J A V N I     N A T J E Č A J    za dodjelu stipendija studentima  za tekuću akademsku godinu 2020./2021.

Načelnik Općine Kiseljak raspisuje Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima za tekuću akademsku godinu 2020./2021.

U akademskoj 2020./2021. godini dodijelit će se stipendije za studente i to

 1. grupa Stipendije za studente I. II. III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija matematike i studente I. i II. godine diplomskog sveučilišnog studija matematike.
 2. grupa Stipendije za studente I. II. III. IV. godine preddiplomskog i I. i II. godine diplomskog sveučilišnog studija ostalih zanimanja po temelju obiteljskog standarda i otežanih uvjeta života.

Visina mjesečne stipendije koja se isplaćuje deset mjeseci iznosi:

–   200,00 (dvijestotine)KM za studente preddiplomskog i diplomskog studija matematike,

–   100,00  (stotinu)KM za studente ostalih preddiplomskih i diplomskih studija.

     Natječaj preuzmite  OVDJE

 

PODATCI MATIČNOG UREDA OPĆINE KISELJAK ZA 2020. GODINU

Prema podatcima Matičnog ureda Općine Kiseljak tijekom 2020. godine u knjigu rođenih upisano je 157 beba, 76 djevojčica i 81 dječak. Od tog broja njih 136 je rođeno u BiH, a 21 u inozemstvu.

Među imenima koja su roditelji birali za novorođenčad najčešća su: Klara, David, Jakov, Lukas, Ivano, Esma, Merjem, Džan, Ali…..

U 2020. godini sklopljeno je 114 brakova, 93 su redovito upisana, a 21 brak je upisan u inozemstvu.

Istovremeno je službeno zabilježeno 39 razvoda.

U knjigu umrlih upisana je 261 osoba, od toga 241 spada u redoviti upis, dok je 20 osoba preminulo u inozemstvu.

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoline SBK/KSB (“Sl. novine” broj 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji s investitorom Kubat d.o.o. iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da sudjeluju u

 

JAVNOJ RASPRAVI

u postupku izdavanja okolišne dozvole za autoservis i auto otpad u mjestu

Hrastovi, investitora Kubat d.o.o. iz Kiseljaka

Javna rasprava će biti održana u prostorijama Vijećnice Općine Kiseljak u utorak, 26.01.2021. godine, s početkom u 12,00 sati.

 

Dnevni red:

 1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Općine),
 2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
 3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole,
 4. Rasprava.

 

Za sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirane osobe mogu se obratiti spomenutoj Službi u uredu broj 25. Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

 

RUKOVODITELJ SLUŽBE

Nikola Grubešić dipl. ing. arh.

 

 

Obavijest Službe za Civilnu zaštite

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Služba za Civilnu zaštitu

Broj:06-32-22-1/21

Kiseljak, 04.01.2021.god.

 

 

 

                                 O  B  A  V  I  J  E  S  T

 

          Upozoravaju se građani, da strogo vode računa  o ispravnosti i održavanju svojih dimovoda (dimnjaka), jer zbog zapušenosti  otvora, često dolazi do samozapaljenja i eksplozija, što prouzrokuje požare u stambenim jedinicama i drugim objektima.

          U posljednje vrijeme su česte pojave požara iz navedenih razloga, pa preporučujemo građanima, da hitno provjere i pročiste eventualno zapušene otvore na dimovodima (dimnjacima).

          Posebno, obratiti pažnju ( provjeriti ) ispravnost električnih instalacija, naročito u blizini dimovoda, kao i zapaljivih materijala ( drvo, plastika i sl.).

         

NAPOMENA:

          Obavještavamo građane, da mogu koristiti usluge registrirane  ( ovlaštene ) firme za čišćenje, održavanje i certificiranje dimovoda i uređaja za loženje „ TIKI” Kiseljak.

Br.mob. 063/478-475

 

                                                                   Služba za Civilnu zaštitu

                                                                   Nijaz Bunjo dipl.ing.

                                                    

JAVNI POZIV IZ SLUŽBE ZA GOSPODARSTVO, URBANIZAM, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Na temelju Članka 60. stavak 1. Zakona o gradnji (“Službene novine KSB/SBK” broj 10/14), te Članka 49. i 50. Statuta Općine Kiseljak ( „Službeni glasnik općine Kiseljak“ br.3/09 ), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak objavljuje :

 

J A V N I  P O Z I V

Za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina iz nadležnosti Općine Kiseljak

I

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da podnesu prijavu za sudjelovanje u radu Povjerenstva za vršenje tehničkog pregleda građevina iz nadležnosti Općine Kiseljak, a sukladno sa Člankom 52. stavak 3. i 6. , te Člankom 60. stavak 1. Zakona o gradnji (“Službene novine KSB/SBK” broj 10/14) sljedećih struka:

 • Dipl.ing.arhitekture,
 • Dipl.ing.građevine,
 • Dipl.ing.elektrotehnike,
 • Dipl.ing.strojarstva,
 • Dipl.ing.tehnologije,
 • Dipl.ing.prometa,
 • Dipl.ing.poljoprivrede,
 • Dipl.ing.zaštite na radu,
 • Dipl.ing.geodezije,
 • Osobe ovlaštene za zaštitu od požara i eksplozija,
 • Osobe ovlaštene za kontrolu sanitarnih uvjeta i zaštite okoliša,

 

II

 

Na Javni poziv se mogu prijaviti osobe koje zadovoljavaju uvjete da su diplomirani inženjeri, odnosno magistri sa završenim drugim ciklusom bolonjskog sustava obrazovanja navedenih struka, s pet godina radnog staža i položenim stručnim ispitom.

 

III

 

Uz prijavu, koja treba sadržavati točnu adresu i broj telefona, potrebno je priložiti i sljedeća ovjerena dokumenta:

 • Diplomu o završenom fakultetu,
 • Dokaz o radnom stažu,
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • Kopiju CIPS-ove osobne iskaznice, te
 • Naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa.

 

IV

Prijave s potpunim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva u javnim glasilima, a najkasnije do 21.01.2021.god.

Aplikacije koje se šalju putem pošte trebaju stići do krajnjeg datuma za prijavu na Javni poziv, točnije do 21.01.2021.god.

Prijave se mogu predati na Protokol Općine Kiseljak ili putem pošte na adresu:

 

Općina Kiseljak, ulica Josipa Bana Jelačića br.41, 71 250 Kiseljak , s naznakom

„ Prijava za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina iz nadležnosti    Općine Kiseljak“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

RUKOVODITELJ  SLUŽBE

Nikola Grubešić, MA.dipl.ing.arh

Obavijest Službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Bosna  i  Hercegovina

Federacija  Bosne  i  Hercegovine

Kanton Središnja Bosna /

Srednjobosanski Kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam,zaštitu okoliša i komunalne poslove

Broj: 03- 20  – 1 /21

Kiseljak, 04.01. 2021. god.

 

                  O B A V I J E S T     I      P O Z I V

 

Za sve  poljoprivredne  proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji su kod nadležne općinske službe Upisani  u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata  RK,  OBAVJEŠTAVAMO  I  POZIVAMO da su odredbama Pravilnika o upisu  OBVEZNI  PRIJAVITI  PROMJENE  PODATAKA  NA GAZDINSTVU

 

Poljoprivredni  proizvođači koji u ostavljenom roku ne izvrše promjene podataka u tekućoj godini , neće moći aplicirati na  konkretna  poticajna sredstva koja su predviđena odredbama Programa i Pravilnika nadležnih:  Federalnog  i Kantonalnog  Ministarstva za Poljoprivredu.

 

Rok  za obveznu prijavu ovih promjena je 31.03.2021.god.

 

Pozivamo i proizvođače koji planiraju pokrenuti proizvodnju za koju bi mogli potraživati određena poticajna sredstva da su obvezni upisati se u navedeni Registar Poljoprivrednih gazdinstava i klijenata.

Rok  za Upis  je 31.03.2021.god.

 

Prijave podataka se vrše  kod  nadležne općinske službe – zgrada općine Kiseljak ured br. 29 /II.

 

Sve potrebne  informacije mogu se  dobiti i  na kontakt telefon broj 030/877-816.

 

 

 

POMOĆNIK   NAČELNIKA

Nikola  Grubešić  dipl.ing.