JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U OPĆINU KISELJAK

Na temelju Članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u F BiH (”Sl. novine F BiH” broj: 49/06 i 51/09), članka 39. Statuta Općine Kiseljak (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” broj:  3/09), članka 23. Zakona o namještenicima F BiH (”Sl. novine  F BiH” broj: 49/05), a sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu u okviru jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Kiseljak broj: 01-02-2830/18 od 30.11.2018. godine, Načelnik Općine Kiseljak raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u jedinstveni općinski organ Općine Kiseljak

na neodređeno vrijeme

 

I   Načelnik općine Kiseljak raspisuje javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme za sljedeću poziciju:

 

 1. Viši referent za geodetske poslove i katastar nekretnina u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 izvršitelj

 

II Uvjeti za obavljanje poslova:

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to:

 

– SSS, završena tehnička škola geodetskog smjera, 10 mjeseci radnog staža u struci po stjecanju diplome, položen stručni ispit ili ispit općeg znanja, poznavanje rada na računaru;

 

Opis poslova:

– obavljanje poslova koji se odnose na geodetsko snimanje, mjerenje i računanje površina, te određivanje parcela radi izrade zemljišnih evidencija kao i drugih poslova pripremnog

karaktera u toj oblasti;

– ustrojavanje, vođenje i ažuriranje baze podataka katastra nekretnina;

– održavanje premjera i katastra nekretnina sukladno zakonu;

– provođenje promjena u katastarskom operatu sukladno zakonu;

– radi na zaključivanju katastarskog operata;

– vodi postupak i izrađuje rješenja o nastalim promjenama na zemljištu;

– izrađuje kopije katastarskih planova;

– pruža stručnu pomoć strankama kod uvida u katastarski operat;

– odgovara za arhiviranje dokumentacije;

– održavanja premjera i katastra nekretnina sukladno zakonu;

– obavljanje radnji u postupku izrade elaborata eksproprijacije, arondacije, komasacije i

parcelacije zemljišta;

– izrada kopija katastarskih planova i prijavnih listova za nekretnine;

– vršenje uvida u katastarske planove i operat;

– rješava predmete po pisanom zahtjevu stranaka, državnih i drugih organa;

– vrši identifikaciju na planovima starog i novog premjera;

– vrši poslove vještačenja za potrebe unutarnje organizacijske jedinice za imovinsko-

pravne poslove, te za potrebe suda u prioritetu;

– pruža stručnu pomoć strankama kod uvida u katastarski operat;

– prikupljanje i obrada podataka iz ove oblasti, vođenje propisanih evidencija, izrada

informacija, analiza i izvještaja iz ove oblasti;

– podnošenje izvještaja o svom radu šefu unutarnje organizacijske jedinice;

– obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto po nalogu neposrednog rukovoditelja

 

III Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

– Da su državljani Bosne i Hercegovine

– Da su stariji od 18 godina

– Da ima opću zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta

– Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten/a iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne  na bilo kojoj razina vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini

– Da nije obuhvaćen/a odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

– Namještenici koji se primaju u radni odnos putem javnog oglasa podliježu obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca

 

Potrebna dokumentacija:

 

Svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)

 1. Prijava na javni natječaj s kontakt podatcima
 2. Diploma kao dokaz o stručnoj spremi (nostrificirana diploma ukoliko srednja škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.4.1992. godine)
 3. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Izjavu
 • da nije otpušten/a iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine
 1. Izabrani kandidat je dužan u roku od 15 dana od prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti liječničko uvjerenje.
 2. Uvjerenje o položenom stručno ispitu iz članka 31. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz mogućnost polaganja u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos (nije uvjet za prijem)
 3. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi traženu dokumentaciju iz prethodnog stavka na poziciju će se imenovati sljedeći s pričuvne liste uspješnih kandidata.

 

IV  Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave, odnosno do 12.06.2024. godine, do 15 sati.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražena dokumenta treba dostaviti na Pisarnicu Općine Kiseljak ili putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Općina Kiseljak

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja

Bana Josipa Jelačića 41.

71250 Kiseljak

s naznakom

”Javni natječaj za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme

u Općini Kiseljak”

Nepotpune i neblagovremene prija neće se uzimati u razmatranje.

 

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak dipl. ing.

3. Oglas o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Općinsko Vijeće
Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

Broj: 01/1-27-378/24
Kiseljak, 26.4.2024. godine

Na temelju Članka 3. Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja br. 01/1-27-378/24 od 14.3.2024. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“, broj: 66/13, 100/13 i 32/2019-Odluka US), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova („Službene novine FBiH“, broj: 17/14), uz prethodno pribavljeno mišljenje Općinskog pravobraniteljstva Kiseljak, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

OGLAS
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja

 

 1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem Bana Josipa Jelačića 41,  71250 Kiseljak.
 2. Prodaje se nekretnina koja se vodi kao:
 • čestica k.č. br. 972/72, Malinjak, gradilište, površine 955 m², upisana u zk.uložak broj: 1498 KO Gromiljak

U vlasništvu Općine Kiseljak 1/1, sa početnom cijenom od 14.325,00 KM, a istu je utvrdio vještak odgovarajuće struke.

 1. Sudionici u javnom natječaju dužni su uplatiti predujam u iznosu od 1.432,50 KM.

Predujam po  osnovu uplate za kupovinu zemljišta, sudionici  uplaćuju na transakcijski račun (nije potrebna vrsta prihoda) Općine Kiseljak broj: 3383402270248818, otvoren u UniCredit Banci d.d., sa svrhom plaćanja: broj Odluke općinskog Vijeća Kiseljak ili Javnog oglasa-UPLATA PREDUJMA.

 1. Sudionici na licitaciji su dužni do 13.5.2024. godine do 11.00 sati, putem pošte ili  pisarnice općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Kiseljak  dostaviti:

 

 1. Prijavnicu na javni natječaj sa podacima i Rješenje o registraciji ukoliko je kupac pravna osoba,
 2. Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa

 

Samo oni sudionici koji dostave navedene dokumente mogu sudjelovati u licitaciji. Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

 1. Sa sudionicima licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;

 • Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,

             prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Odluke općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za prodaju navedenog zemljišta.

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.

Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, snosi budući vlasnik zemljišta.    

 1. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja    kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik sa lica mjesta između kupca i prodavatelja  nekretnine.
 2. Javno nadmetanje održati će se u utorak, 14.5.2024. godine, sa početkom u 11.00 sati, zgrada Općine Kiseljak, u maloj sali, drugi kat Općine Kiseljak, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je  13.5.2024. godine u 11.00 sati.
 3. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svaki radni dan u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svaki radni dan u zgradi Općine Kiseljak ured broj 23, te dobiti potrebne informacije vezane za  javni oglas na telefon 030 877 807, na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak:  www.opcina-kiseljak.org.

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

 

2. Oglas o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Općinsko Vijeće
Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak
Broj: 01/1-27-260/24
Kiseljak, 26.4.2024. godine

Na temelju Članka 3. Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja br. 01/1-27-260/24 od 14.3.2024. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“, broj: 66/13, 100/13 i 32/2019-Odluka US), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova („Službene novine FBiH“, broj: 17/14), uz prethodno pribavljeno mišljenje Općinskog pravobraniteljstva Kiseljak, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

OGLAS
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja

 

 1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem Bana Josipa Jelačića 41,  71250 Kiseljak.
 2. Prodaje se nekretnina koja se vodi kao:

U vlasništvu Općine Kiseljak 1/1, sa početnom cijenom od 15.225,00 KM za česticu k.č. br. 972/46, i 15.000 KM za česticu k.č. br. 972/45, a istu je utvrdio vještak odgovarajuće struke.

3. Sudionici u javnom natječaju dužni su uplatiti predujam u iznosu od 1.522,50 KM za česticu k.č. br. 972/46, i 1.500 KM za česticu k.č. br. 972/45.

 • čestica k.č. br. 972/46, Malinjak, gradilište, površine 1015 m², upisana u zk.uložak broj: 1498 KO Gromiljak
 • čestica k.č. br. 972/45, Malinjak, gradilište, površine 1000 m², upisana u zk.uložak broj: 1498 KO Gromiljak

U vlasništvu Općine Kiseljak 1/1, sa početnom cijenom od 15.225,00 KM, a istu je utvrdio vještak odgovarajuće struke.

Predujam po  osnovu uplate za kupovinu zemljišta, sudionici  uplaćuju na transakcijski račun (nije potrebna vrsta prihoda) Općine Kiseljak broj: 3383402270248818, otvoren u UniCredit Banci d.d., sa svrhom plaćanja: broj Odluke općinskog Vijeća Kiseljak ili Javnog oglasa-UPLATA PREDUJMA.

 1. Sudionici na licitaciji su dužni do 13.5.2024. godine do 10.30 sati, putem pošte ili  pisarnice općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Kiseljak  dostaviti:

 

 1. Prijavnicu na javni natječaj sa podacima i Rješenje o registraciji ukoliko je kupac pravna osoba,
 2. Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa

 

Samo oni sudionici koji dostave navedene dokumente mogu sudjelovati u licitaciji. Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

 1. Sa sudionicima licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;

 • Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,

             prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 15 dana od dana stupanja  na snagu Odluke općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za  prodaju navedenog zemljišta.

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.

Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.

Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, snosi budući vlasnik zemljišta.    

 1. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja   kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik sa lica mjesta između kupca i prodavatelja  nekretnine.
 2. Javno nadmetanje održati će se u utorak, 14.5.2024. godine, sa početkom u 10.30 sati, zgrada Općine Kiseljak, u maloj sali, drugi kat Općine Kiseljak, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je  13.5.2024. godine u 10.30 sati.
 3. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svaki radni dan u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svaki radni dan u zgradi Općine Kiseljak ured broj 23, te dobiti potrebne informacije vezane za  javni oglas na telefon 030 877 807, na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak:  www.opcina-kiseljak.org.

 

 

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

 

 

1. Oglas o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Općinsko Vijeće
Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

Broj: 01/1-27-247/24
Kiseljak, 26.4.2024. godine

 

      Na temelju Članka 3. Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja br. 01/1-27-247/24 od 14.3.2024. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“, broj: 66/13, 100/13 i 32/2019-Odluka US), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova („Službene novine FBiH“, broj: 17/14), uz prethodno pribavljeno mišljenje Općinskog pravobraniteljstva Kiseljak, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

 

OGLAS
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja

 

 1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem Bana Josipa Jelačića 41,  71250 Kiseljak.
 2. Prodaje se nekretnina koja se vodi kao:
 • čestica k.č. br. 972/55, Malinjak, gradilište, površine 895 m², upisana u zk.uložak broj: 1498 KO Gromiljak  u vlasništvu Općine Kiseljak 1/1, sa početnom cijenom od 11.635,00 KM, a istu je utvrdio vještak odgovarajuće struke.
 1. Sudionici u javnom natječaju dužni su uplatiti predujam u iznosu od 1.163,50 KM.

Predujam po  osnovu uplate za kupovinu zemljišta, sudionici  uplaćuju na transakcijski račun (nije potrebna vrsta prihoda) Općine Kiseljak broj: 3383402270248818, otvoren u UniCredit Banci d.d., sa svrhom plaćanja: broj Odluke općinskog Vijeća Kiseljak ili Javnog oglasa-UPLATA PREDUJMA.

 1. Sudionici na licitaciji su dužni do 13.5.2024. godine do 10.00 sati, putem pošte ili  pisarnice općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Kiseljak  dostaviti:

 

 1. Prijavnicu na javni natječaj sa podacima i Rješenje o registraciji ukoliko je kupac pravna osoba,
 2. Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa

 

Samo oni sudionici koji dostave navedene dokumente mogu sudjelovati u licitaciji. Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

 1. Sa sudionicima licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;
 • Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,

           prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 15 dana od dana stupanja  na snagu Odluke Općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za prodaju navedenog zemljišta.

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu. Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.

Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, snosi budući vlasnik zemljišta.    

 1. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja   kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik sa lica mjesta između kupca i prodavatelja  nekretnine.

 

 1. Javno nadmetanje održati će se u utorak, 14.5.2024. godine, sa početkom u 10.00 sati, zgrada Općine Kiseljak, u maloj sali, drugi kat Općine Kiseljak, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je  13.5.2024. godine u 10.00 sati.
 2. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svaki radni dan u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svaki radni dan u zgradi Općine Kiseljak ured broj 23, te dobiti potrebne informacije vezane za  javni oglas na telefon 030 877 807, na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak:  www.opcina-kiseljak.org.

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

 

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE KISELJAK ZA PROJEKTE IZ OBLASTI SPORTA ZA 2024. GODINU

Na temelju Zapisnika Povjerenstva za vrjednovanje i izradu prijedloga za dodjelu sredstava iz oblasti sporta u 2024. godini, a sukladno provedenom Javnom pozivu za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Transfera za sport Proračuna Općine Kiseljak za 2024. godinu broj: 01-04-938/24 od 26.02.2024. godine, objavljujemo Odluku o isplati sredstava.

Ugovori o dodjeli sredstava mogu se potpisati i preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 08.00 do 14.00 sati u uredu broj: 50 (III. kat).

 

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH (”Sl. novine FBiH” br. 49/06, 51/09) i na temelju članka 39. Statuta Općine Kiseljak (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” br. 03/09), Načelnik općine Kiseljak donosi

ODLUKU

o dodjeli sredstava iz oblasti sporta za 2024. godinu

 

 1. Temeljem Zapisnika Povjerenstva za vrjednovanje i izradu prijedloga za dodjelu sredstava iz oblasti sporta u 2024. godini, a sukladno provedenom Javnom pozivu za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Transfera za sport Proračuna Općine Kiseljak za 2024. godinu br.01-04-938/24 od 26. 2. 2024. godine, izvršiti isplatu kako slijedi;

 

                   Natjecateljski ligaški  sport:

 

Broj

 

Naziv Iznos
1. Nogometni klub Kiseljak 18.000,00 KM
2. Nogometni klub Brnjaci 9.000,00 KM
3. Nogometni klub Bilalovac 8.000,00 KM
4. Rukometni klub Kiseljak 9.000,00 KM
5. Hrvatski ženski rukometni klub Kiseljak 2.000,00 KM
6. Ženski rukometni klub Zeus 2.000,00 KM
7. Odbojkaški klub Alfa 2.000,00 KM
8. Taekwondo klub Kiseljak 2.000,00 KM
9. Šahovski klub Kiseljak 2.000,00 KM
10. Klub za praktično streljaštvo Gummb 2.000,00 KM
11. Moto klub Kiseljak Extreme Enduro 2.000,00 KM
12. Košarkaški klub Kiseljak 1.000,00 KM

 

 

 

                 Rekreativni sport:

 

Broj

 

Naziv Iznos
1. KBV Đerzelez 2.000,00 KM
2. Škola nogometa Bubamara 2.000,00 KM
3. Udruga Mažoretkinja 2.000,00 KM
4. Udruga Naša djeca 1.000,00 KM
5. Udruga Victorija 1.000,00 KM
6. Udruga mladih Efekt 1.000,00 KM
7. Udruga Trijumf 2010 1.000,00 KM
8. Sportski klub Mir Podastinje 1.000,00 KM
9. KBV Ratnik 1.000,00 KM
10. D.P. Hajduka Kiseljak 1.000,00 KM
11. Škola fudbala Carioce Kiseljak 1.000,00 KM
12. Planinarsko društvo Pogorelica 1.000,00 KM
13. Udruga građana Art 1.000,00 KM
14. Sparta 1.000,00 KM
15. UG Meraja 1.000,00 KM
16. Put dobrote 1.000,00 KM
17. Klub bez limita 1.000,00 KM
18. Udruženje mladih Kiss 1.000,00 KM

 

 1. Isplatu po ovoj Odluci izvršit će Služba za financije, proračun i poslove riznice Općine Kiseljak, iz sredstava namijenjenih za sport, Proračuna Općine, ekonomski kod: 614122.

 

 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing.

 

SPORT 2024