ODLUKU O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA I OSTALA ZANIMANJA U AKADEMSKOJ 2023./2024. GODINI

Potpisivanje ugovora o dodjeli stipendije a sukladno objavljenoj Odluci o dodjeli stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna i ostala zanimanja u akademskoj 2023./2024. godini studenti će moći potpisati   od 31. 5. – 7. 6. u vremenu od 8 do 15 sati u uredu broj 38 u zgradi Općine.

Odluku možete preuzeti ODLUKA STIPENDIJE 2024.29.5.

Na potpisivanje ugovora studenti su obvezni ponijeti osobnu kartu i kopiju vlastitog tekućeg računa na koji će se vršiti uplata stipendije.

Za sve ostale informacije možete se obratiti putem maila opc.kiseljak@tel.net.ba 

Stipendije doc.

 

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U OPĆINU KISELJAK

Na temelju Članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u F BiH (”Sl. novine F BiH” broj: 49/06 i 51/09), članka 39. Statuta Općine Kiseljak (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” broj:  3/09), članka 23. Zakona o namještenicima F BiH (”Sl. novine  F BiH” broj: 49/05), a sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu u okviru jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Kiseljak broj: 01-02-2830/18 od 30.11.2018. godine, Načelnik Općine Kiseljak raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u jedinstveni općinski organ Općine Kiseljak

na neodređeno vrijeme

 

I   Načelnik općine Kiseljak raspisuje javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme za sljedeću poziciju:

 

 1. Viši referent za geodetske poslove i katastar nekretnina u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 izvršitelj

 

II Uvjeti za obavljanje poslova:

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i to:

 

– SSS, završena tehnička škola geodetskog smjera, 10 mjeseci radnog staža u struci po stjecanju diplome, položen stručni ispit ili ispit općeg znanja, poznavanje rada na računaru;

 

Opis poslova:

– obavljanje poslova koji se odnose na geodetsko snimanje, mjerenje i računanje površina, te određivanje parcela radi izrade zemljišnih evidencija kao i drugih poslova pripremnog

karaktera u toj oblasti;

– ustrojavanje, vođenje i ažuriranje baze podataka katastra nekretnina;

– održavanje premjera i katastra nekretnina sukladno zakonu;

– provođenje promjena u katastarskom operatu sukladno zakonu;

– radi na zaključivanju katastarskog operata;

– vodi postupak i izrađuje rješenja o nastalim promjenama na zemljištu;

– izrađuje kopije katastarskih planova;

– pruža stručnu pomoć strankama kod uvida u katastarski operat;

– odgovara za arhiviranje dokumentacije;

– održavanja premjera i katastra nekretnina sukladno zakonu;

– obavljanje radnji u postupku izrade elaborata eksproprijacije, arondacije, komasacije i

parcelacije zemljišta;

– izrada kopija katastarskih planova i prijavnih listova za nekretnine;

– vršenje uvida u katastarske planove i operat;

– rješava predmete po pisanom zahtjevu stranaka, državnih i drugih organa;

– vrši identifikaciju na planovima starog i novog premjera;

– vrši poslove vještačenja za potrebe unutarnje organizacijske jedinice za imovinsko-

pravne poslove, te za potrebe suda u prioritetu;

– pruža stručnu pomoć strankama kod uvida u katastarski operat;

– prikupljanje i obrada podataka iz ove oblasti, vođenje propisanih evidencija, izrada

informacija, analiza i izvještaja iz ove oblasti;

– podnošenje izvještaja o svom radu šefu unutarnje organizacijske jedinice;

– obavlja i druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto po nalogu neposrednog rukovoditelja

 

III Opći uvjeti za prijem u radni odnos:

– Da su državljani Bosne i Hercegovine

– Da su stariji od 18 godina

– Da ima opću zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta

– Da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten/a iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne  na bilo kojoj razina vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini

– Da nije obuhvaćen/a odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

– Namještenici koji se primaju u radni odnos putem javnog oglasa podliježu obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca

 

Potrebna dokumentacija:

 

Svi kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)

 1. Prijava na javni natječaj s kontakt podatcima
 2. Diploma kao dokaz o stručnoj spremi (nostrificirana diploma ukoliko srednja škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.4.1992. godine)
 3. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Izjavu
 • da nije otpušten/a iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
 • da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine
 1. Izabrani kandidat je dužan u roku od 15 dana od prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti liječničko uvjerenje.
 2. Uvjerenje o položenom stručno ispitu iz članka 31. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz mogućnost polaganja u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos (nije uvjet za prijem)
 3. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi traženu dokumentaciju iz prethodnog stavka na poziciju će se imenovati sljedeći s pričuvne liste uspješnih kandidata.

 

IV  Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave, odnosno do 12.06.2024. godine, do 15 sati.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražena dokumenta treba dostaviti na Pisarnicu Općine Kiseljak ili putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Općina Kiseljak

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja

Bana Josipa Jelačića 41.

71250 Kiseljak

s naznakom

”Javni natječaj za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme

u Općini Kiseljak”

Nepotpune i neblagovremene prija neće se uzimati u razmatranje.

 

NAČELNIK

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak dipl. ing.

Važan dan za općinu Kiseljak – Svečano polaganje kamena temeljca kojim započinje izgradnja prvog logističkog distributivnog centra Lidl-a u Bosni i Hercegovini

U Poslovnoj zoni Azapovići 23. svibnja upiličeno je svečano polaganje kamena temeljca kojim započinje izgradnja prvog logističkog distributivnog centra Lidl-a u Bosni i Hercegovini.
Na oko 60.000 m² PZ Azapovići investicijom vrijednom 100 milijuna eura službeno započinje poslovanje u BiH njemačke tvrtke.

Milijunska investicija koja za cilj ima razvoj lokalne zajednice i ekonomije pokazatelj je dobre suradnje lokalne zajednice na čelu s načelnikom Mladenom Mišurićem Ramljakom čiji je tim svakodnevno izvodio neophodne radove na izgradnji komunalne infrastrukture, pristupne ceste, odvodnje, struje i plina, sve što je bilo potrebno kako bi radovi krenuli prema planiranom tijeku i kako u Poslovnu zonu Azapovići vrijedi investirati.

Svečanosti su nazočili generalni direktor LIDL BIH Toljan Papajorgji, njemački veleposlanik u BiH dr. Thomas Fitschen, šefica sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu Delegacije EU u BiH Antonellu Di Sandri, načelnik Mladen Mišurić Ramljak i brojni drugi gosti.

Načelnik je iskazao čast što je upravo općina Kiseljak odabrana za veliku investiciju, koja je motivacija za brojne druge projekte koji će se realizirati u Kiseljaku. Ponosni smo na ulaganje Lidl-a u naš grad, ozbiljna tvrtka koja je ekološki osviještena i koja će donijeti nova radna mjesta.

Iz tvrtke LIDL BIH istaknuli su važnost uspješne suradnje i podrške koju su imali sa lokalnom zajednicom, naveli su kako se radi o modernoj građevini u skladu sa ekološki standardima koja otvara vrata za 200 novih radnih mjesta ali i suradnju s lokalnim proizvođačima, po čemu su i prepoznatljivi kako bi kupcima pružili svježe proizvode.

 

Najava 31. redovite sjednice Općinskog vijeća Kiseljak

Najava  31. redovite sjednice Općinskog vijeća, zakazana za dan 31. 5. 2024. godine u 17 sati. Sjednica će se održati u zgradi Vijećnice Općine Kiseljak.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

Dnevni red:

1. Odluka o davanju ovlasti opunomoćeniku za zastupanje Općinskog vijeća Kiseljak na Skupštini JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak – Izvješće o radu JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Kiseljak

2. Odluka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima javnog nadmetanja za prodaju nekretnine na temelju Odluke o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja broj: 01/1-27-378/24 od 14. 3. 2024. godine i davanju ovlasti načelniku Općine da potpiše Ugovor o kupoprodaji nekretnine

3. Odluka o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima javnog nadmetanja za prodaju nekretnine na temelju Odluke o prodaji i kriterijima za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja broj: 01/1-27-260/24 od 14. 3. 2024. godine i davanju ovlasti načelniku Općine da potpiše Ugovor o kupoprodaji nekretnine

4. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Kiseljak putem javnog nadmetanja, KO Gromiljak

5. Odluka o prodaji neizgrađenog zemljišta neposrednom pogodbom, KO SP Podastinje

6. Odluka o davanju suglasnosti Načelniku općine Kiseljak za potpisivanje Ugovora o zamjeni nekretnina, KO Kuliješ

7. Odluka o utvrđivanju statusa javnog dobra – puta, KO Kuliješ

 

Federalna ministrica obrazovanja i znanosti boravila u službenoj posjeti Općini Kiseljak

 

Federalna ministrica obrazovanja i znanosti Jasna Duraković boravila je u posjeti općini Kiseljak,  koju je započela posjetom OŠ ”KISELJAK 2” Zabrđe gdje se sastala s ravnateljicom Amrom Huseljić.

U pratnji predsjednice Federacije BiH Lidije Bradara, ministrica Duraković posjetila je ured načelnika Mladena Mišurića Ramljaka. Načelnik je ministrici predstavio aktualne projekte,  gospodarske i društvene značajke općine, s naglaskom na mlade i nužnosti ulaganja u obrazovne kapacitete.

U drugom dijelu službenog posjeta upriličen je obilazak nove Gradske knjižnice, gdje se razgovaralo o unaprjeđenju knjižničarskoga fonda i posjeta Srednje škole Ivan Goran Kovačić i Srednje strukovne škole Fojnica u Kiseljaku, gdje su domaćini bili ravnatelji Mirjana Medić i Slavenko Ivičević.

Učenici srednje škole imali su priliku  upoznati  i postaviti pitanja ministrici Duraković, gdje se u ugodnom razgovoru s učenicima razgovaralo o obrazovanju, projektima koji ih zanimaju i njihovim planovima za daljnje školovanje.

Treći dio službenog posjeta nastavlja se obilaskom produženog boravka Čarobni svijet, domaćin direktorica Kristina Josipović gostima predstavila rad i aktivnosti boravka, nakon čega je upriličena posjeta Srednjoj mješovitoj školi “Zijah Dizdarević” iz Fojnice, koja ima dislociranu nastavu u Kiseljaku. Gosti su imali priliku razgovarati s ravnateljem Samirom Kučukom koji je također predstavio rad i djelovanje škole.

Federalna ministrica obrazovanja i znanosti izrazila je zadovoljstvo posjetom općini Kiseljak i njenim domaćinima, naglasila je  važnost suradnje između federalnih institucija i lokalnih vlasti u unaprjeđenju obrazovanja.  ”Naš zajednički cilj je da našoj djeci bude bolje. Zajedničkim naporima možemo postići puno toga” kazala je ministrica Duraković.