Federalni Zavod za statistiku Sarajevo vrši provođenje ankete u sklopu projekta ”Podrška statističkom sustavu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak”

Anketiranje će se vršiti u razdoblju od 1. 10. – 22. 10. 2021. godine (uz mogućnost produženja terenskoga rada) anketiranje  domaćinstva vršit će se sukladno Zakonu o statistici BiH ( Sl. glasnik BiH 26/04 I 42/04) i Zakonom o statistici Federacije BiH (Sl. novine F BiH 63/03 I 9/09).

Anketiranje na području Federacije  BiH provodit će akreditirani anketari angažirani od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Obavijest u cijelosti preuzmite OVDJE.

FZS