Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Stožer civilne zaštite

 

Broj: 06-32-13-70/20

Kiseljak, 12.05.2020. godine

 

 

Na temelju članka 14. Uredbe o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite (Službene novine FBiH br. 11/20),a na prijedlog Načelnika Općine Kiseljak, Stožer civilne zaštite općine Kiseljak na svojoj sjednici od 12.05.2020. godine donosi:

 

ODLUKU

O dodjeli novčane nagrade

 

Članak 1.

 

Stožer civilne zaštite Općine Kiseljak, zbog izuzetno uspješno obavljenih zadataka i ostvarenih natprosječnih rezultata od značaja za unaprjeđenje organizacije i funkcioniranja sustava zaštite i spašavanja u stanju proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće u FBiH dodjeljuje novčanu nagradu sljedećim pojedincima:

  1. Danijel Kukla
  2. Arnel Palalija
  3. Luka Marković
  4. Hazim Topalović
  5. Josip Drmać
  6. Marko Marković
  7. Mario Bodul
  8. Anto Ban
  9. Ivan Blažević
  10. Marinko Kukla

 

 

Članak 2.

 

Nagrađenim pojedincima iz članka 1. ove Odluke isplatit će se novčana nagrada u iznosu od jedne prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH po posljednjim podacima.

Nagradu će isplatiti Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak iz sredstava namijenjenih za nagrade za rezultate rada ekonomski kod 614231 i sredstava namijenjenih za ostala materijalna davanja pojedincima, ekonomski kod 614229, a sukladno Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak

 

 

 

 

Članak 3.

 

Stožer Civilne zaštite općine Kiseljak zadužuje Službu civilne zaštite općine Kiseljak da organizira uručenje novčanih nagrada pojedincima iz članka 1. Ove Odluke i da Odluku uvrsti u registar evidencije o pojedincima i kolektivima kojima su dodijeljena pojedinačna i kolektivna priznanja i nagrade civilne zaštite

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku općine Kiseljak

 

 

Obrazloženje

Imenovani pojedinci iz članka 1 ove Odluke su u vremenu proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće u FBiH izvršavali najsloženije zadaće na dezinfekciji ulica, javnih površina, stambenih objekata te pružanju potpore Stožeru civilne zaštite općine Kiseljak, Općini Kiseljak, Policijskoj stanici, Javnim ustanovama, gospodarstvenicima i drugim organizacijama uključenim u borbu protiv koronavirusa.

U isto vrijeme su bili angažirani na gašenju požara i svim drugim aktivnostima koje provodi Služba civilne zaštite Općine Kiseljak. Imajući u vidu ovaj izuzetan doprinos, donosimo Odluku kao u dispozitivu.

 

ZAPOVJEDNIK STOŽERA

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.