-11-851/20 od 09.03.2020. godine, odnosno Odluke općinskog načelnika o ponovnom aktiviranju istog, br.376/20 od 21.08.2020. godine,  izvršiti isplatu kako slijedi:

 

 

Br. Status: Naziv: Iznos u KM:
1. HKD ”BEĆARAC” LEPENICA, KISELJAK      1.700,00
2. UDRUGA ”ART” KISELJAK     1.200,00
3. UDRUGA OBOLJELIH OD POLIOMYELITISA, POVREDE MOZGA I KIČMENE MOŽDINE ŽSB, OGRANAK KISELJAK     1.000,00
4. HKUD ”GROMILJAK”, KISELJAK     1.700,00
5. HKUD ”FRA KARLO KUJUNDŽIĆ” KISELJAK     1.700,00
6. UDRUGA  ”KORAK” KISELJAK     1.600,00
7. UDRUGA  ”VICTORIA” KISELJAK     1.800,00
8. UDRUGA ”KISELJAČKE MAŽORETKINJE”     1.400,00
9. UDRUGA  ”KISS”KISELJAK     1.700,00
10. UDRUGA  ”FATIH-MILODRAŽ” KISELJAK     1.800,00
11. UDRUGA  ”INTELEKT” KISELJAK     1.400,00
12. HKD ”NAPREDAK” KISELJAK     1.500,00
13. UDRUGA ”EFEKT” KISELJAK     1.800,00
14. UDRUGA ”ARKA” KISELJAK     1.800,00
15. UDRUGA ”IZVOR 08” KISELJAK     1.800,00
16. UDRUGA ”ZELENI RAST” KISELJAK     1.800,00
17. UDRUGA ”CARIOCE” KISELJAK     1.400,00
18. UDRUGA ”MERAJA” KISELJAK     1.700,00
19. UDRUŽENJE ”NOVUM” KISELJAK     1.200,00
       
              UKUPNO:   30.000,00KM

 

 

 1. Isplatu po ovoj Odluci izvršit će Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak, iz sredstava namijenjenih za kulturu Proračuna Općine, ekonomski kod:614121.

 

 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing.

 

 

POZIV OBVEZNICIMA PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE DA IZMIRE OBVEZE

Općina Kiseljak poziva sve obveznike plaćanja komunalnih naknada da izmire obveze za 2020. godinu,  prema dostavljenim Rješenjima od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a sukladno usvojenoj Odluci o komunalnim naknadama broj: 01/1-02-1219/19 od 12.04.2019. godine (Službeni glasnik Općine Kiseljak  broj 2/19).

 

Obveznici plaćanja su svi:

 

 1. vlasnici ili nositeljii prava raspolaganja na stambenim prostorima,
 2. korisnici poslovnih ili drugih prostora,
 3. zakupci stambenog, poslovnog i drugog prostora,odnosno fizičke i pravne osobe koje su korisnici objekta i uređaja zajedničke komunalne potrošnje.

    Obveznici plaćanja komunalne naknade su i vlasnici nadzemnih i podzemnih instalacija (elektroinstalacije, telefonske instalacije, instalacije kabelskih operatera, plinovodne instalacije, toplovodne instalacije, vodovodne i druge slične instalacije)

 Sredstva koja se prikupe na ime komunalne naknade koristit će se za financiranje obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

     Djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje su:

 1. Održavanje čistoće javnih površina u naseljima, koje obuhvata prikupljanje, odvoženje i deponiranje otpada, pranje ulica itd.
 2. Održavanje javnih zelenih površina (parkovi, drvoredi, skverovi, travnjaci, zelenilo uz prometnice , zelene površine uz stambene zgrade i tržnice
 3. Redovno održavanje nekategoriziranih cesta i ulica ,
 4. Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije,
 5. Postavljanje i održavanje vertikalne, horizontalne i svjetlosne signalizacije
 6. Odvodnja atmosferskih voda iz naselja,
 7. Održavanje javnih parkirališta koja se ne naplaćuju, javnih površina za rekreaciju i javnih dječjih igrališta,
 8. Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta i ulica,
 9. Vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (preventivno i u slučaju potrebe),
 10. Postupanje s napuštenim životinjama i životinjama koje nisu registrirane,
 11. Uređenje i dekoracija naselja za državne praznike i vjerske blagdane,
 12. Održavanje vodotoka,
 13. Održavanje spomenika kulture u nadležnosti općine, javnih satova, javnih fontana i panoa za javno oglašavanje i plakatiranje u vlasništvu općine.
 14. Sudjelovanje u izgradnji objekata zajedničke komunalne potrošnje.

 

 

NAPOMENA: Podsjećamo sve obveznike plaćanja komunalnih naknada da planiraju izmirenje spomenutih obveza i za 2021. godinu, prema važećim Rješenjima.

JAVNI POZIV OPĆINAMA I GRADOVIMA FBiH ZA POTICANJE JESENSKE SJETVE

Javni poziv općinama i gradovima Federacije BiH za poticanje jesenske sjetve

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (“Službene novine Federacije BiH, br. 14/20, 16/20 i 23/20) i člana 22. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški (“Službene novine Federacije BiH, br. 24/20, 27/20 i 33/20), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  r a s p i s u j e

J A V N I   P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA POTICANJE JESENSKE SJETVE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU

I

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za poticanje jesenske sjetve (pšenice, raži i ječma) na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

II

Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju Klijenti – Jedinice lokalne samouprave gradovi/općine Federacije Bosne i Hercegovine koje sufinanciraju programe poticanja jesenske sjetve i ispunjavaju uvjete određene u točki IV ovog Javnog poziva.

Klijenti – Jedinice lokalne samouprave gradovi/općine podnose prijavu na ovaj Javni poziv na obrascu PSRP koji sadrži preliminarnu listu krajnjih korisnika i druge podatke za poljoprivredne proizvođače sa svog područja za troškove sufinanciranja nabave sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za proizvodnju pšenice, raži i ječma.

III

Klijent – Jedinica lokalne samouprave grad/općina mora ispunjavati slijedeće uvjete:

 • da je upisan u Registar klijenata (RK);
 • da sufinancira program poticanja jesenske sjetve;
 • da je izmirio obveze za prethodnu godinu ili je sklopila sporazum o reprogramiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH;
 • da su troškovi za svaku kupovinu roba ili plaćanje usluga u skladu s realnim tržišnim cijenama;
 • da je izvršio uplatu federalne upravne takse prema tarifnom broju 33. točka 10. u iznosu od 20,00 KM, a u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi („Službene novine Federacije BiH“, br. 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17).

IV

Za prijavu na ovaj Javni poziv klijenti – jedinice lokalne samouprave – gradovi/općine su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjenObrazac prijave PSRP;
 • dokaz da sufinancira program poticanja jesenske sjetve iz proračuna grada/općine ili uz podršku proračuna kantona;
 • dokaz o izmirenim obvezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH odnosno kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH;
 • dokaz o uplati federalne upravne takse.

Svi podneseni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

V

Klijent je prije potpisivanja Sporazuma o realizaciji programa poticanja jesenske sjetve obvezan dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za proljetnu sjetvu (obrazac ISRP) s pripadajućom dokumentacijom.

VI

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva s klijentima – Jedinicama lokalne samouprave gradovima/općinama koje ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva zaključuje Sporazum o realizaciji programa poticanja jesenske sjetve kojim se uređuju međusobni odnosi, nadležnosti, obveze i visina podrške.

VII

Klijenti – Jedinice lokalne samouprave gradovi/općine su obvezni po realizaciji programa poticanja jesenske sjetve dostaviti izvješće o utrošku sredstava (obrazac ISRP koji se nalazi u prilogu Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški) te izvješće o realizaciji programa poticanja jesenske sjetve sa fakturama, fiskalnim računima, odnosno drugim dokazima o izvršenoj kupovini repromaterijala iz točke II ovog Javnog poziva.

VIII

Javni poziv i rezultati ovog Javnog poziva bit će objavljeni na službenoj web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

IX

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objave (25.09.2020.g.) u dnevnim novinama „Dnevni Avaz“, „Oslobođenje“ i „Dnevni list“.

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzeti u razmatranje.

X

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se preporučeno putem pošte na adresu:

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ul. Hamdije Čemerlića br. 2

71 000 Sarajevo

s naznakom: „Prijava na Javni poziv za prikupljanje prijava za poticanje jesenske sjetve u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

 

You cannot copy content of this page
error: Sadržaj je zaštićen!
Don`t copy text!