Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Načelnik općine Kiseljak

 

Broj: 01-05-1304-1/19 

Kiseljak, 25.04.2019.god.

 

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH (”Sl. novine FBiH” br.49 od 30.08.2006. godine), na temelju članka 39. Statuta Općine Kiseljak (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” br. 03/09)  Načelnik općine Kiseljak upućuje

POZIV

ZA JAVNU RASPRAVU NA TEMU: ”PREUZIMANJE MJERODAVNOSTI NAD OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU OPĆINE KISELJAK, SA ŽUPANIJSKE NA OPĆINSKU RAZINU

 

Pozivam sve zainteresirane sugrađane i sugrađanke na Javnu raspravu čija je tema: ”Preuzimanje mjerodavnosti nad osnovnim i srednjim školama na području općine Kiseljak, sa županijske na općinsku razinu”, koja će se održati dana 26.04.2019. godine, s početkom u 10.00 sati u Vijećnici Općine Kiseljak.

 

                                                          Načelnik općine Kiseljak                                                              Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.