Služba za gospodarstvu, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom ”SARAJEVSKI KISELJAK” d.o.o.  Kiseljak iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

U postupku izdavanja okolišne dozvole za objekat za smještaj instalacije kompaktnog SKID uređaja u mjestu Kiseljak

Javna rasprava će se održati u Vijećnici u zgradi Općine Kiseljak dana, 07.10.2019. godine sa početkom u 10,00 sati.

SKM_C22719091915130