Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Općinsko Vijeće
Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

Broj:01/1-27-90/24

Kiseljak, 22.3.2024. godine

      Na temelju Članka 3. Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja br. 01/1-04-90/24 od 9.2.2024. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“, broj: 66/13, 100/13 i 32/2019-Odluka US), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova („Službene novine FBiH“, broj: 17/14), uz prethodno pribavljeno mišljenje Općinskog pravobraniteljstva Kiseljak, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

 

                                          OGLAS

o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja

 

 1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem Bana Josipa Jelačića 41,   71250 Kiseljak.
 2. Prodaje se nekretnina koja se vodi kao:
 • čestica k.č. br. 1851/1, gradilište, Rauševac, površine 20.868 m², upisana u zk.uložak broj: 317 KO Brestovsko.

U vlasništvu Općine Kiseljak 1/1, sa početnom cijenom od 192.927,52 KM, a istu je utvrdio vještak odgovarajuće struke. Općinsko vijeće Kiseljak prodaje nekretninu radi izgradnje objekta poslovne namjene..

NAMJENA ZEMLJIŠTA iz Članka 2. Oglasa je utvrđena:

 • Člankom 7. Odluke o utemeljenju poduzetničke zone „Dugo polje“ (“Službeni glasnik Općine Kiseljak” broj: 01/16) kojom je propisano:

„Namjena poduzetničke zone „Dugo Polje“ je gospodarska što podrazumijeva površine namijenjene za proizvodne, obrtničke i zanatske djelatnosti i usluge, te za trgovinu i skladištenje.

Pored osnovnih djelatnosti, moguće je na površinama poduzetničke zone razviti i druge djelatnosti-prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti na način da ona ne ometa proces gospodarske djelatnosti, da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš“.

Nekretnina iz Članka 2. ovog Oglasa prodaje se uz uvjet da na istoj najpovoljniji kupac   izgradi, i dobije uporabnu dozvolu za objekt poslovne namjene, u roku od dvije godine  od dana zaključivanja notarski obrađene isprave o kupoprodaji.

Ukoliko najpovoljniji kupac nekretnine u propisanom roku iz stavka 3. Ovog Oglasa ne izgradi gospodarski objekt vratit će se isplaćena naknada za zemljište bez plaćanja predujma, kamate ili bilo kojeg drugog vida naknade ili štete i raskinut će se zaključeni ugovor o kupoprodaji nekretnine.

 1. Sudionici u javnom natječaju dužni su uplatiti predujam u iznosu od 19.292,75 KM.

Predujam po  osnovu uplate za kupovinu zemljišta, sudionici  uplaćuju na transakcijski račun (nije potrebna vrsta prihoda) Općine Kiseljak broj: 3383402270248818, otvoren u UniCredit Banci d.d., sa svrhom plaćanja:

broj Odluke općinskog Vijeća Kiseljak ili Javnog oglasa-UPLATA PREDUJMA.

 1. Sudionici na licitaciji su dužni do 8.4.2024. godine do 10.00 sati, putem pošte ili  pisarnice općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Kiseljak  dostaviti:
 2. Prijavnicu na javni natječaj sa kraćim poslovnim planom (djelatnost, broj uposlenih, površina objekta, planovi i sl.)
 3. Rješenje o registraciji – kupac pravna osoba
 4. Presliku rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti u kolikoj je kupac fizičko lice
 5. Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa
 6. Idejno rješenje objekta

Samo oni sudionici koji dostave navedene dokumente mogu sudjelovati u licitaciji.

Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

 1. Sa sudionicima licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će

se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;

 • Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,

             prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 15 dana od dana stupanja  na snagu Odluke općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za prodaju navedenog zemljišta.

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.

Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, snosi budući vlasnik zemljišta.    

 1. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja   kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik sa lica mjesta između kupca i prodavatelja  nekretnine.

 

 1. Javno nadmetanje održati će se u utorak, 9.4.2024. godine, sa početkom u 10.00 sati, zgrada Općine Kiseljak, u maloj sali, drugi kat Općine Kiseljak, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je  8.4.2024. godine u 10.00 sati.

 

 1. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svaki radni dan u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svaki radni dan u zgradi Općine Kiseljak ured broj 23, te dobiti potrebne informacije vezane za  javni oglas na telefon 030 877 807, na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak:  www.opcina-kiseljak.org.

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak