Obavijest za Udruge 

Poštovane,

nevladine organizacije, sportske i kulturne udruge koje ste korisnici sredstava Općine Kiseljak, OBVEZNI STE, sukladno članku 21. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja, te članku 19. Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Kiseljak za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture, mladih, ekologije i zaštite životinja u 2020. godini, PRAVDATI dobivena financijska sredstva do 31.01. 2021. godine.

Korisnici trebaju Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Kiseljak dostaviti narativno i financijsko izvješće o realizaciji sredstava, na tipskom obrascu za pravdanje utrošenih sredstava. U privitku korisnik se obvezuje dostaviti prateću financijsku dokumentaciju (kopija faktura, ugovora i sličnih dokumenata, a kao dokaz o plaćanju kopije naloga za plaćanje, kopije izvoda, kao i druga dokumenta kojima se dokazuje utrošak i realizacija odobrenih sredstava kao i fotodokumentaciju.

Troškovi nastali pri realizaciji projekta moraju se odnositi isključivo na namjenu utvrđenu u ugovoru za koju su sredstva dodijeljena.

Ukoliko korisnik sredstava ne postupi sukladno odredbama ovih članaka, mjerodavna služba Općine Kiseljak će nakon prethodne pismene opomene pokrenuti postupak za raskid ugovora i tražiti povrat sredstava sudskim putem.

Također,  prijave korisnika koji nisu opravdali sredstva dobivena po Javnom pozivu u 2020. godini, neće se uzeti u razmatranje za financiranje/sufinanciranje projekata po Javnom pozivu u 2021. godini.

S poštovanjem.

 

Načelnik općine Kiseljak

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl.ing