Općina Kiseljak poziva sve obveznike plaćanja komunalnih naknada da izmire obveze za 2019.godinu,  prema dostavljenim Rješenjima od strane Službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove, a sukladno usvojenoj Odluci o komunalnim naknadama broj: 01/1-02-1219/19 od 12.04.2019. godine (Službeni glasnik Općine Kiseljak  broj 2/19).

 

Obveznici plaćanja su svi:

 

 1. vlasnici ili nosioci prava raspolaganja na stambenim prostorima (Člankom 15. spomenute Odluke za sve ove obveznike koji su dobili Rješenje za 2019.godinu isto Rješenje vrijedi i za sljedeće godine,sve do promjene načina obračuna naknade, kada će Služba donijeti novo Rješenje),
 2. poslovnim ili drugim prostorima ako su korisnici tog prostora,
 3. zakupci stambenog, poslovnog i drugog prostora,odnosno fizička i pravna lica koja su korisnici objekta i uređaja zajedničke komunalne potrošnje.

Obveznici plaćanja komunalne naknade su i vlasnici nadzemnih i podzemnih instalacija (elektroinstalacije, telefonske instalacije, instalacije kablovskih operatera, plinovodne instalacije, toplovodne instalacije, vodovodne i druge slične instalacije)

 Sredstva koja se prikupe na ime komunalne naknade koristit će se za financiranje obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje.

     Djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje su:

 1. Održavanje čistoće javnih površina u naseljima, koje obuhvata prikupljanje, odvoženje i deponiranje otpada, pranje ulica itd.
 2. Održavanje javnih zelenih površina (parkovi, drvoredi, skverovi, travnjaci, zelenilo uz prometnice, zelene površine uz stambene zgrade i tržnice
 3. Redovno održavanje nekategorisanih cesta i ulica ,
 4. Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije,
 5. Postavljanje i održavanje vertikalne, horizontalne i svjetlosne signalizacije
 6. Odvodnja atmosferskih voda iz naselja,
 7. Održavanje javnih parkirališta koja se ne naplaćuju, javnih površina za rekreaciju i javnih dječjih igrališta,
 8. Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta i ulica,
 9. Vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (preventivno i u slučaju potrebe),
 10. Postupanje sa napuštenim životinjama i životinjama koje nisu registrirane,
 11. Uređenje i dekoracija naselja za državne praznike i vjerske blagdane,
 12. Održavanje vodotoka,
 13. Održavanje spomenika kulture u nadležnosti Općine, javnih satova, javnih fontana i panoa za javno oglašavanje i plakatiranje u vlasništvu Općine.
 14. Učešće u izgradnji objekata zajedničke komunalne potrošnje.

 

 

NAPOMENA: Podsjećamo sve obveznike plaćanja komunalnih naknada da planiraju izmirenje spomenutih obveza i za 2020. godinu, prema važećim Rješenjima.