09-OGLAS o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja, Dugo polje II

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Općinsko Vijeće
Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak
Broj:01/1-27-241/24
Kiseljak, 17.2.2024. godine

Na temelju Članka 3. Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja br. 01/1-04-663/24 od 9.2.2024. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“, broj: 66/13, 100/13 i 32/2019-Odluka US), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova („Službene novine FBiH“, broj: 17/14), uz prethodno pribavljeno mišljenje Općinskog pravobraniteljstva Kiseljak, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

OGLAS
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja

1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem Bana Josipa Jelačića 41,
71250 Kiseljak.

2. Prodaje se nekretnina koja se vodi kao:

1) čestica k.č. br. 2330/42, gradilište, Dugo polje, površine 4310 m², upisana u zk.uložak broj: 317 KO Brestovsko.
U vlasništvu Općine Kiseljak 1/1, sa početnom cijenom od 56.030,00 KM, a istu je utvrdio vještak odgovarajuće struke.
Općinsko vijeće Kiseljak prodaje nekretninu radi izgradnje objekta poslovne namjene..

NAMJENA ZEMLJIŠTA iz Članka 2. Oglasa je utvrđena:
• Člankom 7. Odluke o utemeljenju poduzetničke zone „Dugo polje“ (“Službeni glasnik Općine Kiseljak” broj: 01/16) kojom je propisano:
„Namjena poduzetničke zone „Dugo Polje“ je gospodarska što podrazumijeva površine namijenjene za proizvodne, obrtničke i zanatske djelatnosti i usluge, te za trgovinu i skladištenje.
Pored osnovnih djelatnosti, moguće je na površinama poduzetničke zone razviti i druge djelatnosti-prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti na način da ona ne ometa proces gospodarske djelatnosti, da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš“.

Nekretnina iz Članka 2. ovog Oglasa prodaje se uz uvjet da na istoj najpovoljniji kupac izgradi, i dobije uporabnu dozvolu za objekt poslovne namjene, u roku od dvije godine od dana zaključivanja notarski obrađene isprave o kupoprodaji.

Ukoliko najpovoljniji kupac nekretnine u propisanom roku iz stavka 3. Ovog Oglasa ne izgradi gospodarski objekt vratit će se isplaćena naknada za zemljište bez plaćanja predujma, kamate ili bilo kojeg drugog vida naknade ili štete i raskinut će se zaključeni ugovor o kupoprodaji nekretnine.

3. Sudionici u javnom natječaju dužni su uplatiti predujam u iznosu od 5.603,00 KM.

Predujam po osnovu uplate za kupovinu zemljišta, sudionici uplaćuju na transakcijski račun (nije potrebna vrsta prihoda) Općine Kiseljak broj: 3383402270248818,
otvoren u UniCredit Banci d.d., sa svrhom plaćanja:
broj Odluke općinskog Vijeća Kiseljak ili Javnog oglasa-UPLATA PREDUJMA.

4. Sudionici na licitaciji su dužni do 4.3.2024. godine do 12.00 sati, putem pošte ili pisarnice općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Kiseljak dostaviti:

1. Prijavnicu na javni natječaj sa kraćim poslovnim planom (djelatnost, broj uposlenih, površina objekta, planovi i sl.)
2. Rješenje o registraciji – kupac pravna osoba
3. Presliku rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti u kolikoj je kupac fizičko lice
4. Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa
5. Idejno rješenje objekta

Samo oni sudionici koji dostave navedene dokumente mogu sudjelovati u licitaciji.
Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

5. Sa sudionicima licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će
se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;
• Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,
prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 15 dana od dana stupanja
na snagu Odluke općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za
prodaju navedenog zemljišta.

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.
Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.
Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, snosi budući vlasnik zemljišta.

6. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik sa lica mjesta između kupca i prodavatelja nekretnine.

7. Javno nadmetanje održati će se u utorak, 5.3.2024. godine, sa početkom u
12.00 sati, zgrada Općine Kiseljak, u maloj sali, drugi kat Općine Kiseljak, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je 4.3.2024. godine u 12.00 sati.

8. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svaki radni dan u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.
Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svaki radni dan u zgradi Općine Kiseljak ured broj 23, te dobiti potrebne informacije vezane za javni oglas na telefon 030 877 807, na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak: www.opcina-kiseljak.org.

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

 

08-OGLAS o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja, Dugo polje

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Općinsko Vijeće
Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak
Broj:01-27-105/24
Kiseljak, 17.2.2024. godine

Na temelju Članka 3. Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja br. 01/1-04-663/24 od 9.2.2024. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“, broj: 66/13, 100/13 i 32/2019-Odluka US), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova („Službene novine FBiH“, broj: 17/14), uz prethodno pribavljeno mišljenje Općinskog pravobraniteljstva Kiseljak, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

OGLAS
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja

1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem Bana Josipa Jelačića 41,
71250 Kiseljak.

2. Prodaje se nekretnina koja se vodi kao:

1) čestica k.č. br. 2330/38, gradilište, Dugo polje, površine 4716 m², upisana u zk.uložak broj: 317 KO Brestovsko.
U vlasništvu općine Kiseljak 1/1, sa početnom cijenom od 61.308,00 KM, a istu je utvrdio vještak odgovarajuće struke.
Općinsko vijeće Kiseljak prodaje nekretninu radi izgradnje objekta poslovne namjene..

NAMJENA ZEMLJIŠTA iz Članka 2. Oglasa je utvrđena:
• Člankom 7. Odluke o utemeljenju poduzetničke zone „Dugo polje“ (“Službeni glasnik Općine Kiseljak” broj: 01/16) kojom je propisano:
„Namjena poduzetničke zone „Dugo Polje“ je gospodarska što podrazumijeva površine namijenjene za proizvodne, obrtničke i zanatske djelatnosti i usluge, te za trgovinu i skladištenje.
Pored osnovnih djelatnosti, moguće je na površinama poduzetničke zone razviti i druge djelatnosti-prateću ili u funkciji osnovne djelatnosti na način da ona ne ometa proces gospodarske djelatnosti, da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš“.

Nekretnina iz Članka 2. ovog Oglasa prodaje se uz uvjet da na istoj najpovoljniji kupac izgradi, i dobije uporabnu dozvolu za objekt poslovne namjene, u roku od dvije godine od dana zaključivanja notarski obrađene isprave o kupoprodaji.

Ukoliko najpovoljniji kupac nekretnine u propisanom roku iz stavka 3. Ovog Oglasa ne izgradi gospodarski objekt vratit će se isplaćena naknada za zemljište bez plaćanja predujma, kamate ili bilo kojeg drugog vida naknade ili štete i raskinut će se zaključeni ugovor o kupoprodaji nekretnine.

3. Sudionici u javnom natječaju dužni su uplatiti predujam u iznosu od 6.130,80 KM.

Predujam po osnovu uplate za kupovinu zemljišta, sudionici uplaćuju na transakcijski račun (nije potrebna vrsta prihoda) Općine Kiseljak broj: 3383402270248818,
otvoren u UniCredit Banci d.d., sa svrhom plaćanja:
broj Odluke općinskog Vijeća Kiseljak ili Javnog oglasa-UPLATA PREDUJMA.

4. Sudionici na licitaciji su dužni do 4.3.2024. godine do 11.00 sati, putem pošte ili pisarnice općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Kiseljak dostaviti:

1. Prijavnicu na javni natječaj sa kraćim poslovnim planom (djelatnost, broj uposlenih, površina objekta, planovi i sl.)
2. Rješenje o registraciji – kupac pravna osoba
3. Presliku rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti u kolikoj je kupac fizičko lice
4. Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa
5. Idejno rješenje objekta

Samo oni sudionici koji dostave navedene dokumente mogu sudjelovati u licitaciji.
Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

5. Sa sudionicima licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će
se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;
• Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,
prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 15 dana od dana stupanja
na snagu Odluke općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za
prodaju navedenog zemljišta.

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.
Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.
Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, snosi budući vlasnik zemljišta.

6. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik sa lica mjesta između kupca i prodavatelja nekretnine.

7. Javno nadmetanje održati će se u utorak, 5.3.2024. godine, sa početkom u
11.00 sati, zgrada Općine Kiseljak, u maloj sali, drugi kat Općine Kiseljak, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je 4.3.2024. godine u 11.00 sati.

8. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svaki radni dan u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.
Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svaki radni dan u zgradi Općine Kiseljak ured broj 23, te dobiti potrebne informacije vezane za javni oglas na telefon 030 877 807, na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak: www.opcina-kiseljak.org.

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

 

08.01. javni oglas

07. – OGLAS o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje oglas  o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja. 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Kanton Središnja Bosna/ Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Općinsko Vijeće
Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak
Broj:01/1-04-663/24
Kiseljak, 17.2.2024. godine

Na temelju Članka 3. Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja br. 01/1-04-663/24 od 9.2.2024. godine, Članka 363. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“, broj: 66/13, 100/13 i 32/2019-Odluka US), Članka 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova („Službene novine FBiH“, broj: 17/14), uz prethodno pribavljeno mišljenje Općinskog pravobraniteljstva Kiseljak, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak objavljuje:

OGLAS
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja

1. Prodavatelj nekretnina je Općina Kiseljak, sa sjedištem Bana Josipa Jelačića 41,
71250 Kiseljak.

2. Prodaje se nekretnina koja se vodi kao:

1) čestica k.č. br. 1187/2, zgrada zdravstvene djelatnosti, površine 711 m², upisana u zk.uložak broj: 3682 KO SP Podastinje.
U vlasništvu općine Kiseljak 1/1, sa početnom cijenom od 389.093,34 KM, a istu je utvrdio vještak odgovarajuće struke.
Nekretnina se prodaje uz uvjet da je kupac pravna osoba odnosno dioničko društvo ugostiteljsko-turističke djelatnosti i da na istoj najpovoljniji kupac pribavi lokacijsku informaciju i odobrenja za rekonstrukciju i adaptaciju postojećeg objekta u roku od tri mjeseca.

NAMJENA NEKRETNINE utvrđena je:
• Odlukom o provođenju urbanističkog plana gradskog središta Kiseljak 2008.-2028. ( “Službeni glasnik Općine Kiseljak” broj: 1/11),
• Odluka o donošenju urbanističkog projekta Banja Kiseljak za razdoblje 2023.-2028.godine,
• Pravilnik o razvrstavanju , minimalnih uvjeta i kategorizacija objekata u kojem se pružaju ugostiteljske usluge-hoteli (broj: 06/1-22-4-1114/10 od 10.05.2010. godine).
• Pravilnik o razvrstavanju , minimalnih uvjeta i kategorizacija objekata u kojem se pružaju ugostiteljske usluge (broj: 06/1-22-4-1117/10 od 24.05.2010. godine).

3. Sudionici u javnom natječaju dužni su uplatiti predujam u iznosu od 38.909,33 KM.

Predujam po osnovu uplate za kupovinu zemljišta, sudionici uplaćuju na transakcijski račun (nije potrebna vrsta prihoda) Općine Kiseljak broj: 3383402270248818,
otvoren u UniCredit Banci d.d., sa svrhom plaćanja:
broj Odluke općinskog Vijeća Kiseljak ili Javnog oglasa-UPLATA PREDUJMA.

4. Sudionici na licitaciji su dužni do 4.3.2024. godine do 10.00 sati, putem pošte ili pisarnice općine Kiseljak , Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Kiseljak dostaviti:

1. Prijavnicu na javni natječaj sa podacima
2. Rješenje o registraciji – kupac pravna osoba
3. Dokaz o uplaćenom predujmu iz Točke 3. ovog Oglasa
4. Idejno rješenje objekta u skladu s Odlukom o donošenju urbanističkog projekta Banja Kiseljak za razdoblje 2023.-2028. godine

Samo oni sudionici koji dostave navedene dokumente mogu sudjelovati u licitaciji.
Sudionicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položenog predujma na tekuće račune i to u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

5. Sa sudionicima licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključit će
se kupoprodajni ugovor nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana uplate.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos predujma, uplatiti na račun Općine Kiseljak po sljedećim naputcima;
• Transakcijski račun u UniCredit banci d.d. broj: 3383402270248818,
prije zaključenja kupoprodajnog ugovora, u roku od 15 dana od dana stupanja
na snagu Odluke općinskog vijeća Kiseljak o prihvaćanju najbolje ponude za
prodaju navedenog zemljišta.

Nakon uplate kupoprodajne cijene i potpisivanja ugovora, kupac može izvršiti upis u zemljišnu knjigu.
Ukoliko kupac ne izvrši plaćanje na način naprijed utvrđen smatrat će se da je odustao od kupovine nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.
Sve troškove u vezi prijenosa prava na zemljištu iz Članka 2. Ovog Oglasa, troškove zaključenja ugovora, plaćanja poreza i troškove provođenja ugovora, snosi budući vlasnik zemljišta.

6. Predaja nekretnine u posjed izvršit će se u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, o čemu će se sačiniti zapisnik sa lica mjesta između kupca i prodavatelja nekretnine.

7. Javno nadmetanje održati će se u utorak, 5.3.2024. godine, sa početkom u
10.00 sati, zgrada Općine Kiseljak, u maloj sali, drugi kat Općine Kiseljak, a krajnji rok za dostavljanje dokumentacije iz točke 4. je 4.3.2024. godine u 10.00 sati.

8. Razgledanje nekretnine iz točke 2. ovog oglasa može se izvršiti svaki radni dan u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.
Uvid u dokumentaciju vezano za nekretninu iz točke 2. Ovog Oglasa može se izvršiti svaki radni dan u zgradi Općine Kiseljak ured broj 23, te dobiti potrebne informacije vezane za javni oglas na telefon 030 877 807, na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Kiseljak: www.opcina-kiseljak.org.

 

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kiseljak

 

 

07.01. javni oglas-zgrada Dalmacija

POZIV ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA VATROGASTVO

Sagledavajući stanje naplate naknade za vatrogastvo utvrdili smo kako veliki broj naših obveznika nije izmirio obveze plaćanja naknade prema dostavljenim Rješenjima od strane Službe za civilnu zaštitu, a sukladno usvojenoj Odluci o naknadama za vatrogastvo (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” broj: 1/20).
Stoga pozivamo sve one koji registriranu djelatnost obavljaju u poslovnim prostorima koji su u njihovom vlasništvu ili u iznajmljenim poslovnim prostorima na području općine Kiseljak da što prije izmire obveze, po Rješenjima koja su ranije primili.
Također, sve obveznike plaćanja naknade za vatrogastvo koji nisu preuzeli Rješenje molimo da se obrate nadležnoj Službi.
Poštovani, izmirite svoja dugovanja kako bi, na obostrano zadovoljstvo, izbjegli naplatu sudskim putem.
NAPOMENA: Podsjećamo sve obveznike plaćanja naknade za vatrogastvo da planiraju izmirenje spomenutih obveza i za 2024. godinu, prema važećim Rješenjima.

Služba za civilnu zaštitu

Općine Kiseljak

 

 

UPOZORENJE IZ SLUŽBE ZA CIVILNU ZAŠTITU

Upozoravaju se građani da su, sukladno članku 51. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona (”Službene novine KSB/SBK”, broj: 15/12) dužni voditi računa  o ispravnosti i održavanju električnih, plinskih, ventilacijskih i drugih instalacija, te dimnjaka i ložišta, jer neispravnost istih može dovesti do nastajanja i širenja požara. Održavanje se mora vršiti sukladno tehničkim normativima i uputama proizvođača, a o svemu se mora voditi evidencija, te posjedovati odgovarajuća dokumentacija.

Zbog zapušenosti otvora i neispravnosti uređaja i instalacija često dolazi do samozapaljenja i eksplozija, što uzrokuje požare u stambenim jedinicama i drugim objektima.

Posebno je potrebno obratiti pozornost i na ispravnost električnih, plinskih i drugih instalacija koje su u blizini dimnjaka, te na zapaljive materije (drvo, plastika, tekstil i slično).

 

Služba za Civilnu zaštitu

Općine Kiseljak

 

 

Obavijest za sve poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji su kod nadležne općinske službe Upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata RK

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton
Općina Kiseljak
Služba za gospodarstvo, urbanizam,
zaštitu okoliša i komunalne poslove

Broj: 03-20-2/24
Kiseljak, 03.01.2024. godine

O B A V I J E S T   I     P O Z I V

Za sve poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Kiseljak, koji su kod nadležne općinske službe Upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata RK,

OBAVIJEŠTAVAMO I POZIVAMO
da su odredbama Pravilnika o upisu

OBVEZNI PRIJAVITI PROMJENE PODATAKA
NA GAZDINSTVU U NASTUPAJUĆOJ 2024. GODINI

Poljoprivredni proizvođači koji u ostavljenom roku ne izvrše promjene podataka u tekućoj godini, neće moći aplicirati na konkretna poticajna sredstva koja su predviđena odredbama Programa i Pravilnika nadležnih: Federalnog i Kantonalnog Ministarstva za Poljoprivredu.

Rok za obveznu prijavu ovih promjena je do 31.03.2024. godine

Pozivamo i proizvođače koji planiraju pokrenuti proizvodnju za koju bi mogli potraživati određena poticajna sredstva da su obvezni upisati se u navedeni Registar Poljoprivrednih gazdinstava i klijenata.
Rok za Upis je do 31.03.2024. godine

Prijave i promjene podataka se vrše kod nadležne općinske službe – zgrada općine Kiseljak ured br. 29 /II.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti i na kontakt telefon broj: 030/877-816.

POMOĆNIK NAČELNIKA
Nikola Grubešić, dipl. ing.