OPĆINSKA ADMINISTRACIJA

Informacije o voditeljima općinskih službi, vijeću i uposlenicima

Načelnik
Mladen Mišurić-Ramljak,
tel:030/877-800, fax: 030/879-077,
e-mail: mladen.misuric-ramljak@opcina-kiseljak.org

Više o funkciji načelnika općine

Općinski načelnik kao nositelj izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruka Općine, u okviru svoje mjerodavnosti :

 • predstavlja i zastupa Općinu,
 • osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Općinskog vijeća i odgovoran je za njihovo provođenje,
 • predlaže proračun Općinskome vijeću,
 • odgovoran je za izvršavanje proračuna Općine,
 • obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i poduzeća kojima je utemeljitelj Općina, te im daje upute za rad,
 • donosi akte iz svoje mjerodavnosti, te predlaže odluke i druge akte Općinskome vijeću
 • osigurava izradu i Općinskome vijeću podnosi na usvajanje ekonomske i razvojne planove, investicijske programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regultorne dokumente što se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujuči zoniranje i korištenje javnog zemljišta,
 • provodi politiku Općine sukladno odlukama Općinskog vijeća,
 • izvršava Zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Općini,
 • utvrđuje ustrojstvo službe za upravu i drugih službi u Općini,
 • donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi
 • realizira suradnju Općine s drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama sukladno odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i Njegovih radnih tijela

Tajnik Općine
Dragomir Lučić
tel:030/877-804, fax: 030/879-077,
e-mail: dragomir.lucic@opcina-kiseljak.org

Više o funkciji tajnika općinske uprave

Tajnik općinske uprave obavlja poslove od značaja za unutarnju organizaciju i rad jedinstvenog organa uprave i u tom cilju vrši sljedeće poslove:

 • koordinira i usmjerava rad svih službi za upravu utvrđenih u članku 3. ovog pravilnika, u obavljanju poslova iz nadležnosti tih službi
 • osigurava izradu godišnjeg programa rada jedinstvenog općinskog organa uprave i njegovu realizaciju putem rukovoditelja službi za upravu koji rukovode tim službama, kao i izradu godišnjeg izvještaja o radu jedinstvenog organa uprave koji općinski načelnik podnosi općinskom vijeću
 • odgovoran je za korištenje financijskih sredstava koja su proračunom općine predviđena za rad službi za upravu, kao i korištenje materijalnih i ljudskih potencijala u tim službama, u skladu sa ovlaštenjima koja na njega prenese općinskinqčelnik posebnim rješenjem
 • svakodnevno kontaktira sa općinskim načelnikom i osigurava sprovođenje svih naloga i zahtjeva koje mu odredi općinski načelnik, a koji se odnose na pitanja iz nadležnosti službi za upravu
 • planira i osigurava stručno obučavanje i osposobljavanje državnih službenika i namještenika službi za upravu
 • Vrši i sve druge poslove koji se odnose na rad službi za upravu za koja ga ovlasti općinski načelnik

Tajnik općinske uprave za svoj rad i koordiniranje i usmjeravanje rada službi za upravu odgovara općinski načelnik

Tajnik Općinskog vijeća
Dejan Štekić
tel:030/877-808, fax: 030/879-077
e-mail: dejan.stekic@opcina-kiseljak.org 

Općinsko vijeće (2016-2020) (2020-2024)

Pomoćnik Načelnika, rukovoditelj službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove
Nikola Grubešić
tel:030/877-817, fax: 030/871-708,
e-mail: nikola.grubesic@opcina-kiseljak.org

Kontakt informacije uposlenika službe za gospodarstvo, urbanizam, zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

Nikola Grubesić, pomoćnik Načelnika, rukovoditelj službe tel: 030/877-817, fax: 030/871-708

e-mail: nikola.grubesic@opcina-kiseljak.org

Šef Odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i zaštitu okoliša, tel: 030/877-816, fax: 030/871-708

Tanja Oroz, Stručni savjetnik za upravno rješavanje predmeta iz gospodarstva, urbanizma, zaštite okoliša I komunalnih poslova,

tel: 030/877-817, fax: 030/871-708, e-mail:tanja.oroz@opcina-kiseljak.org

Samir Halilović, šef Odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i zaštitu okoliša. 030/877-816

Stručni savjetnik za obrtništvo i poduzetništvo, tel: 030/877-814, fax: 030/871-708

e-mail: samir.halilovic@opcina-kiseljak.org

Amel Babić,  Stručni saradnik za komunalne naplate, tel: 030/877-814, fax: 030/871-708

e-mail: amel.babic@opcina-kiseljak.org

Sanko Milović,  Stručni saradnik za poljoprivredu, zaštitu okoliša i projekte, tel: 030/877-815, fax: 030/871-708

e-mail: sanko.milovic@opcina-kiseljak.org

Zijad Hasić, viši referent za stambeno komunalnu djelatnost, tel: 030/877-814, fax: 030/871-708

e-mail: zijad.hasic@opcina-kiseljak.org

 

Pomoćnik Načelnika, rukovoditelj službe za opću upravu, društvene djelatnosti, braniteljska pitanja i zajedničke poslove

Branka Banduka

tel: 030/877-811     

e-mail: branka.banduka@opcina-kiseljak.org

Kontakt informacije uposlenika službe za opću upravu, društvene djelatnosti, braniteljska pitanja i zajedničke poslove

Branka Banduka, Pomoćnik Načelnika, Rukovoditelj Službe za opću upravu, društvene djelatnosti, braniteljska pitanja i zajedničke poslove

 tel: 030/877-811, e-mail:branka.banduka@opcina-kiseljak.org

Katarina Bilić,  Šef odjela za društvene djelatnosti i braniteljska pitanja, tel: 030/877-820, fax: 030/879-077

e-mail:katarina.bilic@opcina-kiseljak.org

Boris Franković, stručni suradnik za braniteljsko-invalidsku zaštitu, tel: 030/871-709, fax: 030/879-077

e-mail:boris.frankovic@opcina-kiseljak.org

Mubera Lemezan, viši samostalni referent za braniteljsko invalidsku zašitu, tel: 030/877-811, fax: 030/879-077

e-mail:mubera.lemezan@opcina-kiseljak.org 

PISARNICA

Marina Tolo, Stručni suradnik za arhiviranje, ovjeru potpisa, prijepisa, uredsko poslovanje i radne odonse

tel: 030/877-813 fax: 030/879-077, e-mail: marina.tolo@opcina-kiseljak.org

Mirsada Karasalihović, viši samostalni referent za obračun invalidnina i evidencije o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti,

tel: 030/877-813 fax: 030/879-077, e-mail:mirsada.karasalihovic@opcina-kiseljak.org

MATIČNI URED

Darija Klarić, Stručni suradnik za građanska stanja,

tel: 030/877-812, fax: 030/879-077

e-mail: maticni.ured@opcina-kiseljak.org

Zijada Fejzić, stručni suradnik za pružanje pravne pomoći i građanskog stanja,

tel: 030/877-812, fax: 030/879-077

e-mail: maticni.ured@opcina-kiseljak.org

Džana Sinanović, Viši referent za poslove evidencija o građanskim stanjima

 u  matičnom uredu,

tel: 030/877-812, fax: 030/879-077,

e-mail: maticni.ured@opcina-kiseljak.org

Gabrijela Lukić,  Stručni savjetnik za javne nabave,

 tel: 030/877-808, fax: 030/879-077

e-mail:gabrijela.lukic@opcina-kiseljak.org

 

Sandra Galić, stručni suradnik za poslove općinskog načelnika i informiranje,

tel: 030/877-803, fax: 030/879-077

e-mail: sandra.galic@opcina-kiseljak.org

Žana Bakula, viši referent za administrativno tehničke poslove u uredu

općinskog načelnika – tehnički tajnik,

tel:030/877-800, fax: 030/879-077

e-mail: zana.bakula@opcina-kiseljak.org

Slavko Jurić, viši referent za koordinaciju korištenja vozila i nabavka uredskog materijala

Anto Silak, referent za poslove tehničko održavanja objekta i zagrijavanje prostorija

Slavko Kvasina, referent – vozač motornih vozila – kurir

 

 

 

Pomoćnik načelnika za financije, proračun i poslove riznice
Ivana Mrnjavac

Tel: 030 877-807 Fax: 030 877-802

E-mail: ivana.mrnjavac@opcina-kiseljak.org

Kontakt informacije uposlenika Službe za financije, proračun i poslove riznice

Ivana Mrnjavac, Pomoćnik Načelnika

tel: 030/877-807, fax: 030/877-802

email: ivana.mrnjavac@opcina-kiseljak.org

Ilijana Vrebac Perica, Stručni savjetnik za poslove riznice,

tel: 030/877-818, fax: 030/877-802

e-mail: ilijana.vrebac.perica@opcina-kiseljak.org

Selma Aleta, Stručni suradnik za poslove platnog prometa i realizacije prava iz oblasti socijalne skrbi

tel:030/877-828, e-mail: selma.aleta@opcina-kiseljak.org

Jelena Puljić, Viši referent-blagajnik u Službi za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak

Branka Marjanović, Stručni suradnik za računovodstvo

tel:030/877-802, e-mail: branka.marjanovic@opcina-kiseljak.org

Služba za inspekcijski nadzor (inspektorat)

Pomoćnik Načelnika, Rukovoditelj Službe za inspekcijski nadzor

Ivana Budimir, Glavni općinski inspektor,

tel: 030/877-825, fax: 030/879-077

e-mail: ivana.budimir@opcina-kiseljak.org

Kontakt informacije uposlenika Službe za inspekcijski nadzor

Ivana Budimir, Glavni općinski inspektor,

tel: 030/877-825, fax: 030/879-077

e-mail: ivana.budimir@opcina-kiseljak.org

 

Željko Vučić, Općinski Inspektor za komunalne poslove, lokalne putove i zaštitu okoliša,

tel: 030/877-825, fax:030/879-077, e-mail: zeljko.vucic@opcina-kiseljak.org

 

Služba za socijalnu skrb

Pomoćnik načelnika, Rukovoditelj Službe za socijalnu skrb

Boris Grubešić

tel: 030/719-099, fax: 030/719-096

e-mail:boris.grubesic@opcina-kiseljak.org

Kontakt informacije uposlenika službe za socijalnu skrb

Boris Grubešić, Pomoćnik načelnika, Rukovoditelj Službe za socijalnu skrb

tel: 030/719-099, fax: 030/719-096

e-mail:boris.grubesic@opcina-kiseljak.org

Ivan Ilijašević, stručni suradnik za poslove socijalne skrbi – socijalni radnik,

tel: 030/719-098, fax:030/719-096

e-mail:ivan.ilijasevic@opcina-kiseljak.org

Merhunisa Bejtić, stručni suradnik za poslove socijalne skrbi – socijalni radnik,

tel: 030/719-152, fax:030/719-096

e-mail:merhunisa.bejtic@opcina-kiseljak.org

Mirza Grošo, stručni suradnik za upravno rješavanje predmeta korisnika socijalne skrbi – pravnik,

tel: 030/719-098, fax:030/719-097

e-mail: mirza.groso@opcina-kiseljak.org

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Pomoćnik načelnika, Rukovoditelj Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Mladen Mitrović, 

tel: 030/877-805, fax: 030/879-077

e-mail: mladen.mitrovic@opcina-kiseljak.org

Kontakt informacije uposlenika službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Mladen Mitrović, Pomoćnik načelnika, Rukovoditelj Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

tel: 030/877-805, fax: 030/879-077

e-mail: mladen.mitrovic@opcina-kiseljak.org

Ruža Mrnjavac,  Stručni suradnik za upravno rješavanje predmeta iz oblasti katastra,

tel: 030/877-831, fax: 030/879-077

e-mail: ruza.mrnjavac@opcina-kiseljak.org

Emina Ahmić, Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove,

tel:030/877-806, fax: 030/879-077

e-mail: emina.ahmic@opcina-kiseljak.org

Aldina Mujić,  Stručni suradnik za administrativno-tehničke poslove iz oblasti imovinsko-pravnih ,geodetskih poslova i katastra nekretnina

tel: 030/877-827, fax: 030/879-077

e-mail: aldina.mujic@opcina-kiseljak.org

Marin Gudelj, viši referent za geodetske poslove i katastar nekretnina,

030/877-831, fax: 030/879-077

e-mail: marin.gudelj@opcina-kiseljak.org

Jakov Tuka, viši referent za geodetske poslove i katastar nekretnina

tel: 030/877-827

e-mail: jakov.tuka@opcina-kiseljak.org 

Služba za civilnu zaštitu
tel: 030/877-823, fax: 030/879-053,

Kontakt informacije uposlenika službe za civilnu zaštitu

 Admir Zubača, Stručni savjetnik za poslove zaštite i spašavanja,

tel: 030/877-822, fax: 030/879-053

e-mail: admir.zubaca@opcina-kiseljak.org

 Anto Ban, referent – Vatrogasac, tel: 030/877-822, fax: 030/879-053

e-mail: anto.ban@opcina-kiseljak.org

Općina Kiseljak

Bana Josipa Jelačića 41,

71250 Kiseljak,

SBK/KSB, Bosna i Hercegovina

e-mail: opc.kiseljak@tel.net.ba

Kontakt telefoni:

+387 30 877 824,

+387 30 877 800,

Fax:

+387 30 879 077