Na temelju Članka 3.Odluke o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije br. 01/1-27-1071/21 od 08.04.2021. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br.66/13, 100/13), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova (Sl. Novine FBiH br 17/14) Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

 

    OGLAS

o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javne licitacije

 

 1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem u ulici Bana Josipa Jelačića 41,

71250 Kiseljak.

 

 1. Prodaje se zemljište koje se vodi kao:

 

–  parcela broj k.č. 976/1 zv. Rakite, gradilište, u površini od 3700 m², upisana u zemljišno-knjižni ul. broj 2016 K.O. SP Podastinje, vlasništvo Općine Kiseljak s dijelom 1/1, s početnom cijenom od 129.500 KM (stotinudvadesetdevettisućaipetsto).

 

 1. Sudionik u javnom natječaju dužan je uplatiti predujam u iznosu od:

 

 • 12.950,00 KM (dvanaesttisućadevetstopedeset).

 

Predujam po osnovu uplate za kupovinu zemljišta sudionici  uplaćuju na transakcijski račun Općine Kiseljak broj: 3383402270248818,

otvoren u UniCredit Banci d.d.,

vrsta prihoda 811111– primici od prodaje zemljišta,

šifra općine Kiseljak 046.

 

 1. Sudionici na licitaciji su dužni do 04.05.2021. godine do 9.00 sati, putem pošte ili Pisarnice Općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak  dostaviti:

 

 1. Prijavu na Javni natječaj
 2. Rješenje o registraciji- ukoliko je kupac pravna osoba
 3. Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa

 

Samo oni sudionici koji dostave navedene dokumente mogu sudjelovati u licitaciji.

Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

 

 1. Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će

se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;

 • Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,
 • Vrsta prihoda 811111-primici od prodaje zemljišta,
 • Šifra općine Kiseljak 046,

prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 30 dana od dana stupanja

na snagu Odluke Općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za

prodaju navedenog zemljišta.

 

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.

Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, troškove prenamjene poljoprivrednog zemljišta snosi budući vlasnik zemljišta.

 1. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik sa lica mjesta između kupca i prodavatelja nekretnine.

 

 1. Javno nadmetanje bit će održano u srijedu, 05.05.2021 .godine, s početkom u 9.00 sati, zgrada Općine Kiseljak, u sali OV, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je 04.05.2021. godine u 9.00 sati.

 

 1. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svaki radni dan u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svaki radni dan u zgradi Općine Kiseljak, ured broj 24, a sve informacije vezane za Javni oglas možete dobiti i na broj telefona 030 877 807, te na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak:  www.opcina-kiseljak.org.

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak