JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA POSLOVNIM SUBJEKTIMA

Na osnovu člana 6. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica Srednjobosanskog kantona (Službene novine SBK broj: 7/20), Odluke Vlade SBK o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima za ostvarivanje prava za prvi mjesec važenja Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i dodjelu finansijskih sredstava, broj: 01-11.7-474/2020 od 10.07.2020.godine, Odluke Vlade SBK o usvajanju kriterija korištenja sredstava za ostvarivanje prava za dodjelu finansijskih sredstava broj: 01-11.7-473/2020 od 10.07.2020.godine, Ministarstvo privrede SBK raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA POSLOVNIM SUBJEKTIMA

I PREDMET

Pozivaju se poslovni subjekti (izuzev javnih preduzeća, banaka i drugih finansijskih organizacija, javnih institucija, organa uprave, organa i jedinica lokalne samouprave) i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost (isključujući one koji u skladu s propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak s tog osnova plaćaju prema paušalno utvrđenom iznosu), koji su u mjesecu aprilu 2020. godine imali pad od 20% i više ostvarenog prometa u odnosu na isti mjesec 2019. godine, da se prijave na Javni poziv kojim će ostvariti pravo na subvencioniranje dijela minimalne neto plate za mjesec april 2020. godine.

II PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

(1) Pravo na podnošenje prijave imaju poslovni subjekti koji imaju sjedište na području SBK, ukoliko ispunjavaju sljedeće uslove:
a) da su imali pad 20% i više ostvarenog prometa u mjesecu za koji apliciraju u odnosu na isti mjesec 2019. godine (Napomena: Za utvrđivanje pada prometa/prihoda za obaveznike koji su registrovani nakon aprila 2019. godine, uzima se prosjek prometa/prihoda ostvarenog u 2019.godini ili prosjek prometa/prihoda za prva dva mjeseca 2020. godine za obveznike registrovane u 2020.godini);
b) da su ispunili obaveze po osnovu javnih prihoda zaključno sa 29.02.2020.godine ili da imaju potpisan Sporazum o izmirenju obaveza;
c) da nisu raskinuli ugovor o radu uposlenicima u periodu od proglašenja prirodne nesreće (18.03.2020.godine) do dana objave Javnog poziva, osim onim uposlenim kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos;
d) da imaju kod Porezne uprave F BiH prijavljene zaposlene za mjesec u kojem traže sufinansiranje minimalne neto plate za zaposlene;
e) da nisu ostvarili prava po Javnim pozivima pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite bio zabranjen rad, izuzev onih poslovnih subjekata koji su ostvarili pravo za poslovne jedinice.

(2) Pravo na podnošenje prijave nemaju sljedeći poslovni subjekti:
a) javna preduzeća, banke i druge finansijske organizacije, osiguravajuća društva, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave;
b) privredna društva čiji su žiro računi bili blokirani prije proglašenja stanja nesreće;
c) privredna društva koja su pod stečajem ili likvidacijom;
d) privredna društva registrovana nakon 01.03.2020.godine.

III DOKUMENTACIJA

(1) Uz popunjen Zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
a) Sudsko rješenje o registraciji (za pravne osobe) ili Rješenje o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa (fizička lica/obrtnici);

b) Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
c) Potvrda o padu ostvarenog prometa koji utvrđuje Federalno ministarstvo finansija – Kantonalni porezni ured Novi Travnik na osnovu podataka o evidentiranom prometu putem fiskalnog sistema na serveru Poreznog ureda (kao dokaz dostaviti mjesečni promet sa fiskalne kase za mjesec april 2019. godine i mjesec april 2020.godine)
d) Ukoliko poslovni subjekt nije obaveznik fiskalizacije, pad prihoda se utvrđuje na osnovu ostvarenog prihoda iskazanog u poslovnim knjigama. Obaveznik je dužan uz zahtjev za subvenciju priložiti i svojim pečatom ovjerene finansijske kartice prihoda, a obaveznik samostalni poduzetnik svojim pečatom ovjerene kopirane stranice knjige prihoda (samo za uporedne mjesece za koje se traži subvencija);
e) Specifikacija uz isplatu plaće za uposlene (Obrazac 2001) ili ovjerenu Specifikaciju uz isplatu doprinosa za vlasnika (Obrazac 2002) za februar 2020.godine;
f) Ugovor o radu i/ili sporazum o raskidu ugovora o radu (za radnike kojima je istekao ugovor radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos) pojedinačno po radniku.
(2) Zahtjev čini sastavni dio ove odluke i može se preuzeti elektronski na službenoj web stranici Vlade SBK www.sbk-ksb.gov.ba .
(3) Dokumentacija mora biti ovjerena od strane nadležnih organa.

IV NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

(1) Ovjeren i potpisan Zahtjev dostavlja se Ministarstvu privrede SBK preporučenom poštom na adresu Ministarstva privrede SBK (Stanična 43, 72270 Travnik) sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava.
(2) Javni poziv je otvoren 14 dana od dana objave.

V KOMISIJA ZA RAZMATRANJE ZAHTJEVA

(1) Ministar Ministarstva privrede SBK privrede imenuje Komisiju koja razmatra primljene zahtjeva i sačinjava prijedlog odluke o dodjeli sredstava. (u daljem tekstu: Komisija).
(2) Komisija je dužna zadatak obaviti u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
(3) Komisija podnosi izvještaj o radu Ministru Ministarstva privrede privrede s prijedlogom odluke o dodjeli sredstava.
(4) Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava Ministar Ministarstva privrede SBK upućuje Vladi Srednjobosanskog kantona koja donosi Odluku o dodjeli sredstava.
(5) Sa korisnicima sredstava prema odluci iz stava (4) ovog člana Ministarstvo privrede SBK zaključit će ugovor sa svim korisnicima sredstava.

VI OSTALE ODREDBE

(1) Iznos sredstava koja će se dodjeljivati korisnicima zavisit će od raspoloživig sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona.
(2) Podnosioci prijava na “Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava poslovnim subjektima” mogu uložiti Prigovor u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana objavljivanja Liste na službenoj web stranici Vlade SBK.
(3) Ministarstvo privrede SBK ne snosi troškove prema podnosiocima Zahtjeva, te zadržava pravo da Zahtjev prihvati u cijelosti, djelimično ili ga u potpunosti odbije u bilo koje vrijeme prije zaključivanja ugovora. Prispjela dokumentacija neće se vraćati.
(4) Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj: 030/511-217 od 08,00 do 15,00 sati ili putem e-mail: minpriv@sbk-ksb.gov.ba.

                                                                                                                     MINISTAR
                                                                                                                    Nisvet Hrnjić

JAVNI POZIV (preuzimanje dokumentacije)

ZAHTJEV (preuzimanje dokumentacije)

POZIV NA SAVJETOVANJE ZA PODUZETNICE S PODRUČJA OPĆINE KISELJAK

Udruženje poslovnih žena u BiH, u partnerstvu s Općinom Kiseljak, poziva žene, a posebno poduzetnice ili one koje imaju poslovnu ideju s područja ove općine, na savjetovanje koje će biti održano u srijedu, 29.7.2020. godine, u bašti kafea „PARK“ u Kiseljaku, s početkom u 17:30. U okviru savjetovanja će biti predstavljen projekat „Osnažene žene za snažne zajednice/Podrška poticajnom okruženju za razvoj poduzetništva žena u FBiH“, koji je financiran od strane Gender centra FBiH iz sredstava FIGAP II Programa.

Cilj savjetovanja je da se identificiraju specifične potrebe lokalne zajednice u oblasti razvoja poduzetništva žena, kako bi se predložile i implementirale aktivnosti u skladu s identificiranim potrebama, a u suradnji s lokalnom upravom. Nazočne će biti upoznate s mogućnostima za unaprjeđenje svog poslovanja, rada i života koje nude institucije FBiH, Gender Centar FBiH, ali i Udruženje kroz svoje programe i aktivnosti.
Prilikom savjetovanja će se, kroz razgovor s nazočnim, uraditi analiza trenutnog stanja u lokalnoj zajednici, ali će se istovremeno promovirati pozitivni primjeri – priče poduzetnica iz Kiseljaka i drugih mjesta u FBiH.

Ovim povodom će biti potpisan i Sporazum o suradnji između Općine Kiseljak i Udruženja poslovnih žena u BiH. U suradnji s općinskom administracijom, a na osnovu rezultata izrađene Analize i realnih mogućnosti izabranih lokalnih uprava, uspostavit će se Klubovi za podršku poduzetništva žena. Tako će se osigurati sustavna podrška razvoju poduzetništva žena, koja će se ogledati u stručnoj podršci i obrazovanju, što će osigurati stabilan rast broja poduzetnica i rast poslovnih subjekata koje one pokreću i vode.

„Pridružite nam se 29.7.2020., u 17:30, na savjetovanju za poduzetnice koje će biti  održano u cafeu „PARK“ u Kiseljaku, uz poštivanje svih mjera kriznog stožera (obvezno nošenje maski i fizička distanca) s ciljem zaštite od korona virusa“, navode organizatori savjetovanja.

POZIV IZ MINISTARSTVA GOSPODARSTVA KSB/SBK

Ministarstvo gospodarstva KSB/SBK

Broj: 03-33-150/20-118
Travnik, 21.07.2020. godine

Predmet: Poziv na potpisivanje ugovora sa korisnicima koji su ostvarili pravo na subvencioniranje plate za mjesece april i maj 2020.godine na osnovu Javnih poziva Vlade SBK

Ministarstvo privrede SBK na osnovu Odluke Vlade SBK provelo je dva Javna poziva za dodjelu finansijskih sredstava pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti u uslovima pandemije COVID-19. Pravna i fizička lica sa pravnim subjektivitetom, koja su ispunila uslove propisane Javnim pozivom, programom pomoći od Vlade SBK ostvarila su pravo na subvencioniranje 50% najniže neto plate za mjesece april i maj 2020.godine, definisane Općim kolektivnim ugovorom u iznosu od 406,00 KM.

Imajući u vidu odgovornost i obavezu prema svim poslovnim subjektima kojima je otežano poslovanje, a pri tome cijeneći  član 6. predmetne Odluke koji propisuje obavezu potpisivanja ugovora sa korisnicima sredstava, Ministarstvo privrede SBK odlučilo je da  postupa što je moguće jednostavnije, uz što manje troškova i aktivnost provede na terenu.

Shodno navedenom, Ministarstvo privrede SBK poziva sve poslovne subjekte, koji su ostvarili pravo na subvencioniranje 50% najniže neto plate za mjesece april i maj 2020.godine, na potpisivanje ugovora u općinama u kojima je sjedište poslovnog subjekta.

Postupak, način i tehnički uslovi za obavljanje aktivnosti obuhvataju prisustvo akreditovanog državnog službenika Ministarstva privrede SBK, prisustvo poslovnih subjekata uz poštivanje higijenskoepidemioloških mjera i obavezno korištenje lične zaštitne opreme (maske, rukavice).

U tabeli ispod nalazi se raspored održavanja potpisivanja ugovora po općinama.

 

R/B DATUM OPĆINA LOKACIJA VRIJEME
1. 22.07.2020.godine Busovača Sala općine 09:00 – 15:00
2. 22.07.2020.godine Fojnica Sala općine 09:00 – 15:00
3. 22.07.2020.godine Kreševo Sala općine 09:00 – 15:00
4. 24.07.2020.godine Novi Travnik Sala općine 09:00 – 15:00
5. 24.07.2020.godine Vitez Sala općine 09:00 – 15:00
6. 28.07.2020.godine Bugojno Sala općine 09:00 – 15:00
7. 28.07.2020.godine Donji Vakuf Sala općine 09:00 – 15:00
8. 28.07.2020.godine Gornji Vakuf-Uskoplje Sala općine 09:00 – 15:00
9. 29.07.2020.godine Jajce Sala općine 09:00 – 15:00
10. 30.07.2020.godine Kiseljak Sala općine 09:00 – 15:00
11. 03.08.2020.godine Travnik Sala općine 09:00 – 15:00

 

MINISTARSTVO PRIVREDE SBK

OBAVIJEST IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja

Na osnovu člana 18. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“, broj 24/20) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je dana 21.04.2020.g. objavilo Obavijest o rokovima i uslovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja u 2020. godini.  

Obavještavaju se poljoprivredna gazdinstva te druga pravna i fizička lica da su uslovi za ostvarivanje prava na novčanu podršku iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020. godinu po modelu ruralnog razvoja propisani Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja koji je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 24/20.

Rok za podnošenje zahtjeva teče od narednog dana  od dana objave ove Obavijesti u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i „Dnevni list“, odnosno od 22.04.2020.g. do 05.10.2020.g. godine, osim za ulaganja finansirana putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH kada je krajnji rok za podnošenje zahtjeva 01.10.2021. godine.

Obrasce možete preuzeti ovdje.

NAPOMENA: Klijenti koji investiraju u izgradnju, proširenje ili opremanje odnosno legalizaciju građevinskog objekta namijenjenog za držanje živih životinja (farma), trebaju osigurati poštovanje uvjeta propisanih Zakonom o zaštiti dobrobiti životinja i Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati farme i uvjeti za zaštitu životinja na farmama. Također, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Službene novine F BiH“ br. 33/03 i 38/09) i Pravilniku o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš, kao i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Službene novine F BiH“ br. 19/04) za pogone i postrojenja za intezivan uzgoj peradi, svinja i krupne stoke sa više od 60.000 mjesta za brojlere, 40.000 mjesta za kokoši, 2.000 mjesta za svinje (preko 30 kg) ili, 700 mjesta za krmače, 500 mjesta za krupnu stoku, klijent treba pribaviti okolišnu dozvolu od Federalnog ministarstva okoliša.

You cannot copy content of this page
error: Sadržaj je zaštićen!
Don`t copy text!