JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA

Na temelju Članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 49/06), članka 39. Statuta Općine Kiseljak („Sl. glasnik Općine Kiseljak“ br. 3/09), članka 23. Zakona o namještenicima FBiH (Sl. novine  FBiH br.49/05)  u skladu s  Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu u okviru jedinstvenog općinskog organa uprave općine Kiseljak br.01-02-2830/18 od 30.11.2018. godine,  Načelnik Općine Kiseljak raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem namještenika u jedinstveni općinski organ Općine Kiseljak

na neodređeno vrijeme

 

I   Načelnik općine Kiseljak raspisuje Javni natječaj za prijem namještenika na neodređeno vrijeme i to za sljedeću poziciju:

 1. Viši samostalni referent za obračun invalidnina i evidencija o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti braniteljskih  kategorija u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, braniteljska pitanja i zajedničke poslove

II Uvjeti za obavljanje poslova:

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to:

 1. -VŠS, VI stupanj, završena viša škola za socijalne radnike, I stupanj pravnog i ekonomskog smjera, 1 godina radnog staža u struci nakon stjecanju školske stručne spreme, položen stručni ispit ili ispit općeg znanja, poznavanje rada na računaru

 

Opis poslova:

 • Vrši obračun osobnih invalidnina, dodatke za njegu i pomoć od strane druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljsku invalidninu i uvećanu obiteljsku invalidninu i ostalih novčanih naknada koji su zakonskim propisima regulirani za korisnike braniteljskih kategorija
 • Vrši ovjeru administrativnih zabrana  i stara se o redovitim obustavama istih i po potrebi uzima izjave na zapisnik od stranke o nastalim promjenama vezanim za isplatu
 • Vodi sve evidencije predviđene zakonskim propisima koji se tiču obračuna  i isplate,  te izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.
 • Vrši prijave i odjave korisnika zdravstvene zaštite i vodi propisnu evidenciju
 • Prima zahtjeve i kompletira dokumentaciju korisnicima braniteljsko-invalidske zaštite i demobiliziranih branitelja po svim socijalnim i drugim  davanjima koji su regulirani propisima kantonalnih i federalnih organa (banja i druga liječenja, ovlaštena vožnja, izrada ortopedskih pomagala, dodjela studentskih kredita djeci braniteljskih kategorija, dodjela raznih donacija i kredita za stambenu izgradnju, dodjela jednokratnih pomoći i slično)
 • Vodi poslove evidencija i statistike iz ove oblasti
 • Obavlja poslove arhiviranja i čuvanja dokumentacije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

 

III Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

– Da su državljani Bosne i Hercegovine

– Da su stariji od 18 godina

– Da ima opću zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta

– Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog natječaja nije otpušten/a iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne  na bilo kojoj razina vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini

– Da nije obuhvaćen/a odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

– Namještenici koji se primaju u radni odnos putem javnog oglasa podliježu obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca

Potrebna dokumentacija:

Svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)

 1. Prijava na javni natječaj s kontakt podacima
 2. Diploma kao dokaz o stručnoj spremi (nostrificirana diploma ukoliko srednja škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
 3. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Izjava
 • da nije otpušten/a iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine
 1. Izabrani kandidat je dužan u roku od 15 dana od prijema obavijesti o rezultatima natječaja dostaviti liječničko uvjerenje.
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz članka 31. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz mogućnost polaganja u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos (nije uvjet za prijem)
 3. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi traženu dokumentaciju iz prethodnog stavka, na poziciju će se imenovati sljedeći s pričuvne liste uspješnih kandidata.

 

IV  Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave odnosno do 07.10.2020. godine, do 09 sati.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja na Pisarnicu Općine Kiseljak ili putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Općina Kiseljak

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja

Bana Josipa Jelačića 41

71250 Kiseljak

s naznakom

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta namještenika

u Općini Kiseljak“

 

Nepotpune i neblagovremene prija neće se uzimati u razmatranje.

 

 NAČELNIK

                                                                                                       OPĆINE KISELJAK

                                                                                             Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.

 

ODRŽAN REDOVITI SASTANAK NAČELNIKA OPĆINE KISELJAK S RAVNATELJIMA ŠKOLA

Načelnik općine Kiseljak, Mladen Mišurić-Ramljak, danas je održao redoviti sastanak s ravnateljima kiseljačkih osnovnih i srednjih škola.

Sudionici sastanka razgovarali su o brojnim problemima koji su se pojavili na početku nove školske godine, a prije svega o problemima vezanim za prijevoz učenika. Naime, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta KSB još uvijek nije reguliralo pitanje prijevoza učenika, niti ima nekih naznaka kako će to pitanje uskoro biti riješeno.

Naglašeno je i to kako su se prosvjetari na samom početku ove školske godine susreli s neugodnom situacijom kada za djecu nisu bili osigurani svi udžbenici, koje su roditelji i učenici očekivali, budući je nadležno Ministarstvo pred sam početak nastavnog procesa objavilo informaciju kako će za svu djecu u osnovnim školama osigurati besplatne udžbenike.

Bilo je govora i o uvjetnosti školskih prostorija, odnosno kompletne školske infrastrukture, za sigurno odvijanje nastavnog procesa, posebno dvorana za tjelesni odgoj i vanjskih školskih igrališta, te je dogovoreno da će Općina poslati građevnog i komunalnog inspektora na teren, kako bi sagledali stanje, nakon čega bi bili otklonjeni eventualni nedostatci, a sve u cilju što veće sigurnosti za učenike i djelatnike škola.

Kiseljački načelnik informirao je ravnatelje kako je u tijeku razmatranje Nacrta proračuna Općine Kiseljak za 2022. godinu, u koji će, kao i do sada, biti uvrštene i škole, kao redoviti proračunski korisnici, a sredstva će im se, za iskazane potrebe, dodjeljivati sukladno proračunskim mogućnostima.

POZIV VLASNICIMA STANOVA, KUĆA I POSLOVNIH PROSTORA DA ŠTO PRIJE IZMIRE OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Sagledavajući stanje naplate komunalne naknade utvrđeno je kako veliki broj obveznika nije izmirio obveze plaćanja komunalne naknade za 2019. i 2020. godinu prema dostavljenim Rješenjima od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a sukladno usvojenoj Odluci o komunalnim naknadama broj: 01/1-02-1219/19 od 12. 4. 2019. godine (Službeni glasnik Općine Kiseljak  broj 2/19).

Stoga pozivamo sve vlasnike stanova, kuća i poslovnih prostora da što skorije izmire obveze, po Rješenjima koja su ranije primili.

Ujedno podsjećamo kako su Rješenja o komunalnim naknadama trajnog karaktera i obveza plaćanja  proizlazi za svaku narednu godinu, te napominjemo da planiraju izmirenje spomenutih obveza i za 2021. godinu, prema važećim Rješenjima.

Izmirite svoja dugovanja kako bi, na obostrano zadovoljstvo, izbjegli naplatu istih sudskim putem.

 

Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoline SBK/KSB (“Sl. novine broj 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak, u suradnji s investitorom Zvonkom Vujicom iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da sudjeluju u

 

JAVNOJ RASPRAVI

 

u postupku izdavanja okolišne dozvole za autopraonicu u mjestu

Kiseljak, investitora Zvonka Vujice iz Kiseljaka

 

Javna rasprava će biti održana u zgradi Općine Kiseljak, u Vijećnici, 20.8.2021. godine (petak), s početkom u 12:00 sati.

 

Dnevni red:

 

 1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja Okolišne dozvole (predstavnik Općine),
 2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje Okolišne dozvole,
 3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje Rješenja, odnosno Okolišne dozvole,
 4. Rasprava.

 

Za sve informacije vezane za postupak izdavanja Okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i za podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirani se mogu obratiti spomenutoj  Službi, ured broj 26, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

 

Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi objavljen je na oglasnoj ploči Općine Kiseljak, kao i na web stranici Općine www.opcina-kiseljak.org.

 

RUKOVODITELJ SLUŽBE

Nikola Grubešić dipl. ing. arh.

JAVNA RASPRAVA U POSTUPKU IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA PROIZVODNO-SKLADIŠNI KOMPLEKS ULJANIH BOJA U MJESTU HAN PLOČA

Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoline SBK/KSB (“Sl. novine broj 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak, u suradnji s investitorom Megatti Promet d.o.o. iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte  i nevladine organizacije da sudjeluju u

 

JAVNOJ RASPRAVI

 

u postupku izdavanja Okolišne dozvole za proizvodno-skladišni kompleks za proizvodnju i skladištenje uljanih boja u mjestu

Han Ploča investitora Megatti Promet d.o.o. iz Kiseljaka

 

Javna rasprava će biti održana u zgradi Općine Kiseljak, u Vijećnici, 19.8.2021. godine (četvrtak), s početkom u 12:00 sati.

 

Dnevni red:

 

 1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja Okolišne dozvole (predstavnik Općine),
 2. informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje Okolišne dozvole,
 3. o organima uprave koji su odgovorni za donošenje Rješenja, odnosno Okolišne dozvole,
 4. rasprava.

 

Za sve informacije vezane za postupak izdavanja Okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i za podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirani se mogu obratiti spomenutoj Službi, Ured broj 26, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

 

Javni poziv za sudjelovanje u Javnoj raspravi objavljen je na oglasnoj ploči Općine Kiseljak, kao i na web stranici Općine www.opcina-kiseljak.org.

 

 

RUKOVODITELJ SLUŽBE

Nikola Grubešić, dipl. ing. arh.