Obavijest Službe za Civilnu zaštite

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Služba za Civilnu zaštitu

Broj:06-32-22-1/21

Kiseljak, 04.01.2021.god.

 

 

 

                                 O  B  A  V  I  J  E  S  T

 

          Upozoravaju se građani, da strogo vode računa  o ispravnosti i održavanju svojih dimovoda (dimnjaka), jer zbog zapušenosti  otvora, često dolazi do samozapaljenja i eksplozija, što prouzrokuje požare u stambenim jedinicama i drugim objektima.

          U posljednje vrijeme su česte pojave požara iz navedenih razloga, pa preporučujemo građanima, da hitno provjere i pročiste eventualno zapušene otvore na dimovodima (dimnjacima).

          Posebno, obratiti pažnju ( provjeriti ) ispravnost električnih instalacija, naročito u blizini dimovoda, kao i zapaljivih materijala ( drvo, plastika i sl.).

         

NAPOMENA:

          Obavještavamo građane, da mogu koristiti usluge registrirane  ( ovlaštene ) firme za čišćenje, održavanje i certificiranje dimovoda i uređaja za loženje „ TIKI” Kiseljak.

Br.mob. 063/478-475

 

                                                                   Služba za Civilnu zaštitu

                                                                   Nijaz Bunjo dipl.ing.

                                                    

JAVNI POZIV IZ SLUŽBE ZA GOSPODARSTVO, URBANIZAM, ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Na temelju Članka 60. stavak 1. Zakona o gradnji (“Službene novine KSB/SBK” broj 10/14), te Članka 49. i 50. Statuta Općine Kiseljak ( „Službeni glasnik općine Kiseljak“ br.3/09 ), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak objavljuje :

 

J A V N I  P O Z I V

Za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina iz nadležnosti Općine Kiseljak

I

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da podnesu prijavu za sudjelovanje u radu Povjerenstva za vršenje tehničkog pregleda građevina iz nadležnosti Općine Kiseljak, a sukladno sa Člankom 52. stavak 3. i 6. , te Člankom 60. stavak 1. Zakona o gradnji (“Službene novine KSB/SBK” broj 10/14) sljedećih struka:

 • Dipl.ing.arhitekture,
 • Dipl.ing.građevine,
 • Dipl.ing.elektrotehnike,
 • Dipl.ing.strojarstva,
 • Dipl.ing.tehnologije,
 • Dipl.ing.prometa,
 • Dipl.ing.poljoprivrede,
 • Dipl.ing.zaštite na radu,
 • Dipl.ing.geodezije,
 • Osobe ovlaštene za zaštitu od požara i eksplozija,
 • Osobe ovlaštene za kontrolu sanitarnih uvjeta i zaštite okoliša,

 

II

 

Na Javni poziv se mogu prijaviti osobe koje zadovoljavaju uvjete da su diplomirani inženjeri, odnosno magistri sa završenim drugim ciklusom bolonjskog sustava obrazovanja navedenih struka, s pet godina radnog staža i položenim stručnim ispitom.

 

III

 

Uz prijavu, koja treba sadržavati točnu adresu i broj telefona, potrebno je priložiti i sljedeća ovjerena dokumenta:

 • Diplomu o završenom fakultetu,
 • Dokaz o radnom stažu,
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • Kopiju CIPS-ove osobne iskaznice, te
 • Naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa.

 

IV

Prijave s potpunim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva u javnim glasilima, a najkasnije do 21.01.2021.god.

Aplikacije koje se šalju putem pošte trebaju stići do krajnjeg datuma za prijavu na Javni poziv, točnije do 21.01.2021.god.

Prijave se mogu predati na Protokol Općine Kiseljak ili putem pošte na adresu:

 

Općina Kiseljak, ulica Josipa Bana Jelačića br.41, 71 250 Kiseljak , s naznakom

„ Prijava za sudjelovanje u radu Povjerenstva za tehnički pregled građevina iz nadležnosti    Općine Kiseljak“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

RUKOVODITELJ  SLUŽBE

Nikola Grubešić, MA.dipl.ing.arh

Obavijest Službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove

Bosna  i  Hercegovina

Federacija  Bosne  i  Hercegovine

Kanton Središnja Bosna /

Srednjobosanski Kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam,zaštitu okoliša i komunalne poslove

Broj: 03- 20  – 1 /21

Kiseljak, 04.01. 2021. god.

 

                  O B A V I J E S T     I      P O Z I V

 

Za sve  poljoprivredne  proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji su kod nadležne općinske službe Upisani  u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata  RK,  OBAVJEŠTAVAMO  I  POZIVAMO da su odredbama Pravilnika o upisu  OBVEZNI  PRIJAVITI  PROMJENE  PODATAKA  NA GAZDINSTVU

 

Poljoprivredni  proizvođači koji u ostavljenom roku ne izvrše promjene podataka u tekućoj godini , neće moći aplicirati na  konkretna  poticajna sredstva koja su predviđena odredbama Programa i Pravilnika nadležnih:  Federalnog  i Kantonalnog  Ministarstva za Poljoprivredu.

 

Rok  za obveznu prijavu ovih promjena je 31.03.2021.god.

 

Pozivamo i proizvođače koji planiraju pokrenuti proizvodnju za koju bi mogli potraživati određena poticajna sredstva da su obvezni upisati se u navedeni Registar Poljoprivrednih gazdinstava i klijenata.

Rok  za Upis  je 31.03.2021.god.

 

Prijave podataka se vrše  kod  nadležne općinske službe – zgrada općine Kiseljak ured br. 29 /II.

 

Sve potrebne  informacije mogu se  dobiti i  na kontakt telefon broj 030/877-816.

 

 

 

POMOĆNIK   NAČELNIKA

Nikola  Grubešić  dipl.ing.

Božićna čestitka načelnika općine Kiseljak

Božić je blagdan koji zrači vjerom i optimizmom, a ovi blagdanski danu su vrijeme darivanja, opraštanja, novih početaka i nada.

Poruke mira, ljubavi i dobrote koje nam prenosi blagdan Božića, temeljne su vrijednosti na kojima trebamo graditi svoje živote. Čistoća i početak novog života na kraju svake godine simbolično i stvarno bude u nama nadu da dolazi bolje vrijeme, vjeru da u nemoćnom biću leže snaga i smisao na kojima možemo graditi naše živote i sutrašnjicu. Prepoznajmo u potrebitima i slabima svoje bližnje i darujmo im našu pažnju i poštovanje, ne dozvolimo da samoća bude izvor siromaštva.

Želim Vam da u tom božićnom duhu, s još više zajedništva i tolerancije, nastavimo razvijati našu općinu kao zajednicu u kojoj je ugodno živjeti. Zajednicu u kojoj zajedničkim razumijevanjem i dobrom voljom svatko od nas može utjecati na stavranje boljeg sutra te zajednicu koja je uvijek spremna pomoći drugome.

S vjerom i optimizmom ovih blagdana želim Vam sretan i blagoslovljen Božić, sretnu i uspješnu Novu 2021. godinu.

 

 

                                                                                                                                                              Vaš načelnik

                                                                                                    Mladen Mišurić-Ramljak

POZIV OBVEZNICIMA PLAĆANJA KOMUNALNIH NAKNADA DA IZMIRE OBVEZE ZA 2020. GODINU

Općina Kiseljak poziva sve obveznike plaćanja komunalnih naknada da izmire obveze za 2020. godinu,  prema dostavljenim Rješenjima od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a sukladno usvojenoj Odluci o komunalnim naknadama broj: 01/1-02-1219/19 od 12.04.2019. godine (Službeni glasnik Općine Kiseljak  broj 2/19).

 Obveznici plaćanja su svi:

 1. vlasnici ili nositeljii prava raspolaganja na stambenim prostorima,
 2. korisnici poslovnih ili drugih prostora,
 3. zakupci stambenog, poslovnog i drugog prostora,odnosno fizičke i pravne osobe koje su korisnici objekta i uređaja zajedničke komunalne potrošnje.

    Obveznici plaćanja komunalne naknade su i vlasnici nadzemnih i podzemnih instalacija (elektroinstalacije, telefonske instalacije, instalacije kabelskih operatera, plinovodne instalacije, toplovodne instalacije, vodovodne i druge slične instalacije)

 Sredstva koja se prikupe na ime komunalne naknade koristit će se za financiranje obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

     Djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje su:

 1. Održavanje čistoće javnih površina u naseljima, koje obuhvata prikupljanje, odvoženje i deponiranje otpada, pranje ulica itd.
 2. Održavanje javnih zelenih površina (parkovi, drvoredi, skverovi, travnjaci, zelenilo uz prometnice, zelene površine uz stambene zgrade i tržnice….)
 3. Redovno održavanje nekategoriziranih cesta i ulica
 4. Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije,
 5. Postavljanje i održavanje vertikalne, horizontalne i svjetlosne signalizacije
 6. Odvodnja atmosferskih voda iz naselja
 7. Održavanje javnih parkirališta koja se ne naplaćuju, javnih površina za rekreaciju i javnih dječijih igrališta
 8. Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta i ulica
 9. Vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (preventivno i u slučaju potrebe)
 10. Postupanje s napuštenim životinjama i životinjama koje nisu registrirane
 11. Uređenje i dekoracija naselja za državne praznike i vjerske blagdane
 12. Održavanje vodotoka
 13. Održavanje spomenika kulture u nadležnosti Općine, javnih satova, javnih fontana i panoa za javno oglašavanje i plakatiranje u vlasništvu Općine
 14. Sudjelovanje u izgradnji objekata zajedničke komunalne potrošnje

 

 NAPOMENA: Podsjećamo sve obveznike plaćanja komunalnih naknada da planiraju izmirenje spomenutih obveza i za 2021. godinu, prema važećim Rješenjima.

Obavijest za Udruge

Obavijest za Udruge 

Poštovane,

nevladine organizacije, sportske i kulturne udruge koje ste korisnici sredstava Općine Kiseljak, OBVEZNI STE, sukladno članku 21. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja, te članku 19. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja u 2020. godini, PRAVDATI dobivena financijska sredstva do 31.01. 2021. godine.

Korisnici trebaju Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kiseljak dostaviti narativno i financijsko izvješće o realizaciji sredstava, na tipskom obrascu za pravdanje utrošenih sredstava. U privitku korisnik se obvezuje dostaviti prateću financijsku dokumentaciju (kopija faktura, ugovora i sličnih dokumenata, a kao dokaz o plaćanju kopije naloga za plaćanje, kopije izvoda, kao i druga dokumenta kojima se dokazuje utrošak i realizacija odobrenih sredstava kao i fotodokumentaciju.

Troškovi nastali pri realizaciji projekta moraju se odnositi isključivo na namjenu utvrđenu u ugovoru za koju su sredstva dodijeljena.

Ukoliko korisnik sredstava ne postupi sukladno odredbama ovih članaka, mjerodavna služba Općine Kiseljak će nakon prethodne pismene opomene pokrenuti postupak za raskid ugovora i tražiti povrat sredstava sudskim putem.

Također,  prijave korisnika koji nisu opravdali sredstva dobivena po Javnom pozivu u 2020. godini, neće se uzeti u razmatranje za financiranje/sufinanciranje projekata po Javnom pozivu u 2021. godini.

S poštovanjem.

 

Načelnik općine Kiseljak

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing