U Vijećnici Općine održana Javna rasprava, odnosno javna prezentacija Nacrta Odluke o upotrebi imena Općine Kiseljak.

Zaključak Javne rasprave jest da Općinsko vijeće Kiseljak preispita sve subjekte koji koriste u svom nazivu, naslovu ili poslovanju u nominativu jednine ime općine Kiseljak, te  u budućim namjerama ime Kiseljak može se koristiti samo uz suglasnost Općine Kiseljak.

Kroz raspravu je iznesen jedan broj primjera, ne logičnosti i zloupotrebe imena Kiseljak, što su sudionici rasprave osudili i pozvali na poduzimanje mjera sukladno već iznesenom a u cilju poštivanja slavnog, tradicijskog, ponosnog imena Kiseljak.

Poziva se Općinsko vijeće da provede  Zaključak s Javne rasprave kako se ne bi vršila zloupotreba imena Kiseljak.