Općina Kiseljak, zastupana od strane načelnika Mladena Mišurića-Ramljaka, potpisala je s poduzećem „Barić“ d.o.o. Kiseljak Ugovor o izgradnji Centra za rani rast i razvoj u Kiseljaku – dogradnja anexa – faza 3.

Ovim Ugovorom predviđena je dogradnja novog dijela Centra, u kojemu bi trebala biti senzorna soba, te dvorana za održavanje svečanosti.

Ukupna vrijednost radova, s uračunatim PDV-om, je 99.343,53 KM, a rok za izvođenje radova je 3 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao.