Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/

Srednjobosansko kanton

Općina Kiseljak

Općinski Načelnik

 

Broj:01-30-1662/20

Kiseljak,06.07.2020. godine

 

Na temelju Članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 49/06), članka 39. Statuta Općine Kiseljak („Sl. glasnik Općine Kiseljak“ br. 3/09), članka 23. Zakona o namještenicima FBiH (Sl. novine  FBiH br.49/05)  u skladu s  Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu u okviru jedinstvenog općinskog organa uprave općine Kiseljak br.01-02-2830/18 od 30.11.2018. godine,  Načelnik Općine Kiseljak raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem namještenika u jedinstveni općinski organ Općine Kiseljak

na neodređeno vrijeme

 

I   Načelnik općine Kiseljak raspisuje javni natječaj za prijem namještenika na neodređeno vrijeme i to za sljedeću poziciju:

 

  1. Viši referent za administrativno tehničke poslove u uredu općinskog načelnika – tehnički tajnik

 

II Uvjeti za obavljanje poslova:

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to:

  1. -SSS, IV stupanj,društvenog smjera, 10 mjeseci radnog iskustva u struci po stjecanju školske spreme, položen stručni ispit ili ispit općeg znanja, poznavanje rada na računaru

 

Opis poslova:

 

Vrši poslove tehničkog tajnika u uredu općinskog načelnika

Obavlja poslove organiziranja sastanaka općinskog načelnika

Priprema program prijema stranaka i sačinjava podsjetnik općinskog načelnika o njegovim obvezama i sastancima.

Vodi internu dostavnu knjigu pošte općinskog načelnika.

Vrši prepisivanje materijala za općinskog načelnika.

Osigurava telefonske i telefaks veze.

Radi na računaru i obavlja daktilografske poslove.

priprema i u uredu Načelnika poslužuje po narudžbi napitke

vodi evidenciju utroška sredstava i blagovremeno osigurava narudžbu

Čuva pečate svih službi i pečati svaki dokument – akt iz službi.

Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja iz djelokruga odsjeka i Službe.

 

III Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

– Da su državljani Bosne i Hercegovine

– Da su stariji od 18 godina

– Da ima opću zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta

– Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten/a iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne  na bilo kojoj razina vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini

– Da nije obuhvaćen/a odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

 

Potrebna dokumentacija:

 

Svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)

  1. Prijava na javni natječaj sa kontakt podacima
  2. Diploma kao dokaz o stručnoj spremi (nostrificirana diploma ukoliko srednja škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
  3. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu
  4. Uvjerenje o državljanstvu
  5. Izjavu

da nije otpušten/a iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,

da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

  1. Izabrani kandidat je dužan u roku od 15 dana od prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti liječničko uvjerenje.
  2. Uvjerenje o položenom stručno ispitu iz čanka 31. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz mogućnost polaganja u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos (nije uvjet za prijem)
  3. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi traženu dokumentaciju iz prethodnog stavka, na poziciju će se imenovati sljedeći sa pričuvne liste uspješnih kandidata.

 

 

IV  Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave odnosno do 22.07.2020. godine do 09 sati

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja na pisarnicu općine Kiseljak ili putem pošte, preporučeno na adresu:

 

 

Općina Kiseljak

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja

Bana Josipa Jelačića 41.

71250 Kiseljak

sa naznakom

„Javni natječaj za popunu radnog mjesta namještenika

u Općini Kiseljak“

Nepotpune i neblagovremene prija neće se uzimati u razmatranje.

 

 

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak

You cannot copy content of this page
error: Sadržaj je zaštićen!
Don`t copy text!