Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovina

Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Općinsko Vijeće

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

Broj:01/1-27-29/24

Kiseljak, 22.3.2024. godine

 

      Na temelju Članka 3. Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja br. 01/1-27-29/24 od 9.2.2024. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“, broj: 66/13, 100/13 i 32/2019-Odluka US), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova („Službene novine FBiH“, broj: 17/14), uz prethodno pribavljeno mišljenje Općinskog pravobraniteljstva Kiseljak, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

 

                                          OGLAS

o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja

 

  1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak.
  2. Prodaje se nekretnina koja se vodi kao:
  • čestica k.č. br. 1221/3, Trivoja, gradilište, površine 1867 m², upisana u zk.uložak broj: 220 KO Orahovo

U vlasništvu Općine Kiseljak 1/1, sa početnom cijenom od 20.537,00 KM, a istu je utvrdio vještak odgovarajuće struke.

  1. Sudionici u javnom natječaju dužni su uplatiti predujam u iznosu od 2.053,70 KM.

Predujam po  osnovu uplate za kupovinu zemljišta, sudionici  uplaćuju na transakcijski račun (nije potrebna vrsta prihoda) Općine Kiseljak broj: 3383402270248818,otvoren u UniCredit Banci d.d., sa svrhom plaćanja: broj Odluke općinskog Vijeća Kiseljak ili Javnog oglasa-UPLATA PREDUJMA.

  1. Sudionici na licitaciji su dužni do 8.4.2024. godine do 11.00 sati, putem pošte ili  pisarnice općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Kiseljak  dostaviti:  1. Prijavnicu na javni natječaj sa podacima 2. Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa

Samo oni sudionici koji dostave navedene dokumente mogu sudjelovati u licitaciji.

Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

  1. Sa sudionicima licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;

  • Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,

             prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za prodaju navedenog zemljišta.

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.

Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, snosi budući vlasnik zemljišta.    

  1. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja   kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik sa lica mjesta između kupca i prodavatelja  nekretnine.

 

  1. Javno nadmetanje održati će se u utorak, 9.4.2024. godine, sa početkom u 11.00 sati, zgrada Općine Kiseljak, u maloj sali, drugi kat Općine Kiseljak, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je  8.4.2024. godine u 11.00 sati.
  2. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svaki radni dan u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svaki radni dan u zgradi Općine Kiseljak ured broj 23, te dobiti potrebne informacije vezane za  javni oglas na telefon 030 877 807, na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak:  www.opcina-kiseljak.org.

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak