POZIV ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA VATROGASTVO

POZIV ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA VATROGASTVO

Sagledavajući stanje naplate naknade za vatrogastvo utvrdili smo kako veliki broj naših obveznika nije izmirio obveze plaćanja naknade prema dostavljenim Rješenjima od strane Službe za civilnu zaštitu, a sukladno usvojenoj Odluci o naknadama za vatrogastvo (”Sl....

ODRŽAN SASTANAK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KISELJAK

ODRŽAN SASTANAK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE KISELJAK

Stožer civilne zaštite Općine Kiseljak na svojoj sjednici održanoj dana 19. 1. 2024. godine, usvojio je sljedeće Zaključke predloženog dnevnog reda. Izvješće o radu Stožera Civilne zaštite Općine Kiseljak i Službe za Civilnu zaštitu U 2023. godinI  Izvješće o...

Federalni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje

Federalni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje

Federalno hidrometeorološki zavod (FHMZ) danas je izdao narančasto upozorenje zbog pojačanog vjetra 1.Meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje: Pojačan vjetar. 2.Područje, lokacija, za koju se izdaje upozorenje: Hercegovina,zapad i jugozapad Bosne. 3.Vremenski...

UPOZORENJE IZ SLUŽBE ZA CIVILNU ZAŠTITU

UPOZORENJE IZ SLUŽBE ZA CIVILNU ZAŠTITU

Upozoravaju se građani da su, sukladno članku 51. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona (”Službene novine KSB/SBK”, broj: 15/12) dužni voditi računa  o ispravnosti i održavanju električnih, plinskih, ventilacijskih i...

Obavijest za sve poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji su kod nadležne općinske službe Upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata RK

Obavijest za sve poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji su kod nadležne općinske službe Upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata RK

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton Općina Kiseljak Služba za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove Broj: 03-20-2/24 Kiseljak, 03.01.2024. godine O B A V I J E S T   I     P O Z I V Za...