Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

Broj: 03-19-425/21

Kiseljak, 26. 4. 2021. godina

 

Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoliša SBK/KSB (“Sl. novine broj 4/05), Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Općine Kiseljak u suradnji sa investitorom TR “SEFER“ iz Kiseljaka, poziva sve zainteresirane subjekte  i nevladine organizacije da uzmu učešće u  JAVNOJ RASPRAVI  u postupku izdavanja okolišne dozvole za auto otpad u mjestu Radanovići investitora TR “SEFER“, iz Kiseljaka.

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Kiseljaku,  dana 11. 5. 2021. godine sa početkom u 12,00 sati.

Dnevni red:

  1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik općine)
  2. Informacija o predloženim aktivnostima i zahtjevu za izdavanje okolišne dozvole,
  3. O organima uprave koji su odgovorni za donošenje rješenja, odnosno okolišne dozvole.
  4. Rasprava.

Sve informacije vezane za postupak izdavanja okolišne dozvole za predmetni objekt, kao i podnošenje primjedbi i pitanja, zainteresirane osobe  mogu se obratiti ovoj Službi u uredu broj 26. Općine Kiseljak, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva za Javnu raspravu.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Kiseljak, kao i na web stranici općine www.opcina-kiseljak.org.

 

 

Dostavljeno:                                                                                                                                              RUKOVODITELJ SLUŽBE

  1. Oglasna ploča Općine Kiseljak                                                                                                     Nikola Grubešić dipl. ing. arh.
  2. Evidencija
  3. A/A