OBAVIJEST IZ SLUŽBE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR OPĆINE KISELJAK

 

Iz Službe za inspekcijski nadzor – Inspektorata Općine Kiseljak obavještavaju vlasnike parcela i objekata na području Općine Kiseljak da će djelatnici spomenute Službe u narednom periodu intenzivno provoditi nadzor nad provedbom odredbi članka 25. i članka 112. Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu („Sl. glasnik Općine Kiseljak“ br. 5/14, 7/17), kojim je propisano da su gore navedeni vlasnici dužni dvorišta oko predmetnih objekata, te zelene (četinari, ukrasno raslinje- ograde od raznih lišćarskih vrsta) i druge vrsta ograda podignute u cilju estetskog uređenja, zaštite i privatnosti posjeda i objekta, održavati u čistom i urednom stanju.

OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE KISELJAK PUTEM JAVNE LICITACIJE

Broj:01/1-27-471/21

Kiseljak, 03. 6. 2021. godine

Na temelju Članka 3.Odluke O prodaji i kriterijima za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije br. 01/1-27-471/21 od 21.05.2021. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br.66/13, 100/13), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova (Sl. Novine FBiH br 17/14) Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

 

                                                                                OGLAS

                           o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije

 

 1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem u ulici Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak.
 2. Prodaje se zemljište koje se vodi kao:

–  parcela broj k.č. 487/82 zv. Trivulje, gradilište, u površini od 565 m², upisana u katastarsko knjižni ul. broj 292 KO Orahovo, vlasništvo Općine Kiseljak s dijelom 1/1, s početnom cijenom od 3.955,00 KM (tritisućedevetstotinapedestepet).

 1. Sudionik u javnom natječaju dužan je uplatiti predujam u iznosu od:

 – 395,00 KM (tristotinedevedestpet).

 Predujam po osnovu uplate za kupovinu zemljišta, sudionici uplaćuju na transakcijski račun Općine Kiseljak broj: 3383402270248818,

otvoren u UniCredit Banci d.d., s pozivom na plaćanje:

broj Odluke ili Javnog oglasa.

 1. Sudionici na licitaciji su dužni do 17. 6. 2021. godine, do 09.30 sati, putem pošte ili  Pisarnice Općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak  dostaviti:
 • Prijavu na javni natječaj
 • Rješenje o registraciji- ukoliko je kupac pravna osoba
 • Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa

Samo oni sudionici koji dostave navedena dokumenta mogu sudjelovati u licitaciji.

Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

 1. Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će

se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;

 • Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,

prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 30 dana od dana stupanja

na snagu Odluke Općinskog vijeća Kiseljak o prihvatanju najbolje ponude za

prodaju navedenog zemljišta.

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.

Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, troškove prenamjene poljoprivrednog zemljišta snosi budući vlasnik zemljišta.

 1. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik s lica mjesta između kupca i prodavatelja  nekretnine.

 

 1. Javno nadmetanje bit će održano u petak, 18. 6. 2021. godine, s početkom u

10.00 sati, u zgradi Općine Kiseljak, u prostorijama Vijećnice, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je  17. 6. 2021. godine u 09.30 sati.

 

 1. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svakim radnim danom u zgradi Općine Kiseljak ured broj 23, a potrebne informacije vezane za  javni oglas mogu se dobiti na broj telefona 030/877-807, te na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak:  www.opcina-kiseljak.org.

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

 

 

OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE KISELJAK PUTEM JAVNE LICITACIJE

Broj: 01/1-27-450/21

Kiseljak, 03.06.2021. godine

Na temelju Članka 3. Odluke o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije broj: 01/1-27-450/21 od 21. 5. 2021. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH broj: 66/13, 100/13), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova (Sl. Novine FBiH broj: 17/14) Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

 

                                                     OGLAS

                     o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije

 1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem u ulici Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak.
 2. Prodaje se zemljište koje se vodi kao:

–  čestica broj k.č. 1459/5 zv. Dugo Polje, dvorište, u površini od 85 m², upisana u katastarsko knjižni ul. broj 513 i zk. ul. broj 766  KO Brestovsko, vlasništvo Općine Kiseljak s dijelom 1/1, s početnom cijenom od 1.105,00 KM (tisućustotinupet).

 1. Sudionik u javnom natječaju dužan je uplatiti predujam u iznosu od:

 – 110,50,00 KM (stotinudeset i 50/100).

 Predujam po  osnovu uplate za kupovinu zemljišta, sudionici uplaćuju na transakcijski račun Općine Kiseljak broj: 3383402270248818,

otvoren u UniCredit Banci d.d., s pozivom na plaćanje:

broj Odluke ili Javnog oglasa.

 

4. Sudionici na licitaciji su dužni do 17. 6. 2021. godine, do 9.00 sati, putem pošte ili  Pisarnice Općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak  dostaviti:

 • Prijavu na javni natječaj
 • Rješenje o registraciji- ukoliko je kupac pravna osoba-
 • Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa

Samo oni sudionici koji dostave navedena dokumenta mogu sudjelovati u licitaciji.

Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

 1. Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će

se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;

 • Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,

prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 30 dana od dana stupanja

na snagu Odluke Općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za

prodaju navedenog zemljišta.

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.

Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključivanja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, te troškove prenamjene poljoprivrednog zemljišta snosi budući vlasnik zemljišta.

6. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik s lica mjesta između kupca i prodavatelja  nekretnine.

 1. Javno nadmetanje bit će održano u petak, 18. 6. 2021. godine, s početkom u

9.00 sati, u zgradi Općine Kiseljak, u prostorijama Vijećnice, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je  17. 6. 2021. godine u 9.00 sati.

 1. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svakim radnim danom u zgradi Općine Kiseljak, ured broj 23, a sve informacije vezane za  javni oglas mogu se dobiti na broj telefona 030/877-807, te na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak:  www.opcina-kiseljak.org.

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole za bravarsku radionicu u mjestu Dugo polje, investitora Tibra Pacifik d.o.o iz Kiseljaka

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom Tibra Pacifik d.o.o. iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte  i nevladine organizacije da uzmu učešće u JAVNOJ RASPRAVI u postupku izdavanja okolišne dozvole za bravarsku radionicu u mjestu Dugo polje investitora Tibra Pacifik d.o.o iz Kiseljaka.

Javna rasprava bit će održana u Vijećnici Općine, dana 9. 6. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati.

POZIV PREUZETI OVDJE Poziv na javnu raspravuTIBRA

 

Poziv na javnu raspravuTIBRA

 

JAVNA RASPRAVA U POSTUPKU IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA FARMU MUZNIH KRAVA

Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoline SBK/KSB (“Sl. novine broj 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji s investitorom Samirom Skršom iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da sudjeluju u

 

JAVNOJ RASPRAVI

U postupku izdavanja okolišne dozvole za farmu muznih krava u mjestu

Borina investitora Samira Skrše iz Kiseljaka.

 

Javna rasprava će biti održana u prostorijama općinske Vijećnice u Kiseljaku, u petak,  28.05.2021. godine, s početkom u 12,00 sati.

Dnevni red:

 1. prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja Okolišne dozvole (predstavnik Općine),
 2. informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje Okolišne dozvole,
 3. o organima uprave koji su odgovorni za donošenje Rješenja, odnosno Okolišne dozvole,
 4. rasprava.

Sve informacije vezane za postupak izdavanja Okolišne dozvole za predmetni objekt  zainteresirane osobe mogu dobiti u spomenutoj Službi, u uredu broj 26. Općine Kiseljak, gdje se mogu iznijeti i eventualne primjedbe i pitanja, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi objavljen je na oglasnoj ploči Općine Kiseljak, kao i na web stranici Općine www.opcina-kiseljak.org.

 

          RUKOVODITELJ SLUŽBE

          Nikola Grubešić, dipl. ing. arh

 

 

Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole za poslovni kompleks, otkup sekundarnih sirovina i rastavljanje olupina u mjestu Hrastovi

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom Vejsil Musićem iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte  i nevladine organizacije da uzmu učešće u  Javnoj raspravi u postupku izdavanja okolišne dozvole za poslovni kompleks,  otkup sekundarnih sirovina i rastavljanje olupina u mjestu Hrastovi, investitora Vejsil Musića iz Kiseljaka.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku dana 24. 5. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati.

 

Poziv na javnu raspravu