Na temelju Članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 49/06), članka 39. Statuta Općine Kiseljak („Sl. glasnik Općine Kiseljak“ br. 3/09), članka 23. Zakona o namještenicima FBiH (Sl. novine  FBiH br.49/05)  u skladu s  Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu u okviru jedinstvenog općinskog organa uprave općine Kiseljak br.01-02-2830/18 od 30.11.2018. godine,  Načelnik Općine Kiseljak raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem namještenika u jedinstveni općinski organ Općine Kiseljak

na neodređeno vrijeme

 

I   Načelnik općine Kiseljak raspisuje Javni natječaj za prijem namještenika na neodređeno vrijeme i to za sljedeću poziciju:

 1. Viši samostalni referent za obračun invalidnina i evidencija o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti braniteljskih  kategorija u Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, braniteljska pitanja i zajedničke poslove

II Uvjeti za obavljanje poslova:

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to:

 1. -VŠS, VI stupanj, završena viša škola za socijalne radnike, I stupanj pravnog i ekonomskog smjera, 1 godina radnog staža u struci nakon stjecanju školske stručne spreme, položen stručni ispit ili ispit općeg znanja, poznavanje rada na računaru

 

Opis poslova:

 • Vrši obračun osobnih invalidnina, dodatke za njegu i pomoć od strane druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljsku invalidninu i uvećanu obiteljsku invalidninu i ostalih novčanih naknada koji su zakonskim propisima regulirani za korisnike braniteljskih kategorija
 • Vrši ovjeru administrativnih zabrana  i stara se o redovitim obustavama istih i po potrebi uzima izjave na zapisnik od stranke o nastalim promjenama vezanim za isplatu
 • Vodi sve evidencije predviđene zakonskim propisima koji se tiču obračuna  i isplate,  te izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju.
 • Vrši prijave i odjave korisnika zdravstvene zaštite i vodi propisnu evidenciju
 • Prima zahtjeve i kompletira dokumentaciju korisnicima braniteljsko-invalidske zaštite i demobiliziranih branitelja po svim socijalnim i drugim  davanjima koji su regulirani propisima kantonalnih i federalnih organa (banja i druga liječenja, ovlaštena vožnja, izrada ortopedskih pomagala, dodjela studentskih kredita djeci braniteljskih kategorija, dodjela raznih donacija i kredita za stambenu izgradnju, dodjela jednokratnih pomoći i slično)
 • Vodi poslove evidencija i statistike iz ove oblasti
 • Obavlja poslove arhiviranja i čuvanja dokumentacije
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

 

III Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

– Da su državljani Bosne i Hercegovine

– Da su stariji od 18 godina

– Da ima opću zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta

– Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog natječaja nije otpušten/a iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne  na bilo kojoj razina vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini

– Da nije obuhvaćen/a odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

– Namještenici koji se primaju u radni odnos putem javnog oglasa podliježu obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca

Potrebna dokumentacija:

Svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)

 1. Prijava na javni natječaj s kontakt podacima
 2. Diploma kao dokaz o stručnoj spremi (nostrificirana diploma ukoliko srednja škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
 3. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Izjava
 • da nije otpušten/a iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine
 1. Izabrani kandidat je dužan u roku od 15 dana od prijema obavijesti o rezultatima natječaja dostaviti liječničko uvjerenje.
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz članka 31. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz mogućnost polaganja u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos (nije uvjet za prijem)
 3. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi traženu dokumentaciju iz prethodnog stavka, na poziciju će se imenovati sljedeći s pričuvne liste uspješnih kandidata.

 

IV  Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave odnosno do 07.10.2021. godine, do 09 sati.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja na Pisarnicu Općine Kiseljak ili putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Općina Kiseljak

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja

Bana Josipa Jelačića 41

71250 Kiseljak

s naznakom

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta namještenika

u Općini Kiseljak“

 

Nepotpune i neblagovremene prija neće se uzimati u razmatranje.

 

 NAČELNIK

                                                                                                       OPĆINE KISELJAK

                                                                                             Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.