Općina Kiseljak

Dobro došli na web stranicu općine Kiseljak

Administracija općine

Svi odjeli općine Kiseljak

Zahtjevi

Zahtjevi odjela općine Kiseljak

Statut i proračun

Statut i proračun općine Kiseljak

Službeni glasnici

Službeni glasnici općine Kiseljak

Javne nabave

Javne nabave općine Kiseljak

Dragomir Lučić, tel:030/877-804, fax:030/879-077, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Tajnik općinske uprave obavlja poslove od značaja za unutarnju organizaciju i rad jedinstvenog organa uprave i u tom cilju vrši sljedeće poslove:

  • koordinira i usmjerava rad svih službi za upravu utvrđenih u članku 3. ovog pravilnika, u obavljanju poslova iz nadležnosti tih službi
  • osigurava izradu godišnjeg programa rada jedinstvenog općinskog organa uprave i njegovu realizaciju putem rukovoditelja službi za upravu koji rukovode tim službama, kao i izradu godišnjeg izvještaja o radu jedinstvenog organa uprave koji općinski načelnik podnosi općinskom vijeću
  • odgovoran je za korištenje financijskih sredstava koja su proračunom općine predviđena za rad službi za upravu, kao i korištenje materijalnih i ljudskih potencijala u tim službama, u skladu sa ovlaštenjima koja na njega prenese općinskinqčelnik posebnim rješenjem
  • svakodnevno kontaktira sa općinskim načelnikom i osigurava sprovođenje svih naloga i zahtjeva koje mu odredi općinski načelnik, a koji se odnose na pitanja iz nadležnosti službi za upravu
  • planira i osigurava stručno obučavanje i osposobljavanje državnih službenika i namještenika službi za upravu
  • Vrši i sve druge poslove koji se odnose na rad službi za upravu za koja ga ovlasti općinski načelnik

Tajnik općinske uprave za svoj rad i koordiniranje i usmjeravanje rada službi za upravu odgovara općinski načelnik