Temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja broj: 01/1-04-1845/24  Načelnik općine Kiseljak raspisuje Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu Javnih priznanja povodom Dana općine Kiseljak.   Povodom Dana općine Kiseljak, Općinsko vijeće i Načelnik općine Kiseljak dodjeljuju Javna priznanja pojedincima, gospodarskim subjektima, udrugama, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama za uspjehe u radu i djelovanju kojim se značajno doprinosi razvoju općine Kiseljak ili pojedinih njenih dijelova.

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna
Srednjobosanski kanton
Općina Kiseljak
Načelnik općine

Broj:01-04-2067/24
Kiseljak, 14. 5. 2024. godine

          Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 49/06, 51/09), članka 39. Statuta Općine Kiseljak (“Sl. glasnik Općine Kiseljak”, broj 3/09, 3/12), članak 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Kiseljak (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” broj 2/10), članak 1. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja broj: 01/1-04-1845/24 Načelnik općine Kiseljak raspisuje

    JAVNI POZIV
ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA DODJELU
JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KISELJAK

I

Povodom Dana općine Kiseljak, Općinsko vijeće i Načelnik općine Kiseljak dodjeljuju Javna priznanja pojedincima, gospodarskim subjektima, udrugama, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama za uspjehe u radu i djelovanju kojim se značajno doprinosi razvoju općine Kiseljak ili pojedinih njenih dijelova.

 

II

Javna priznanja Općine Kiseljak su:

 • ona koja dodjeljuje Općinsko vijeće Kiseljak
 • Priznanje Počasni građanin Općine Kiseljak
 • Plaketa Općine Kiseljak (u daljnjem tekstu Plaketa)

–   ona koja dodjeljuje Načelnik općine Kiseljak

 1. Povelja Općine Kiseljak (u daljnjem tekstu: Povelja)
 2. Zahvalnice i Diplome

 

 

III

                           KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH  PRIZNANJA

 • Priznanje Počasni građanin Općine Kiseljak:
 • Počasni građanin Općine Kiseljak je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima.
  Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju Općine, unaprjeđenju međunarodne suradnje i očuvanju mira u zemlji i inozemstvu.
 • Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji Općine, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima.
 1. Kriteriji za dodjelu Plakete su:
 • natprosječno ostvareni rezultati u radu i mjerljiv i vidljiv doprinos i rezultati u racionalizaciji, pronalascima i izumima,
 • naročit doprinos i javno zalaganje za razvoj demokracije, tolerancije, zaštite ljudskih prava i sloboda,
 • mjerljiv doprinos unapređenja uvjeta života u mjesnoj zajednici,
 • naročit doprinos u ostvarenju zaštite u radu i zaštite okoliša,
 • općepoznati ugled stručnjaka ili aktiviste iz određenih oblasti (gospodarstva, društvenih djelatnosti, u mjesnoj zajednici, udruzi građana i s1.),
 • naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davatelji krvi, poznati humanisti i s1.) i
 • mjerljiv doprinos u spašavanju ljudskih života i imovine.
 1. Kriteriji za dodjelu Povelje su:
 • najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovanja (u oblasti znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, zaštite okoliša i drugim oblastima),
 • objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena  ostvarenja i rezultati,
 • izuzetan doprinos i javno zalaganje i rad na očuvanju demokracije i zaštite temeljni prava i sloboda čovjeka, koja su proklamirana međunarodnim konvencijama, Ustavom i zakonima,
 • izuzetan doprinos unaprjeđenju uvjeta života u općini Kiseljak,
 • transparentan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije vrijednosti Općine Kiseljak  i  Bosne i Hercegovine,
 • javno objavljeni podatci ili rezultati za doprinos razvoju lokalne i šire zajednice, kao i javno objavljeni podatci ili rezultati o pronalascima i izumima čime se povećava produktivnost rada  i ekonomičnost,
 • opće poznati ugled stručnjaka ili djelatnika iz određene oblasti, odnosno uspješnog gospodarskog društva, ustanove, udruge  građana i drugog pravnog subjekta,
 • javno objavljeni ili službeno pribavljeni podaci o sudjelovanju u spašavanju ljudskih života i imovine.
 1. Kriteriji za dodjelu Zahvalnice su:
 • objavljeni i općepoznati osobni ili kolektivni jubileji (godišnjice) građanina ili skupine građana iz općine Kiseljak, kao i pravnih lica koja rade i djeluju na području općine Kiseljak,
 • objavljeni ili općepoznati konkretan uspjeh ili pothvat.

 

IV

Pravo na podnošenje inicijative za dodjelu Javnih priznanja imaju – sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Kiseljak:

 • Vijećnici i klubovi vijećnika,
 • Općinski načelnik,
 • Tijela mjesne samouprave,
 • Tijela državne vlasti,
 • Ustanove, gospodarska društva, strukovne komore, vjerske zajednice, političke stranke, nevladine organizacije i druge pravne i fizičke osobe.

Samoinicijativa za dodjelu Javnih priznanja nije dopuštena.

V

Prijedlog se podnosi u pisanoj formi i treba sadržavati:

 • Ime, prezime, adresu ili naziv predlagatelja,
 • ime, prezime, adresu i životopis kandidata pojedinca, odnosno naziv organizacije,
 • obrazloženje s relevantnim podatcima,
 • raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,
 • vrstu priznanja za koja se isti predlažu

 

VI

ROK ZA DOSTAVU  PRIJEDLOGA JE DO 14. lipnja 2024. GODINE, DO 15 SATI.

Javni poziv se objavljuje u lokalnim medijima općine Kiseljak, na web stranici Općine Kiseljak (www.opcina-kiseljak.org.) i na oglasnoj ploči Općine Kiseljak.

Nepotpuni i neblagovremeni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

Podnositelj prijedloga moralno i materijalno odgovara za točnost podataka navedenih u prijedlogu.

Prijedloge uputiti na adresu:

OPĆINA KISELJAK

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

S naznakom «Prijedlog za dodjelu javnih priznanja» – ne otvarati

Ulica Bana Josipa Jelačića 41, Kiseljak

Prijedlozi se mogu uputiti putem pošte ili predati neposredno na pisarnici Općine Kiseljak u vremenu od 7 do 15 sati.

 

                                                                  

                                                                                                       NAČELNIK

                                                                                                OPĆINE KISELJAK

                                                                                      Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing

 

 

JAVNA PRIZNANJA 2024