Na temelju Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima za ostvarivanje prava za dodjelu financijskih sredstava broj: 01-11.7-360/2020 od 4.5.2020.godine, Ministarstvo gospodarstva Kantona Središnja Bosna raspisuje

JAVNI POZIV
ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA SA PRAVNIM SUBJEKTIVITETOM KOJIMA JE NAREDBAMA STOŠERA CIVILNE ZAŠTITE ZABRANJENO OBAVLJANJE DJELATNOSTI

I PREDMET
Pozivaju se pravne i fizičke osobe sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnost da se prijave na ovaj javni poziv kako bi se im se osigurala sredstva za subvencioniranje 50% najniže neto plaće za mjesec april 2020. godine definirane Općim kolektivnim ugovorom u iznosu od 406,00 KM.

II PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE (ZAHTJEVA) I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA
Prijavu (Zahtjev) na ovaj javni poziv mogu podnijeti samo one pravne i fizičke osobe sa pravnim subjektivitetom koja imaju sjedište na području KSB, ako ispunjavaju sljedeće uvjete:
1) Da im je zabranjeno obavljanje djelatnosti naredbama stožera civilne zaštite (lista zabranjenih djelatnosti po KD BiH 2010. godine može se preuzeti OVDJE);
2) Da su ispunili obaveze po temelju javnih prihoda zaključno sa 29.02.2020. godine;
3) Da nisu raskinuli ugovor o radu uposlenicima u periodu od proglašenja prirodne nesreće (18.03.2020. godine) do dana objave ovog javnog poziva, osim onim uposlenim kojima je istekao ugovor o radu ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos;
4) Da imaju kod Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine prijavljene zaposlene za mjesec u kojem traže sufinanciranje minimalne neto plaće za zaposlene.
Napomena: (U obrtničkim djelatnostima pravo na sufinanciranje imaju i vlasnici obrta i to naknade u visini 50% minimalne neto plaće definirane Općim kolektivnim ugovorom).
Na ovaj javni poziv nemaju pravo podnošenja prijave (zahtjeva):
1) Javna poduzeća, banke i druge financijske organizacije, osiguravajuća društva, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave;
2) Privredna društva čiji su žiro računi blokirani prije proglašenja stanja nesreće;
3) Privredna društva koja su pod stečajom i likvidacijom.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Pravne i fizičke osobe sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti podnose Zahtjev za dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje 50% najniže neto plaće za mjesec travanj 2020. godine na obrascu koji se može preuzeti OVDJE, kao i na web stranici Ministarstva gospodarstva Kantona Središnja Bosna u dijelu pod nazivom Obrasci.
Uz popunjen obrazac Zahtjeva potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1) Sudsko rješenje o registraciji (za pravne osobe) ili Rješenje o registraciji od nadležnog gradskog/općinskog organa (za fizičke osobe/obrtnike);
2) Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
3) Obavijest o razvrstavanju subjekata prema djelatnosti (FBiH Zavod za statistiku);
4) Ovjerenu (od strane Porezne uprave) Specifikaciju uz isplatu plaće za uposlenike (Obrazac 2001) ili ovjerenu Specifikaciju uz isplatu doprinosa za vlasnika (Obrazac 2002) za velječu 2020. godine;
5) Za radnike kojima je istekao ugovor o radu i/ili koji su sporazumno prekinuli radni odnos potrebno je priložiti dokaze – ugovor o radu ili sporazum o raskidu ugovora o radu, pojedinačno po radniku.
Priloženi dokumenti moraju biti ovjereni od strane nadležnih organa.

IV NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE (ZAHTJEVA) SA TRAŽENOM DOKUMENTACIJOM I ROK ZA PRIJAVU
Zbog povišenih mjera zaštite zdravlja ljudi izazvanih pandemijom korona virusa COVID 19 ovjeren i potpisan Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu gospodarstva KSB elektronskim putem na e-mail adresu: minpriv@sbk-ksb.gov.ba, sa naznakom “Prijava na Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava pravnim i fizičkim osobama sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama stožera civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti”
Zahtjev i tražena dokumentacija koju pravne i fizičke osobe sa pravnim subjektivitetom dostavljaju putem elektronske pošte tj. e-maila smatrat će se primljenim nakon što pošiljatelj od strane primatelja dobije potvrdu da je e-mail kojeg su poslao zaprimljen u Ministarstvu gospodarstva KSB sukladno sa člankom 16. Zakona o elektronskom dokumentu F BiH ( “Sl. Novine F BiH” broj: 55/13-1).
Ministarstvo gospodarstva ne snosi nikakve troškove prema podnosiocima zahtjeva, te zadržava pravo da zahtjev u cijelosti, djelimično ili ga u potpunosti odbije u bilo koje vrijeme prije zaključivanja ugovora, a prispjela dokumentacija se neće vraćati.
Krajnji rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 7 (sedam) dana od dana objave ovog Javnog poziva na službenoj web stranici Vlade KSB.

V POVJERENSTVO ZA RAZMATRANJE ZAHTJEVA
1) Ministar gospodarstva imenuje Povjerenstvo koja razmatra primljene zahtjeva i sačinjava prijedlog odluke o dodjeli sredstava. (u daljem tekstu: Povjerenstvo).
2) Povjerenstvo je dužno dati zadatak obaviti u roku ne dužem od 7 dana od dana zatvaranja javnog poziva.
3) Povjerenstvo podnosi izvještaj o svome radu Ministru gospodarstva s prijedlogom odluke o dodjeli sredstava.
4) Prijedlog Komisije Ministar gospodarstva upućuje Vladi KSB koja donosi odluku o dodjeli sredstava.
5) Sa korisnicima sredstava Ministarstvo gospodarstva zaključuje ugovor o implementaciji odobrenih sredstava.
6) Nadzor i provjeru namjenskog korištenja sredstava od strane korisnika sredstava vršit će Komisija za nadzor koju imenuje Ministar gospodarstva.
7) Ukoliko se utvrdi da je korisnik sredstava nenamjenski utrošio sredstva, korisnik sredstava dužan je izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na račun Vlade KSB u roku od 30 dana kada je Ministarstvo gospodarstva pisanim putem to od njega zatražilo. U suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organima protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva.
8) Ukoliko korisnik sredstava nije utrošio cjelokupan iznos doznačenih sredstava za realizaciju odobrenog projekta, dužan je izvršiti povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na račun Vlade KSB u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje
9) Korisnici sredstava obavezni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski i dužni su dostaviti Izvješće o utrošku proračunski sredstava po propisanom obrascu “Izvješće po Javnom pozivu o utošku sredstava” (Izvješće o utrošku sredstava travanj) sa privitcima, najkasnije u roku do 15 dana od dana okončanja programa, odnosno od dana isteka roka predviđenog za realizaciju programa.

OSTALE ODREDBE
Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj: 030/ 511 -217 od 08,00 do 15,00 sati ili putem e-mail: minpriv@sbk-ksb.gov.ba

  MINISTAR, Nisvet Hrnjić