OGLAS O PRODAJI ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KISELJAK

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovina

Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Općinsko Vijeće

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

 

Broj:01/1-27-660/21

Kiseljak, 24.07.2021. godine

 

Na temelju Članka 3.Odluke O prodaji i kriterijima za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Kiseljak putem javne licitacije br. 01/1-27-660/21 od 09.07.2021. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br.66/13, 100/13), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova (Sl. Novine FBiH br 17/14) Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

 

 

                                        OGLAS

o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije

 

 1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem u ulici Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak.

 

 1. Prodaje se zemljište koje se vodi kao:

 

–  čestica k.č. br. 2330/36, gradilište, Dugo polje, ukupne površine 4048 m2, upisana u  zemljišnoknjižni uložak br. 317 KO Brestovsko. U vlasništvu općine Kiseljak 1/1, sa početnom cijenom od 46.552,00 KM (četrdesetšesttisućapetstotinapedestedvije)

 

Općinsko vijeće Kiseljak prodaje nekretninu radi izgradnje objekta poslovne namjene.

 

 1. Namjena zemljišta iz Članka 2. Oglasa je utvrđena Člankom 7. Odluke o utemeljenju

poduzetničke zone „Dugo polje“ (Sl. Glasnik općine Kiseljak br. 1/16) kojom je

propisano:

„Namjena poduzetničke zone „Dugo Polje“ je gospodarska što podrazumijeva površine namijenjene za proizvodne, obrtničke i zanatske djelatnosti i usluge, te za trgovinu i skladištenje.

Pored osnovnih djelatnosti, moguće je na površinama poduzetničke zone razviti i druge djelatnosti-prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti na način da ona ne ometa proces gospodarske djelatnosti, da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš“.

 

Nekretnina iz Članka 2.ovog Oglasa prodaje se uz uvjet da na istoj najpovoljniji kupac  izgradi i dobije uporabnu dozvolu za objekt poslovne namjene, u roku od dvije godine  od dana zaključivanja notarski obrađene isprave o kupoprodaji.

Ukoliko najpovoljniji kupac nekretnine u propisanom roku iz Stavka 3. Ovog Oglasa ne izgradi gospodarski objekt vratit će se isplaćena naknada za zemljište bez plaćanja predujma, kamate ili bilo kojeg drugog vida naknade ili štete i raskinut će se zaključeni ugovor o kupoprodaji nekretnine.

 

 1. Sudionik u javnom natječaju dužan je uplatiti predujam u iznosu od:

 

 • 4.655,20 KM (četiritisućešeststotinapedesetpet 20/100).

 

Predujam po  osnovu uplate za kupovinu zemljišta, sudionici  uplaćuju na transakcijski račun (nije potrebna vrsta prihoda) Općine Kiseljak broj: 3383402270248818,otvoren u UniCredit Banci d.d.

 

 1. Sudionici na licitaciji su dužni do 09.08.2021. godine do 9.00 sati, putem pošte ili  Pisarnice Općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak  dostaviti:

 

 1. Prijavu na javni natječaj s kraćim poslovnim planom (djelatnost, broj uposlenih, površina objekta, planovi i sl.)
 2. Rješenje o registraciji
 3. Kopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti ukoliko je kupac fizička osoba
 4. Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 4. ovog Oglasa
 5. Idejno rješenje objekta

 

Samo oni sudionici koji dostave navedena dokumenta mogu sudjelovati u licitaciji.

Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

 

 1. Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će

se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;

 • Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,

prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 30 dana od dana stupanja

na snagu Odluke općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za

prodaju navedenog zemljišta.

 

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.

Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, te troškove prenamjene poljoprivrednog zemljišta snosi budući vlasnik zemljišta.

 1. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja  kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik s lica mjesta između kupca i prodavatelja nekretnine.

 

 1. Javno nadmetanje bit će održano u utorak, 10.08.2020 .godine, s početkom u

9.00 sati, u zgradi Općine Kiseljak, u sali OV-a, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz Točke 5. je  09.08.2021. godine u 9.00 sati.

 

 1. Razgledanje nekretnine iz Točke 2. ovog Oglasa može se izvršiti svakim radnim danom od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz Točke 2. ovog Oglasa može se izvršiti svakim radnim danom u zgradi Općine Kiseljak, ured broj 24, a potrebne informacije vezane za  javni oglas mogu se dobiti i na broj telefona 030/877-802, te na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak:  www.opcina-kiseljak.org.

 

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

OGLAS O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE KISELJAK

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovina

Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Općinsko Vijeće

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

 

Broj:01/1-27-2235/21

Kiseljak, 24.07.2021. godine

 

Na temelju Članka 3.Odluke O prodaji i kriterijima za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije br. 01/1-27-2235/21 od 09.07.2021. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br.66/13, 100/13), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova (Sl. Novine FBiH br 17/14) Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

 

         OGLAS

o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije

 

 1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem u ulici Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak.

 

 1. Prodaje se zemljište koje se vodi kao:

 

1) k.č. broj: 79/7, gradilište, Krčevina, upisana u k.k.ul. broj 292, površine 1347 m² KO Orahovo,

2) k.č. broj: 79/9, gradilište, Krčevina, upisana u k.k.ul. broj 292, površine 1253 m² KO Orahovo,

3) k.č. broj: 79/11, gradilište, Krčevina, upisana u k.k.ul. broj 292, površine 1463 m² KO Orahovo,

4) k.č. broj: 79/15, gradilište, Krčevina, upisana u k.k.ul. broj 292, površine 1599 m² KO Orahovo,

5) k.č. broj: 79/17, gradilište, Krčevina, upisana u k.k.ul. broj 292, površine 1076 m² KO Orahovo,

6) k.č. broj: 79/19, gradilište, Krčevina, upisana u k.k.ul. broj 292, površine 1700 m² KO Orahovo,

 

vlasništvo Općine Kiseljak s dijelom 1/1, s početnom cijenom od:

 

1) k.č. broj: 79/7, upisana u k.k.ul. broj: 292, površine 1347 m² KO Orahovo, iznosi

10.776,00 KM (desettisućasedamstotinasedamdestešest 00/100),

2) k.č. broj: 79/9, upisana u k.k.ul. broj: 292, površine 1253 m² KO Orahovo, iznosi

10.024,00 KM (desettisućadvadesetčetiri 00/100),

3) k.č. broj: 79/11, upisana u k.k.ul. broj: 292, površine 1463 m² KO Orahovo, iznosi

11.704,00 KM (jedanaesttisućasedamstotinačetiri 00/100),

4) k.č. broj: 79/15, upisana u k.k.ul. broj: 292, površine 1599 m² KO Orahovo, iznosi

12.792,00 KM (dvanaesttisućasedamstodevedesetdvije 00/100),

5) k.č. broj: 79/17, upisana u k.k.ul. broj: 292, površine 1076 m² KO Orahovo, iznosi

8.608,00 KM (osamtisućašeststotinaosam 00/100),

6) k.č. broj: 79/19, upisana u k.k.ul. broj: 292, površine 1700 m² KO Orahovo, iznosi

13.600,00 KM (trinaesttisućaišeststotina 00/100),

   

 1. Sudionici u javnom natječaju dužni su uplatiti predujam u iznosu od:

 

1) k.č. broj: 79/7, KO Orahovo, u iznosu od 1.077,60 KM,

2) k.č. broj: 79/9, KO Orahovo, u iznosu od 1.002,40 KM,

3) k.č. broj: 79/11, KO Orahovo, u iznosu od 1.177,40 KM,

4) k.č. broj: 79/15, KO Orahovo, u iznosu od 1.279,20 KM,

5) k.č. broj: 79/17, KO Orahovo, u iznosu od  860,80 KM,

6) k.č. broj: 79/19, KO Orahovo, u iznosu od 1.360,00 KM,

 

Predujam po  osnovu uplate za kupovinu zemljišta, sudionici  uplaćuju na transakcijski račun (nije potrebna vrsta prihoda) Općine Kiseljak broj: 3383402270248818,

otvoren u UniCredit Banci d.d., s pozivom na plaćanje:

broj Odluke ili Javnog oglasa.

 

 1. Sudionici na licitaciji su dužni do 09.08.2021. godine do 09.30 sati, putem pošte ili               Pisarnice općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak  dostaviti:

 

 1. Prijavu na javni natječaj
 2. Rješenje o registraciji- ukoliko je kupac pravna osoba
 3. Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa

 

Samo oni sudionici koji dostave navedena dokumenta mogu sudjelovati u licitaciji.

Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

 

 1. Sa sudionicima licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će

se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;

 • Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,

prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 30 dana od dana stupanja

na snagu Odluke Općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za

prodaju navedenog zemljišta.

 

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.

Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, te troškove prenamjene poljoprivrednog zemljišta snosi budući vlasnik zemljišta.

 1. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja             kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik s lica mjesta između kupca i prodavatelja  nekretnine.

 

 1. Javno nadmetanje bit će održano u utorak, 10.08.2021. godine, s početkom u

10.00 sati, u zgradi Općine Kiseljak, u sali OV-a, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je 09.08.2021. godine u 09.30 sati.

 

 1. Razgledanje nekretnine iz Točke 2. ovog Oglasa može se izvršiti svakim radnim danom od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz Točke 2. ovog Oglasa može se izvršiti svakim radnim danom u zgradi Općine Kiseljak, ured broj 23, a sve potrebne informacije vezane za  Javni oglas mogu se dobiti i na broj telefona 030/877-807, te na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak:  www.opcina-kiseljak.org.

BAJRAMSKA ČESTITKA PREDSJEDATELJA OV KISELJAK

U ime Općinskog vijeća Kiseljak i u moje osobno ime pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujem iskrene čestitke u povodu obilježavanja Kurban-Bajrama.

Provedite ove blagdanske dane u dobrom zdravlju, miru i blagostanju, dijeleći radost s rodbinom, prijateljima i susjedima.

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

 

Predsjedatelj Općinskog Vijeća Kiseljak

Asmer Japaur, dipl. ing.