Na temelju Članka 3.Odluke O prodaji i kriterijima za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije br. 01/1-31-242/21 od 19.02.2021. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br.66/13, 100/13), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova (Sl. Novine FBiH br 17/14) Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

 

                                          OGLAS

o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije

 

 1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem u ulici Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak.

 

 1. Prodaje se zemljište koje se vodi kao:

 

–  parcela broj k.č. 795/95 u površini od 64 m², upisana u zemljišno-knjižni ul. broj 2823 K.O. SP Podastinje, vlasništvo Općine Kiseljak s dijelom 1/1, s početnom cijenom od 3.520,00 KM (tritisućepetstotinadvadeset).

 

 1. Sudionik u javnom natječaju dužan je uplatiti predujam u iznosu od:

 

 • 352,00 KM (tristotinepedestdvije).

 

Predujam po  osnovu uplate za kupovinu zemljišta sudionici uplaćuju na transakcijski račun Općine Kiseljak broj: 3383402270248818,

otvoren u UniCredit Banci d.d.,

vrsta prihoda 811111-primici od prodaje zemljišta,

šifra općine Kiseljak 046.

 

 1. Sudionici na licitaciji su dužni do 15.04.2021. godine, do 9.00 sati, putem pošte ili  Pisarnice Općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak  dostaviti:

 

 1. Prijavu na javni natječaj
 2. Rješenje o registraciji- ukoliko je kupac pravna osoba
 3. Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa

 

Samo oni sudionici koji dostave navedena dokumenta mogu sudjelovati u licitaciji.

Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

 

 1. Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će

se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;

 • Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,
 • Vrsta prihoda 811111-primici od prodaje zemljišta,
 • Šifra općine Kiseljak 046,

prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 30 dana od dana stupanja

na snagu Odluke Općinskog vijeća Kiseljak o prihvatanju najbolje ponude za

prodaju navedenog zemljišta.

 

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.

Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, troškove prenamjene poljoprivrednog zemljišta snosi budući vlasnik zemljišta.

 1. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja             kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik s lica mjesta između kupca i prodavatelja  nekretnine.

 

 1. Javno nadmetanje bit će održano u petak, 16.04.2021 .godine, s početkom u

9.00 sati, zgrada Općine Kiseljak, u sali OV, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je  15.04.2021. godine u 9.00 sati.

 

 1. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svaki radni dan od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svakim radnim danom u zgradi Općine Kiseljak, ured broj 24, a sve informacije vezane za Javni oglas mogu se dobiti i na broj telefona 030/877-807, te na oglasnoj ploči Općine Kiseljak.

 

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak