Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Općinsko Vijeće
Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

Broj:01/1-27-373/22
Kiseljak, 19.06.2022. godine

Na temelju Članka 3. Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja br. 01/1-27-373/22 od 12.05.2022. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima (Sl. novine FBiH br.66/13, 100/13), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova (Sl. Novine FBiH br 17/14) Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

OGLAS
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja

1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem Bana Josipa Jelačića 41,
71250 Kiseljak.

2. Prodaje se nekretnina koja se vodi kao:

1) k.č. broj: 943/9, gradilište, zv. “Vrt sa kasarnom”, upisana u ZK ul. broj: 3465, površine 322 m² KO SP Podastinje,

sa početnom cijenom od 17.710,00 KM, a istu je utvrdio vještak odgovarajuće
struke.

3. Sudionici u javnom natječaju dužni su uplatiti predujam u iznosu od 1.771,00 KM.
Predujam po osnovu uplate za kupovinu zemljišta, sudionici uplaćuju na transakcijski račun (nije potrebna vrsta prihoda) Općine Kiseljak broj: 3383402270248818,
otvoren u UniCredit Banci d.d., sa svrhom plaćanja:
broj Odluke ili Javnog oglasa-UPLATA PREDUJMA.

4. Sudionici na licitaciji su dužni do 04.07.2022. godine do 09.30 sati, putem pošte ili pisarnice općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Kiseljak dostaviti:

1. Prijavnicu na javni natječaj sa podacima
2. Rješenje o registraciji- ukoliko je kupac pravna osoba
3. Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa
4. Idejno rješenje objekta sukladno prostornom planu.
Samo oni sudionici koji dostave navedene dokumente mogu sudjelovati u licitaciji.
Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

5. Sa sudionicima licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će
se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;
• Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,
prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 15 dana od dana stupanja
na snagu Odluke općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za
prodaju navedenog zemljišta.

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.
Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.
Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, snosi budući vlasnik zemljišta.
6. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik sa lica mjesta između kupca i prodavatelja nekretnine.

7. Javno nadmetanje održati će se u utorak, 05.07.2022. godine, sa početkom u
09.30 sati, zgrada Općine Kiseljak, u sali OV, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je 04.07.2022. godine u 09.30 sati.

8. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svaki radni dan u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.
Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svaki radni dan u zgradi Općine Kiseljak ured broj 23, te dobiti potrebne informacije vezane za javni oglas na telefon 030 877 807, na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak: www.opcina-kiseljak.org.

 

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

 

02.01. javni oglas-poslovni prostor