Na osnovu Članka 6. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica Kantona Središnja Bosna (Službene novine KSB/SBK broj: 7/20), Odluke Vlade KSB/SBK o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima za ostvarivanje prava za prvi mjesec važenja Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i dodjelu financijskih sredstava, broj: 01-11.7-474/2020 od 10.07.2020.godine, Odluke Vlade KSB/SBK o usvajanju kriterija korištenja sredstava za ostvarivanje prava za dodjelu financijskih sredstava broj: 01-11.7-473/2020 od 10. 07. 2020.godine, Ministarstvo gospodarstva KSB/SBK raspisuje

JAVNI POZIV

ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA  KOJA NISU OSTVARILA PRAVO NA SUBVENCIONIRANJE DIJELA MINIMALNE NETO PLAĆE ZA MJESEC TRAVANJ 2020.GODINE PO RANIJIM JAVNIM POZIVIMA MINISTARSTVA GOSPODARSTVA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA, A KOJI SU U TRAVNJU 2020. GODINE IMALI PAD OD 20% I VIŠE OSTVARENOG PROMETA U ODNOSU NA ISTI MJESEC 2019. GODINE

I PREDMET

Pozivaju se gospodarska društva (izuzev javnih poduzeća, fizičkih lica koja samostalno obavljaju registriranu poslovnu djelatnost, banaka i drugih financijskih organizacija, javnih institucija, organa uprave, organa i jedinica lokalne samouprave), koji nisu ostvarili pravo na subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za travanj 2020. godine po ranijim javnim pozivima Ministarstva gospodarstva Kantona Središnja Bosna, a koji su u travnju 2020. godine imali pad od 20% i više ostvarenog prometa u odnosu na isti mjesec 2019. godine, da se prijave na Javni poziv kojim će ostvariti pravo na subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za travanj 2020. godine.

II PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

 • Pravo na podnošenje prijave imaju gospodarska društva koja imaju sjedište na području KSB/SBK ako ispunjavaju sljedeće uvjete:
 1. a) da su imali pad 20% i više ostvarenog prometa u mjesecu za koji apliciraju u odnosu na isti mjesec 2019. godine (Napomena: Za utvrđivanje pada prometa/prihoda za obveznike koji su registrirani nakon travnja 2019. godine, uzima se prosjek prometa/prihoda ostvarenog u 2019. godini ili prosjek prometa/prihoda za prva dva mjeseca 2020. godine za obveznike registrirane u 2020. godini);
 2. b) da su ispunili obveze po osnovu javnih prihoda zaključno s 29.02.2020. godine ili da imaju potpisan Sporazum o izmirenju obveza;
 3. c) da nisu raskinuli ugovor o radu uposlenicima u periodu od proglašenja prirodne nesreće (18.03.2020.godine) do dana objave Javnog poziva, osim onim uposlenim kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos;
 4. d) da imaju kod Porezne uprave F BiH prijavljene uposlene za mjesec u kojem traže sufinanciranje minimalne neto plaće za uposlene;
 5. f) da nisu ostvarili prava po ranijim javnim pozivima Ministarstva gospodarstva u 2020. godini (izuzev onih gospodarskih društava koja su ostvarila pravo za poslovne jedinice) i to:

– prvom Javnom pozivu pravnim i fizičkim licima s pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite bio zabranjen rad broj: 01-11-186/20 od 05.05.2020. godine,

– drugom Javnom pozivu pravnim i fizičkim licima s pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite bio zabranjen rad broj: 1-11-186-2/20 od 29.05.2020. godine,

– trećem Javnom pozivu za poslovne subjekte koji su u mjesecu travnju 2020. godine imali pad 20% i više ostvarenog prometa u odnosu na isti mjesec 2019. godine od 22.07.2020. godine;

– četvrtom Javnom pozivu fizičkim licima registriranim kod nadležnih općinskih organa koja su u 2020.godini imali pad od 20% i više ostvarenog prometa uzrokovan pandemijom Covid-19 u odnosu na isti mjesec 2019. godine broj: 05-15-1806/20 od 16.10.2020. godine.

(2) Pravo na podnošenje prijave nemaju:

 1. a) fizička lica koja samostalno obavljaju registriranu poslovnu djelatnost, javna poduzeća, banke i druge financijske organizacije, osiguravajuća društva, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave;
 2. b) gospodarska društva čiji su žiro računi bili blokirani prije proglašenja stanja nesreće;
 3. c) gospodarska društva koja su pod stečajem ili likvidacijom;
 4. d) gospodarska društva koja su registrirana nakon 01.03.2020. godine.

III DOKUMENTACIJA

 • Uz popunjen Zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
 1. Rješenje o registraciji ovjereno od strane nadležnog organa.
 2. Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj ovjereno od strane nadležnog organa.
 3. Mjesečni promet s fiskalne kase za travanj 2019. i travanj 2020.godine, ili mjesečni promet s fiskalne kase za uporedne mjesece u 2020. godini ukoliko je gospodarsko društvo registrirano u 2020.godini ovjeren osobnim pečatom.
 4. Specifikaciju uz isplatu plaće za uposlene (Obrazac 2001) za veljaču 2020.godine ovjerenu od strane Porezne uprave F BiH ili s DLN brojem.
 5. Ugovor o radu i/ili sporazum o raskidu ugovora o radu (za radnike kojima je istekao ugovor radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos) pojedinačno po radniku ovjerene osobnim pečatom
 • Zahtjev čini sastavni dio ove odluke i može se preuzeti elektronski na web stranici Vlade KSB/SBK sbk-ksb.gov.ba

 

IV NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

 • Ovjeren i potpisan Zahtjev dostavlja se Ministarstvu gospodarstva KSB/SBK preporučenom poštom na adresu Ministarstva gospodarstva KSB/SBK (Stanična 43, 72270 Travnik) s naznakom: Prijava na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava gospodarskim društvima koja nisu ostvarila pravo na subvencioniranje dijela minimalne neto plaće za travanj 2020.godine po ranijim javnim pozivima Ministarstva gospodarstva KSB/SBK, a koji su u travnju 2020.godine imali pad od 20% i više ostvarenog prometa u odnosu na isti mjesec 2019.godine.

(2) Javni poziv je otvoren 7 dana od dana objave.

  V KOMISIJA ZA RAZMATRANJE ZAHTJEVA

 • Ministar Ministarstva gospodarstva KSB/SBK imenuje Povjerenstvo koje razmatra primljene zahtjeve i sačinjava prijedlog odluke o dodjeli sredstava. (u daljem tekstu: Povjerenstvo).
 • Povjerenstvo je dužno zadatak obaviti u roku od 15 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
 • Povjerenstvo podnosi izvještaj o radu Ministru Ministarstva gospodarstva s prijedlogom odluke o dodjeli sredstava.
 • Prijedlog Odluke o dodjeli sredstava Ministar Ministarstva gospodarstva KSB/SBK upućuje Vladi kantona Središnja Bosna koja donosi Odluku o dodjeli sredstava.
 • S korisnicima sredstava prema odluci iz stava (4) ovog članka Ministarstvo gospodarstva KSB/SBK zaključit će ugovor sa svim korisnicima sredstava.

VI OSTALE ODREDBE

 • Iznos sredstava koja će se dodjeljivati korisnicima ovisit će od raspoloživih sredstava u Proračunu Kantona Središnja Bosna.
 • Podnositelji prijava na Javni poziv mogu uložiti Prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Liste na službenoj web stranici Vlade KSB/SBK.

(3) Ministarstvo gospodarstva ne snosi troškove prema podnositeljima Zahtjeva, te zadržava pravo da Zahtjev prihvati u cijelosti, djelomično ili ga u potpunosti odbije u bilo koje vrijeme prije zaključivanja ugovora. Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

(4) Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj: 030/ 511-217 od 08,00 do 15,00 sati ili putem e-mail: minpriv@sbk-ksb.gov.ba

Broj: 05-03-14-2199/20

Travnik,05.11.2020. godine

MINISTAR
Nisvet Hrnjić

ZAHTJEV:

Obrazac Zahtjeva za Javni poziv