Na temelju članka 29. ,106. i 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, a u cilju poduzimanja mjera radi smanjenja rizika i sprječavanja širenja korona virusa Stožer civilne zaštite općine Kiseljak na svojoj sjednici od 08.06.2020. godine donosi:

 

Z A K LJ U Č K E

 

  1. Uputiti apel građanima putem lokalnih portala: RTV HB, Art info. ba, Novum. ba i Kiseljak. ba, te web stranice Općine Kiseljak, da se pridržavaju svih higijensko-epidemioloških mjera ( nošenje zaštitne maske i rukavica, socijalna distanca i izbjegavanje javnih skupova).

 

  1. Zadužuje se PS Kiseljak da vrši nadzor nad primjenom higijensko-epidemioloških mjera i u slučaju nepoštivanja istih primjenjivati sankcije ( prekršajne i krivične prijave).

 

  1. Zadužuje se JU Dom zdravlje Kiseljak, da vrši nadzor zdravstvenog stanja osoba koje su u samoizolaciji, te da vrši testiranje svih sumnjivih na korona virus.

 

  1. Zadužuje se PVP Kiseljak da vrši dezinfekciju javnih ustanova, gospodarskih subjekata, javnih površina i dr.

 

  1. Zadužuje se Služba za civilnu zaštitu da izvrši nabavku dva aparata za mjerenje tjelesne temperature sa distance, te da jedan dostavi PS Kiseljak, a drugi u zgradu Općinske uprave Kiseljak.

 

 

 

 

 

ZAPOVJEDNIK STOŽERA

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.