JAVNI POZIV MINISTARSTVA GOSPODARSTVA KSB/SBK

Na osnovu Članka 6. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica Kantona Središnja Bosna (Službene novine KSB/SBK broj: 7/20), Odluke Vlade KSB/SBK o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima za ostvarivanje prava za prvi mjesec važenja Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i dodjelu financijskih sredstava, broj: 01-11.7-474/2020 od 10.07.2020.godine, Odluke Vlade KSB/SBK o usvajanju kriterija korištenja sredstava za ostvarivanje prava za dodjelu financijskih sredstava broj: 01-11.7-473/2020 od 10. 07. 2020.godine, Ministarstvo gospodarstva KSB/SBK raspisuje

JAVNI POZIV

ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA  KOJA NISU OSTVARILA PRAVO NA SUBVENCIONIRANJE DIJELA MINIMALNE NETO PLAĆE ZA MJESEC TRAVANJ 2020.GODINE PO RANIJIM JAVNIM POZIVIMA MINISTARSTVA GOSPODARSTVA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA, A KOJI SU U TRAVNJU 2020. GODINE IMALI PAD OD 20% I VIŠE OSTVARENOG PROMETA U ODNOSU NA ISTI MJESEC 2019. GODINE

I PREDMET

Pozivaju se gospodarska društva (izuzev javnih poduzeća, fizičkih lica koja samostalno obavljaju registriranu poslovnu djelatnost, banaka i drugih financijskih organizacija, javnih institucija, organa uprave, organa i jedinica lokalne samouprave), koji nisu ostvarili pravo na subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za travanj 2020. godine po ranijim javnim pozivima Ministarstva gospodarstva Kantona Središnja Bosna, a koji su u travnju 2020. godine imali pad od 20% i više ostvarenog prometa u odnosu na isti mjesec 2019. godine, da se prijave na Javni poziv kojim će ostvariti pravo na subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za travanj 2020. godine.

II PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

 • Pravo na podnošenje prijave imaju gospodarska društva koja imaju sjedište na području KSB/SBK ako ispunjavaju sljedeće uvjete:
 1. a) da su imali pad 20% i više ostvarenog prometa u mjesecu za koji apliciraju u odnosu na isti mjesec 2019. godine (Napomena: Za utvrđivanje pada prometa/prihoda za obveznike koji su registrirani nakon travnja 2019. godine, uzima se prosjek prometa/prihoda ostvarenog u 2019. godini ili prosjek prometa/prihoda za prva dva mjeseca 2020. godine za obveznike registrirane u 2020. godini);
 2. b) da su ispunili obveze po osnovu javnih prihoda zaključno s 29.02.2020. godine ili da imaju potpisan Sporazum o izmirenju obveza;
 3. c) da nisu raskinuli ugovor o radu uposlenicima u periodu od proglašenja prirodne nesreće (18.03.2020.godine) do dana objave Javnog poziva, osim onim uposlenim kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos;
 4. d) da imaju kod Porezne uprave F BiH prijavljene uposlene za mjesec u kojem traže sufinanciranje minimalne neto plaće za uposlene;
 5. f) da nisu ostvarili prava po ranijim javnim pozivima Ministarstva gospodarstva u 2020. godini (izuzev onih gospodarskih društava koja su ostvarila pravo za poslovne jedinice) i to:

– prvom Javnom pozivu pravnim i fizičkim licima s pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite bio zabranjen rad broj: 01-11-186/20 od 05.05.2020. godine,

– drugom Javnom pozivu pravnim i fizičkim licima s pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite bio zabranjen rad broj: 1-11-186-2/20 od 29.05.2020. godine,

– trećem Javnom pozivu za poslovne subjekte koji su u mjesecu travnju 2020. godine imali pad 20% i više ostvarenog prometa u odnosu na isti mjesec 2019. godine od 22.07.2020. godine;

– četvrtom Javnom pozivu fizičkim licima registriranim kod nadležnih općinskih organa koja su u 2020.godini imali pad od 20% i više ostvarenog prometa uzrokovan pandemijom Covid-19 u odnosu na isti mjesec 2019. godine broj: 05-15-1806/20 od 16.10.2020. godine.

(2) Pravo na podnošenje prijave nemaju:

 1. a) fizička lica koja samostalno obavljaju registriranu poslovnu djelatnost, javna poduzeća, banke i druge financijske organizacije, osiguravajuća društva, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave;
 2. b) gospodarska društva čiji su žiro računi bili blokirani prije proglašenja stanja nesreće;
 3. c) gospodarska društva koja su pod stečajem ili likvidacijom;
 4. d) gospodarska društva koja su registrirana nakon 01.03.2020. godine.

III DOKUMENTACIJA

 • Uz popunjen Zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
 1. Rješenje o registraciji ovjereno od strane nadležnog organa.
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj ovjereno od strane nadležnog organa.
 3. Mjesečni promet s fiskalne kase za travanj 2019. i travanj 2020.godine, ili mjesečni promet s fiskalne kase za uporedne mjesece u 2020. godini ukoliko je gospodarsko društvo registrirano u 2020.godini ovjeren osobnim pečatom.
 4. Specifikaciju uz isplatu plaće za uposlene (Obrazac 2001) za veljaču 2020.godine ovjerenu od strane Porezne uprave F BiH ili s DLN brojem.
 5. Ugovor o radu i/ili sporazum o raskidu ugovora o radu (za radnike kojima je istekao ugovor radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos) pojedinačno po radniku ovjerene osobnim pečatom
 • Zahtjev čini sastavni dio ove odluke i može se preuzeti elektronski na web stranici Vlade KSB/SBK sbk-ksb.gov.ba

 

IV NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

 • Ovjeren i potpisan Zahtjev dostavlja se Ministarstvu gospodarstva KSB/SBK preporučenom poštom na adresu Ministarstva gospodarstva KSB/SBK (Stanična 43, 72270 Travnik) s naznakom: Prijava na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava gospodarskim društvima koja nisu ostvarila pravo na subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za travanj 2020.godine po ranijim javnim pozivima Ministarstva gospodarstva KSB/SBK, a koji su u travnju 2020.godine imali pad od 20% i više ostvarenog prometa u odnosu na isti mjesec 2019.godine.

(2) Javni poziv je otvoren 7 dana od dana objave.

  V KOMISIJA ZA RAZMATRANJE ZAHTJEVA

 • Ministar Ministarstva gospodarstva KSB/SBK imenuje Povjerenstvo koje razmatra primljene zahtjeve i sačinjava prijedlog odluke o dodjeli sredstava. (u daljem tekstu: Povjerenstvo).
 • Povjerenstvo je dužno zadatak obaviti u roku od 15 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
 • Povjerenstvo podnosi izvještaj o radu Ministru Ministarstva gospodarstva s prijedlogom odluke o dodjeli sredstava.
 • Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava Ministar Ministarstva gospodarstva KSB/SBK upućuje Vladi kantona Središnja Bosna koja donosi Odluku o dodjeli sredstava.
 • S korisnicima sredstava prema odluci iz stava (4) ovog članka Ministarstvo gospodarstva KSB/SBK zaključit će ugovor sa svim korisnicima sredstava.

VI OSTALE ODREDBE

 • Iznos sredstava koja će se dodjeljivati korisnicima ovisit će od raspoloživih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna.
 • Podnositelji prijava na Javni poziv mogu uložiti Prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Liste na službenoj web stranici Vlade KSB/SBK.

(3) Ministarstvo gospodarstva ne snosi troškove prema podnositeljima Zahtjeva, te zadržava pravo da Zahtjev prihvati u cijelosti, djelomično ili ga u potpunosti odbije u bilo koje vrijeme prije zaključivanja ugovora. Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

(4) Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj: 030/ 511-217 od 08,00 do 15,00 sati ili putem e-mail: minpriv@sbk-ksb.gov.ba

Broj: 05-03-14-2199/20

Travnik,05.11.2020. godine

MINISTAR
Nisvet Hrnjić

ZAHTJEV:

Obrazac Zahtjeva za Javni poziv

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG GRANTA “MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA”

Na temelju članka 9. stavak (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna suradnja” za 2020 („Službeni glasnik BiH“, broj 68/20), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

                                                                          JAVNI NATJEČAJ

                            za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna suradnja“ za 2020. godinu

I. Predmet javnog natječaja

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna suradnja” za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o kriterijima) (Privitak 7) utvrđeni su kriteriji i druga pitanja vezana uz dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna suradnja” za 2020. godinu. Odluka o kriterijima je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

II. Sredstva

Sredstva za tekući grant “Međunarodna kulturna suradnja” u iznosu od 390.000,00 KM predviđena su u proračunu Ministarstva za 2020. godinu na poziciji “Tekući transferi i grantovi”.

Sredstva se dodjeljuju za sufinanciranje projekata iz oblasti međunarodne kulturne suradnje putem javnog natječaja sukladno kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM.

III. Pravo na podnošenje projekata

Pravo na podnošenje projekata na temelju objavljenog javnog natječaja za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna suradnja“ za 2020. godinu imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

a) muzeji, knjižnice, kinoteke, galerije, kazališta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije znanosti i umjetnosti, likovne i glazbene akademije, akademije scenskih umjetnosti, filmski centri
b) instituti, udruge i fondacije i ostali pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u području kulture

c) izdavačke kuće za projekte odobrene u okviru EU programa Kreativna Europa.

Subjekti koji imaju pravo apliciranja mogu biti podržani samo s jednim projektom u okviru ovog granta.

IV. Izuzeće 

Ukoliko podnositelj zahtjeva nije izvršio svoje obveze na temelju zaključenog ugovora sa Ministarstvom u razdoblju do 2020. godine, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na temelju natječaja za 2020. godinu neće se uzimati u razmatranje.

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na temelju objavljenog natječaja ukoliko se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog natječaja za 2018. godinu i čiji su projekti u tijeku, ne mogu aplicirati na javni natječaj za 2020. godinu.

Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini.

V. Namjena sredstava

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje sredstva za sufinanciranje projekata koji daju doprinos promociji i afirmaciji kulturnog stvaralaštva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) na međunarodnom planu, sukladno strateškim dokumentima u području kulture u BiH i međunarodnim obvezama, i to kroz:

a) potporu kulturnim manifestacijama međunarodnog karaktera u BiH u kojima osim sudionika iz BiH sudjeluju i predstavnici iz najmanje dvije zemlje,

b) projektima predstavljanja kulture izvan granica BiH, odnosno potpora sudjelovanju umjetnika iz BiH na međunarodnim kulturnim manifestacijama,

c) potporu projektima koji se organiziraju i implementiraju s partnerima iz drugih država sukladno potpisanim bilateralnim sporazumima u području kulturete projektima koji se organiziraju i implementiraju u okviru međunarodnih tijela i inicijativa u kojima BiH sudjeluje,

d) potporu projektima koji su odobreni u okviru EU programa Kreativna Evropa.

Ukoliko jedna od aktivnosti u okviru odobrenog projekta obuhvaća troškove hrane i pića ti troškovi ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekt dok troškovi taksi usluga, goriva te mobilnih telefona nisu prihvatljivi.

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekt sukladno Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekt odnosno vršiti prenamjenu dodijeljenih sredstava).
Projekti s kojima se aplicira iz članka 6. stavak 1.  Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna suradnja“ za 2020., moraju biti jednogodišnji.

V. Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata

Pri razmatranju podnesenih projekata vrednuje se:

a) Kvalitet projekta i njegov doprinos promoviranju i afirmiranju domaćeg kulturnog stvaralaštva u međunarodnim okvirima, sukladno Strategiji kulturne politike u Bosni i Hercegovini, i to kroz:

1) promociju kulture Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu

2) sudjelovanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim kulturnim programima i inicijativama

3) implementaciju međunarodnih sporazuma i programa suradnje potpisanih u području kulture

4) afirmaciju umjetnika i unapređenje mobilnosti umjetnika

5) sudjelovanje u programima Europske unije i programima regionalne suradnje

b) Financijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine,do sada ostvarena suradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i europskim mrežama i asocijacijama.
c) Održivost projekta i projektnih rezultata u razdoblju nakon završetka projekta.
d) Izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, osobe s invaliditetom i sl.) i afirmiranje i angažman mladih umjetnika i stvaratelja.
e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usuglašenost predviđenih troškova s ukupnim proračunom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

(2) Vrednovanje projekata vrši se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacijskom obrascu (Privitak 4) koji je sastavni dio Odluke o kriterijima, a koji obuhvaćaju:

a) tematske kriterije
b) financijske i operativne kapacitete aplikanta
c) relevantnost projekta
d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti

e) održivost aktivnosti i ciljevate
f) proračun i troškovnu efektivnost aktivnosti.

VIIPotrebna dokumentacija i način dostavljanja 

Podnositelj projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna suradnja” za 2020. godinu, obvezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

a)              aplikacijski obrazac, koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Privitak 1), elektronički popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnositelja projekta ( original)

b)             financijski plan projekta, na obrascu za proračun koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Privitak 2), elektronički popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnositelja projekta (original)

c)              aktualni izvod iz registra nadležnog tijela u kojem je registriran podnositelj projekta, ne stariji od tri mjeseca (original ili preslika ovjerena od strane nadležnog organa)

d)             statut, samo za podnositelje projekta iz članka 4. stavak (1) točke b) Odluke o kriterijima ( tj. institute, udruge, fondacije i ostali pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u području kulture), a u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut ( preslika ovjerena pečatom podnositelja projekta)

e)              uvjerenje o poreznoj registraciji podnositelja projekta (identifikacijski broj) (preslika ovjerena od strane nadležnog tijela)

f)              rješenje o razvrstavanju podnositelja projekta prema djelatnosti izdano od strane nadležnog zavoda za statistiku (preslika ovjerena od strane nadležnog tijela)

g)             zvaničan dokument banke o otvaranju transakcijskog računa podnositelja projekta (proračunski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcijski račun banke, broj proračunske organizacije, vrstu prihoda i broj općine) – (original ili preslika ovjerena od strane nadležnog tijela)

h)             zvaničan dokument banke iz kojega je vidljivo da transakcijski račun podnositelja projekta nije blokiran, ne stariji od 30 dana (original)

i)               subjekti koji su proračunski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekt bude na raspolaganju korisniku sredstava (original)

j)               godišnji obračun o poslovanju podnositelja projekta za 2019. godinu, iz kojeg je vidljivo da je isti predan i ovjeren od strane Agencije za posredničke, informatičke i financijske usluge (APIF-a), odnosno Financijsko informatičke agencije (FIA) (preslika)

k)             izjava podnositelja projekta, čija forma je sastavni dio Odluke o kriterijima (Privitak 3), potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnositelja projekta (original).

Dokumentacija od točke a) do točke k) dostavlja se istim redoslijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezana u fasciklu), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi.

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definirano neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom.

Dokumentacija od točke a) do točke k) dostavlja se u zatvorenoj omotnici ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom:

“Javni natječaj za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna suradnja” za 2020. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo”.

Javni natječaj je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kojemu je objavljen natječaj bit će prihvaćena, a koja stigne nakon zatvaranja natječaja neće se prihvatiti.

Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje.

VIIIOSTALE NAPOMENE

Odluka o raspodjeli sredstava

Odluku o raspodjeli sredstava namijenjenih za tekući grant “Međunarodna kulturna suradnja” za 2020. godinu (u daljem tekstu: Odluka o rasporedu sredstava) donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva.

Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvoji Odluku o raspodjeli sredstava i nakon njenog objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, odluka se objavljuje na web stranici Ministarstva.

Obavještenja

Podnositelji, čije su prijave za dodjelu sredstava odbačene ili odbijene, obavještavaju se o razlozima odbacivanja ili odbijanja istih pisanim putem.

Podnositelji, kojima su dodijeljena sredstva, smatraju se obaviještenim objavljivanjem Odluke o raspodjeli sredstava u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Ministarstva.

Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava

Ministarstvo će s korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o raspodjeli sredstava, te ista bude objavljena u “Službenom glasniku BiH”, zaključiti ugovor kojim će biti definirana međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju elektroničkim ili usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visini odobrenih sredstava te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

a)      Revidirani proračun usuglašen s odobrenim sredstvima. Revidirani proračun projekta postaje sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom.

b)      Prilikom sačinjavanja revidiranog proračuna dopušteno je mijenjanje iznosa po proračunskim linijama, ali ne i mijenjanje proračunskih linija.

Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom gubi pravo na korištenje sredstavate je u tom slučaju dužan pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od 7 dana.

Ukoliko korisnik sredstava u tijeku realizacije projekta ustanovi da nije u mogućnosti u rokovima iz ugovora završiti odobreni projekt, o tome je dužan u roku od 30 dana obavijestiti Ministarstvo i navesti opravdane razloge.

Ministarstvo, na molbu korisnika sredstava, može dati suglasnost za produženje roka realizacije projekta makismalno do šest mjeseci, ukoliko korisnik uputi molbu najmanje 30 dana ranije od datuma završetka projekta.

Primjena procedure definirane Zakonom o javnim nabavama

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), za nabavu opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti sukladno zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno-financijskim dokazima.

Ukoliko korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruge, fondacije i sl.), s obzirom na to da se radi o trošenju javnih sredstava, Korisnik sredstava je obvezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva sukladno Instrukciji Ministarstva o obvezi primjene Zakona o javnim nabavama od strane krajnjih korisnika grant sredstava broj: 05-02-2-1258-1/17 od 25.12.2017. godine koja je objavljena na web stranici Ministarstva.

Izvješća o utrošku sredstava 

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvješća o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativno izvješće (Privitak 5) i Obrascu za financijsko izvjeće (Privitak 6), koji su sastavni dio Odluke o kriterijima, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta.

Korisnik sredstava koji podliježe obvezi dostavljanja nalaza neovisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativno i financijsko izvješće.

Financijsko izvješće obvezno sadrži preslike originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu sukladno važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovo područje. Narativno izvješće sadrži fotografije, izvješća medija, zapisnike i slično.

Korisnici sredstava kojima budu dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz članka 17. Odluke o kriterijima.

Korisnici sredstava troškove neovisne revizije mogu planirati u okviru proračuna projekta s kojim apliciraju na natječaj.

Ukoliko korisnik sredstava ne dostavi izvješće o utrošku sredstava sukladno odredbama Odluke o kriterijima,Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće se postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Ukoliko se utvrdi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava korisnik sredstava je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak, na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće se postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u razdoblju od tri godine.

Ukoliko korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realiziranje odobrenog projekta, dužan je izvršiti povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ukoliko se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u razdoblju od tri godine.

Svi privici navedeni u javnom natječaju mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva:

 

Aplikacijski obrazac (Privitak 1)

 

Obrazac za proračun (Privitak 2)

 

Izjava (Privitak 3)

 

Evaluacijski obrazac (Privitak 4)

 

Obrazac za narativno izvješće (Privitak 5)

 

Obrazac za financijsko izvješće (Privitak 6)

 

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna suradnja“ za 2020. godinu (Privitak 7)

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG GRANTA “SUFINANCIRANJE PROJEKATA INSTITUCIJA KULTURE U BiH”

Javni natječaj za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu

Na temelju članka 9. stavak (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 68/20), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

                                                                       JAVNI NATJEČAJ

         za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu

 1. Predmet javnog natječaja

 

Predmet Javnog natječaja je objava postupka i načina dodjele sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu.

 

 1. Sredstva

 

Sredstva za tekući grant „Sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“, u iznosu od 3.097.000,00 KM predviđena su u proračunu Ministarstva za 2020. godinu na poziciji „Tekući transferi i grantovi“.

Sredstva se dodjeljuju za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture putem javnоg natječaja i sukladno kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 300.000,00 KM.

 

III. Pravo na podnošenje projekata

 

Pravo na podnošenje projekata na temelju objavljenog javnog natječaja iz članka 2. stavka (2) Odluke o kriterijima imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

 1. a)      muzeji, knjižnice, kinoteke, galerije, kazališta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije znanosti i umjetnosti, likovne i glazbene akademije, akademije scenskih umjetnosti, amaterski teatri, zborovi, festivali kulture, akademije znanosti
 2. b)      instituti, udruge,fondacije i ostali pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u području kulture
 3. c)      vjerske zajednice za projekte koji se odnose na očuvanje kulture i povijesne

baštine u Bosni i Hercegovini i izgradnju potrebne infrastrukture.

Subjekti koji imaju pravo apliciranja mogu biti podržani samo s jednim projektom u okviru ovog granta.

 

 

 1. Izuzeće

Ukoliko podnositelj zahtjeva u periodu do 2020. godine, nije izvršio svoje obaveze na temelju zaključenog ugovora sa Ministarstvom, njegov zahtjev za dodjelu sredstava natemelju javnog natječaja za 2020. godinu neće se uzimati u razmatranje.

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor s Ministarstvom te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na temelju objavljenog javnog natječaja ukoliko se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog natječaja za 2018. godinu i čiji su projekti u tijeku, ne mogu aplicirati na javni natječaj za 2020. godinu.

Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini.

 

 1. Namjena sredstava

 Sredstva iz članka 2. stavka (1) Odluke o kriterijima, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje za sufinanciranje projekata koji daju doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini i implementaciji prioriteta Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini, i to kroz potporu za sljedeće aktivnosti:

 1. a)      potpora održavanju i razvoju ljudskih i tehničkih kapaciteta u oblasti kulture
 2. b)      potpora redovnom radu i programskim aktivnostima te infrastrukturnim radovima u području kulture
 3. c)      potpora radu institucijama kulture od posebnog značaja za BiH koji su navedeni status stekli u vrijeme važenja ranijih propisa iz oblasti kulture, a čiji status nije riješen posebnim zakonom BiH
 4. d)      potporu manifestacijama u području kulture
 5. e)      potporu za realizaciju projekata odobrenih iz programa EU Kreativna Evropa
 6. f)       potporu vjerskim zajednicama za projekte koji se odnose na:

1)          očuvanje (zaštitu i konzervaciju) kulturne i povijesne baštine u Bosni i

2)         organiziranje kulturnih manifestacija.

Troškovi reprezentacije koji se odnose na ishranu i piće, ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekt dok troškovi taksi usluga, goriva te mobilnih telefona nisu prihvatljivi.

Sredstva se doznačuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekt sukladno Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekt odnosno vršiti prenamjenu doznačenih sredstava).

Korisnik sredstava čiji projekt uključuje radove na spomenicima kulture dužan je da prilikom izvođenja radova na predmetnom projektu obvezno uključi nadležni Zavod za kulturno nasljeđe, kao nadzor nad projektom.

Projekti s kojima se aplicira moraju biti jednogodišnji.

 

 1. Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata

 (1)                  Pri razmatranju podnesenih projekata vrednuje se:

 1. a)      kvaliteta projekta i njegov doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini sukladno s prioritetima Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini, i to kroz:

1)    jačanje kapaciteta kulturnih ustanova

2)    povećanje sudjelovanja i pristupa kulturi

3)    promoviranje kulturnih vrijednosti i aktivnosti kroz sustav obrazovanja i

putem medija

4)    jačanje sektora kulturnih industrija

5)    jačanje kapaciteta u oblasti kulturnog turizma

6)    očuvanje kulturne i historijske baštine u Bosni i Hercegovini i izgradnji potrebne infrastrukture

 1. b)      financijski i operativni kapaciteti aplikanta
 2. c)     održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta
 3. d)      izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasnost povezanosti cilja projekta

s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, osobe s invaliditetom i sl.) i afirmiranje i angažman mladih umjetnika i stvaratelja

 1. e)      troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usuglašenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

(2)      Vrednovanje projekata vrši se prema kriterijima i bodovima navedenim u

Evaluacionom obrascu (Privitak 4) koji je sastavni dio Odluke o kriterijima,a koji

obuhvaćaju:

 1. a) tematske kriterije
 2. b) financijske i operativne kapacitete aplikanta
 3. c) relevantnost projekta
 4. d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti
 5. e) održivost aktivnosti i ciljeva, te
 6. f) budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti.

 

VII. Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

 Podnositelj projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu, obvezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

 1. a)      aplikacijski obrazac, koji je sastavni dio odluke (Privitak 1), elektronički popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnositelj projekta (original)
 2. b)      financijski plan projekta, na obrascu za budžet koji je sastavni dio odluke (Privitak 2), elektronički popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnositelja projekta ( original)
 3. c)      aktualni izvod iz registra nadležnog tijela u kojem je registriran podnositelj projekta, ne stariji od tri mjeseca (original ili preslika ovjerena od strane nadležnog tijela)
 4. d)      statut, samo za podnositelje projekta iz članka 4. stavak (1) točke b) Odluke ( tj. institute, udruge, fondacije i ostali pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u području kulture), a u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut ( preslika ovjerena pečatom podnositelja projekta)
 5. e)      uvjerenje o poreznoj registraciji podnositelja projekta (identifikacijski broj) (preslika ovjerena od strane nadležnog tijela)
 6. f)       rješenje o razvrstavanju podnositelja projekta prema djelatnosti izdano od strane nadležnog zavoda za statistiku (preslika ovjerena od strane nadležnog tijela),
 7. g)      zvanični dokument banke o otvaranju transakcijskog računa podnositelja projekta (proračunski korisnici trebaju dostaviti uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcijski račun banke, broj proračunske organizacije, vrstu prihoda i broj općine) (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog tijela)
 8. h)      zvanični dokument banke iz kojeg je vidljivo da transakcijski račun podnositelja projekta nije blokiran, ne stariji od 30 dana (original)
 9. i)       subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog tijela, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekt bude na raspolaganju korisniku sredstava (original)
 10. j)       godišnji obračun o poslovanju podnositelja projekta za 2019. godinu, iz koje je vidljivo da je isti predan i ovjeren od strane Agencije za posredničke, informatičke i financijske usluge (APIF-a), odnosno Financijsko informatičke agencije (FIA) (preslika)
 11. k)      izjava podnositelja projekta, čija forma je sastavni dio ove odluke (Privitak 3), potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnositelja projekta (original).

 

Dokumentacija od točke a) do točke k) se dostavlja istim redosljedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga, jamstvenik, spiralni uvez ili uvezana u fasciklu), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi.

 

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definirano neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom.

 

Dokumentacija od točke a) do točke k) dostavlja se u zatvorenoj omotnici, istim redoslijedom kako je to gore navedeno, ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, s naznakom

 

Javni natječaj za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu

Ministarstvo civilnih poslova,

Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo.

 

Javni natječaj je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen javni natječaj bit će prihvaćena, a koja stigne nakon zatvaranja javnog natječaja neće se prihvatiti.

Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje.

 

 VIII. OSTALE NAPOMENE

 

Odluka o raspodjeli sredstava

Odluka o raspodjeli sredstava namijenjenih za tekući grant “Sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o raspodjeli sredstava) donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva.

Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o raspodjeli sredstava i nakon njenog objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, odluka se objavljuje na web stranici Ministarstva.

 

Obavještenja

 Podnositelji, čije su prijave za dodjelu sredstava odbačene ili odbijene, obavještavaju se o razlozima odbacivanja ili odbijanja istih pisanim putem.

Podnositelji, kojima su dodijeljena sredstva, smatraju se obavještenim objavljivanjem Odluke o raspodjeli sredstava u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Ministarstva.

 

Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava

Ministarstvo će s korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava te ista bude objavljena u “Službenom glasniku BiH”, zaključiti ugovor kojim će biti definirana međusobna prava i obveze ugovornih strana.

 

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju elektroničkim ili usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visini odobrenih sredstava, te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

 1. a)        Revidirani proračun usuglašen sa odobrenim sredstvima. Revidirani proračun projekta postaje sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom.
 2. b)        Prilikom sačinjavanja revidiranog budžeta dopušteno je mijenjanje iznosa po proračunskim linijama, ali ne i mijenjanje proračunskih linija.

 

Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom gubi pravo na korištenje sredstava te je u tom slučaju dužan pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od 7 dana.

 

Primjena procedure definirane Zakonom o javnim nabavama

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), za nabavu opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti sukladno s zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno-financijskim dokazima.

 

Ukoliko korisnik sredstava granta nema status ugovornog tijela (udruge, fondacije i sl.), s obzirom na to da se radi o trošenju javnih sredstava, Korisnik sredstava je obvezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva sukladno Instrukciji Ministarstva o obvezi primjene Zakona o javnim nabavama od strane krajnjih korisnika grant sredstava broj: 05-02-2-1258-1/17 od 25.12.2017. godine koja je objavljena na web stranici Ministarstva.

Izvještaji o utrošku sredstava

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvješće o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativno izvješće (Privitak 5) i Obrascu za financijsko izvješće (Privitak 6), koji su sastavni dio Odluke o kriterijima, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta.

Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti Izvješće neovisne revizije prema odredbama iz članka 17 Odluke o kriterijima.

Korisnici sredstava troškove neovisne revizije mogu planirati u okviru proračuna projekta s kojim apliciraju na javni natječaj.

Korisnik sredstava koji podliježe obvezi dostavljanja nalaza neovisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativno i financijsko izvješće.

Financijsko izvješće obvezno sadrži preslike originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu sukladno važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovo područje. Narativno izvješće sadrži fotografije, izvješće medija, zapisnike i slično.

Ukoliko korisnik sredstava ne dostavi izvješće o utrošku sredstava sukladno s odredbama Odluke o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Ukoliko se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava aplikant je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Ukoliko korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realizaciju odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovineu roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ukoliko se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim tijelom protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na natječaje koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Svi prilozi navedeni u natječaju mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva:

 

Aplikacijski obrazac (Privitak 1)

 

Obrazac za budžet (Privitak 2)

 

Izjava (Privitak 3)

 

Evaluacijski obrazac (Privitak 4)

 

Obrazac za narativno izvješće (Privitak 5)

 

Obrazac za financijsko izvješće (Privitak 6)

 

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu (Privitak 7)