Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak održava javnu prezentaciju Nacrta proračuna Općine Kiseljak za 2022. godinu u petak 12.11.2021.godine.
Služba poziva sve zainteresirane građanke i građane, pravne osobe, predstavnike javnih poduzeća i javnih ustanova, predstavnike športskih klubova, predstavnike udruga građana, predstavnike političkih stranaka da svojim aktivnim sudjelovanjem pridonesu što boljem i kvalitetnijem odvijanju javne rasprave.
Javna rasprava će se organizirati poštujući epidemiološke mjere radi sprečavanja širenja bolesti uzrokovane koronavirusom COVID-19.
Maske i dezinfekcija ruku je obvezna prilikom ulaska u zgradu Općine Kiseljak.
Javna prezentacija će se održati u Vijećnici Općine Kiseljak:
09.00 sati- predstavnici udruga građana,predstavnici športskih klubova,ostali zainteresirani korisnici
Prijedloge, pitanja i sugestije na Nacrt proračuna za 2022. godinu molimo da dostavite u pisanoj formi Službi za financije, proračun i poslove riznice,putem:
1) pisarnice (svakim radnim danom od 7 do 15 sati ) ili
2) putem e-maila ivana.mrnjavac@opcina-kiseljak.org
3) ili na dan održavanja javne prezentacije
P O M O Ć N I K
NAČELNIKA OPĆINE
Ivana Mrnjavac dipl.ecc.

 

 

 

4. poziv JAVNA RASPRAVA NACRT 2022